Active Learning In Science การสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก

วิธีการสอนวิทยาศาสตร์ รูปแบบการเรียนเชิงรุก หรือ Active Learning In Science เปลี่ยนจากห้องเรียนที่มีครูผู้สอนพูดคนเดียวกลายเป็นทุกคนในห้องเรียนมีบทบาทกันทั้งหมด แต่ละคนฉายแววตัวตนของตัวเองออกมา เด็ก ๆ ยกมือตั้งคำถามและตอบคำถามตลอด ซึ่งต่างจากห้องเรียนทั่วไปที่เด็กเข้ามานั่งฟังรับความรู้ มีความตั้งใจฟัง จดลงในสมุด แล้วอ่านตอนสอบเท่านั้น

Active Learning คืออะไร

Active Learning เป็นรูปแบบ การจัดการเรียนรู้ ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้น ทำให้บทบาทของผู้เรียนเปลี่ยนจากผู้รับความรู้นั่งฝั่งบรรยายจากครูฝ่ายเดียว ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้

วิธีการสอน แบบ Active Learning ในช่วงแรก ผลลัพธ์คือเด็ก ๆ ถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่อย่างชัดเจน คือ

-กลุ่มที่ปรับตัวได้ไวกับการเรียนแบบ Active Learning

-กลุ่มที่ยังไม่พร้อมกับรูปแบบการเรียนแบบ Active Learning

ด้วยเหตุนี้ ครูต้องกลับมาคิดต่อว่าจะทำอย่างไรจึงจะดึงเด็กที่ยังไม่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เข้ามามีส่วนร่วม ครูจึงเข้าไปค้นหาบทเรียนที่อยู่ในรูปแบบการเรียนแบบ active learning เพื่อหาว่ามีการจัดการเรียนการสอนแบบไหนบ้างที่จะกระตุ้นให้เด็กกระตือรือร้นสนใจมากขึ้น หรือค้นหาความถนัดในการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เด็ก ๆ เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่

นำ THINKING BASED LEARNING มาใช้กับวิชาวิทยาศาสตร์ ได้อย่างไร

THINKING BASED LEARNING เป็นรูปแบบการจัดการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์ แนว Active Learning อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเน้นพัฒนาเด็กให้มีการคิดเป็นลำดับขั้นตอนเพื่อให้เด็กสามารถวิเคราะห์และแยกแยะความคิดของตัวเองที่นำไปสู่ข้อสรุปได้ แล้วนำข้อสรุปนั้นไปแก้ปัญหาต่อไป

การนำ THINKING BASED LEARNING มาอิงกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เห็นผลอย่างชัดเจนว่าเด็กคิดเป็นลำดับขั้นแบบไหนได้บ้าง ตั้งแต่การกำหนดปัญหา ตั้งสมมติฐาน รวบรวมข้อมูล การทดลอง และการสรุปผล โดยครูอธิบายเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น ดังนี้

1.การกำหนดปัญหา: อะไรคือปัญหาที่สำคัญ

2.การตั้งสมมติฐาน: การคาดเดาคำตอบ

3.การรวบรวมข้อมูล: ข้อมูลใดบ้างที่จะรวบรวมมาหาคำตอบ

4.การทดลอง: จากสมมติฐาน เราจะแก้ไขปัญหาอย่างไร

5.การสรุปผล: คาดการณ์ผลลัพธ์ ให้เปอร์เซ็นต์ พร้อมให้เหตุผล

การนำ เทคนิคการสอน ทางวิทยาศาสตร์เข้าไปจับกับการทดลองทำให้เด็กมองเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นว่าปัญหาที่เผชิญอยู่คืออะไร จะแก้ไขอย่างไร และคิดเป็นลำดับขั้นตอน การนำ THINKING BASED LEARNING ที่เป็นรูปแบบโครงงานมาใช้โดยอิงกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ทั้งการสำรวจ การทดลอง และประดิษฐ์ โดยทำโครงการทดลองและ อบรมครู ให้มีหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาอย่างเดียว ส่วนเด็กจะมีหน้าที่หลักคือเลือกสิ่งที่ตนเองถนัดหรือสนใจ และทำงานกลุ่มกับเพื่อน ๆ

โดยเด็ก ๆ จะวางแผนการทดลองในแต่ละสัปดาห์นำมาคุยกับครูว่าควรปรับปรุงส่วนไหน ควรนำเสนอ Final Project แบบไหน หมายความว่าเด็กเป็นผู้นำโครงการทั้งหมดโดยมีครูเป็นผู้ให้คำปรึกษาและปลายภาคเรียนจัดนิทรรศการและการอภิปรายในห้องเรียน เด็กกลุ่มที่สนใจการสำรวจแต่ไม่ได้ทำการทดลองด้วยตนเองจะได้เรียนรู้ด้านการทดลองและการประดิษฐ์จากเพื่อนอีกกลุ่ม เด็กต่างเล่าเรื่องความรู้และประสบการณ์แลกเปลี่ยนกัน สุดท้ายแล้วเด็ก ๆ จะผลงานของกลุ่มตนเองออกมา

