สอนดาราศาสตร์ให้สนุกแบบ Active Learning

การเรียนรู้เรื่อง แนวคิดการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning), เทคนิคการสอนดาราศาสตร์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning), การผลิตสื่อดาราศาสตร์แบบ D.I.Y, แนวทางการบูรณาการเทคโนโลยีกับกิจกรรมดาราศาสตร์

เรียนรู้เรื่อง แนวคิดการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การจัดกิจกรรมดาราศาสตร์สามารถสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน วิธีการศึกษาทางดาราศาสตร์มีการประยุกต์ใช้ทักษะการให้เหตุผล และทักษะด้านมิติสัมพันธ์ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับสะเต็มแต่ทว่าการสร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียนเป็นสิ่งที่ยากเนื่องจากเนื้อหามีความซับซ้อน ครูมักส่งผ่านความรู้ไปยังผู้เรียนผ่านการบรรยาย เนื่องจากข้อจำกัดด้านสื่อและเทคนิควิธีการสอน ดังนั้นครูจึงต้องเข้าใจแนวคิด ประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการสอนและการใช้สื่อในการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

Learning Outcomes

แนวคิดการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

เทคนิคการสอนดาราศาสตร์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

การผลิตสื่อดาราศาสตร์แบบ D.I.Y

แนวทางการบูรณาการเทคโนโลยีกับกิจกรรมดาราศาสตร์

Tags

ผู้เขียน

นายวสุพงษ์ อิวาง
นายวสุพงษ์ อิวาง

รับราชการครู โรงเรียนศรีเนห์รู ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศึกษาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์-เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผลงานวิชาการ การสำรวจมโนทัศน์เกี่ยวกับดวงจันทร์ของนักเรียน กลุ่มชาติพันธุ์ (ม้ง) ระดับชั้นประถมศึกษา

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