ห้องเรียนเปลี่ยนไปเมื่อมี Active Learning

การสอนวิทยาศาสตร์ ในแบบ Active Learning ช่วยให้เด็ก ๆ มีความสุขและความมั่นใจเมื่อได้นำศักยภาพและความถนัดของตนเองออกมาใช้มากที่สุด เด็กจะสนุกกับการเรียนกับคลาสที่ได้เป็นตัวของตัวเอง กระตุ้นหรือเร้าความสนใจของผู้เรียนให้สนุกกับการมาเรียนมากขึ้น เปลี่ยนจากห้องเรียนที่ครูพูดคนเดียว กลายเป็นห้องเรียนที่ทุกคนมีบทบาทกันทั้งหมด แต่ละคนฉายแววตัวตนของตัวเองออกมา กระตือรือร้นตั้งใจฟังและยกมือตอบคำถามตลอด ครูจะเห็นพัฒนาการของเด็กอย่างชัดเจน ต่างจากช่วงแรกที่เด็กยังไม่รู้จักตัวเอง มานั่งฟังจากครูและจดลงสมุดอย่างเดียวเพื่ออ่านตอนสอน

การเรียนแบบ active learning ส่งผลให้เด็กรู้จักตัวเองมากขึ้น กล้านำเสนอ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ และมั่นใจกับสิ่งที่พูด ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในห้องเรียน ทำให้ห้องเรียนมีชีวิตชีวา มีการคิดตามและตอบคำถามครู มีความสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ ในห้องมากขึ้น การทำให้ห้องเรียนเป็น Active Learning เป็นการเปลี่ยนเด็กให้ก้าวออกจากกรอบและกล้าแสดงออกมากขึ้น


📍 สนใจเนื้อหา เพิ่มเติม ศึกษารายละเอียดได้จาก

✅ บูรณาการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : bit.ly/3HlaiEr

✅ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ Integrated Instruction : bit.ly/3ukpnm4

✅ บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : bit.ly/3J1f8Hr


📍รู้จักกับเราเพิ่มเติม 📍

✅สมัครเรียนออนไลน์ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตรกับ Starfish Labz: www.starfishlabz.com

✅ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นประเมินทักษะและสมรรถนะด้วย Starfish Class: www.starfishclass.com

✅ ติดต่อรับบริการด้านการศึกษา Starfish Education Social Enterprise: www.starfishedu.org/

✅ กดติดตามข่าวสารอื่นๆ ของ STARFISH EDUCATION ได้ที่

• FACEBOOK: www.facebook.com/starfishlabz

• FACEBOOK: www.facebook.com/StarfishAcademy2019

• YOUTUBE : Starfish Labz Channel

• INSTAGRAM : www.instagram.com/starfishlabz/

วิดีโอใกล้เคียง

ชวนน้องชิล ผ่อนคลายต้านCovid-19 กับศุภนิมิต
05:25
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ชวนน้องชิล ผ่อนคลายต้านCovid-19 กับศุภนิมิต

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
44 views • 4 ปีที่แล้ว
ชวนน้องชิล ผ่อนคลายต้านCovid-19 กับศุภนิมิต
เทคนิคการสอนภาษาไทยแบบ Active Learning สำหรับครูภาษาไทย
04:25
Starfish Academy

เทคนิคการสอนภาษาไทยแบบ Active Learning สำหรับครูภาษาไทย

Starfish Academy
56220 views • 10 เดือนที่แล้ว
เทคนิคการสอนภาษาไทยแบบ Active Learning สำหรับครูภาษาไทย
การจัดการเรียนรู้แบบ Project Approach วิธีการสอนแบบโครงงาน
05:53
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบ Project Approach วิธีการสอนแบบโครงงาน

Starfish Academy
19480 views • 10 เดือนที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบ Project Approach วิธีการสอนแบบโครงงาน
Design Thinking กับวิชา IS
06:38
Starfish Academy

Design Thinking กับวิชา IS

Starfish Academy
859 views • 3 ปีที่แล้ว
Design Thinking กับวิชา IS

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

เครื่องมือผู้ปกครอง
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรู้จักตนเอง ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

ปลูกผักไร้ดิน กินเองที่บ้าน (การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์)

ในปัจจุบันทุกคนต้องกักตัวที่บ้านเนื่อง จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งอาจทำให้ขาดแคลนอาหาร การปลูกผักแบบไร้ดินจึงเป็น ...

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
ปลูกผักไร้ดิน กินเองที่บ้าน (การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์)
โรงเรียนบ้านปลาดาว

ปลูกผักไร้ดิน กินเองที่บ้าน (การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์)

โรงเรียนบ้านปลาดาว
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เจลล้างมือมีความจำเป็นอย่างไร

การเรียนรู้ 7 ขั้นตอนล้างมือด้วยสบู่เมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้าน ความจำเป็นที่ต้องใช้เจลล้างมือ ขั้นตอนการผลิตเจลล้างมือแบบง่ายๆ และประ ...

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
เจลล้างมือมีความจำเป็นอย่างไร
โรงเรียนบ้านปลาดาว

เจลล้างมือมีความจำเป็นอย่างไร

โรงเรียนบ้านปลาดาว
1600 ผู้เรียน
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

เมนูถนอมอาหารสำหรับสถานการณ์ COVID-19

การงดการเดินทางที่ไม่จำเป็นอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยควบคุมสถานการณ์ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ต้องรับประทานอาหารบาง ...

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
เมนูถนอมอาหารสำหรับสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนบ้านปลาดาว

เมนูถนอมอาหารสำหรับสถานการณ์ COVID-19

โรงเรียนบ้านปลาดาว
1834 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

ครูสอน KIDS (คิด)

ครูสอน KIDS (คิด) ชวนคุณครูมาร่วมสร้าง Mindset ใหม่ๆ พร้อมหาไอเดียการตั้งคำถาม เพื่อสอนเด็กให้มีวิธีคิดและทำอย่างไรให้เ ...

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ครูสอน KIDS (คิด)
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง

ครูสอน KIDS (คิด)

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง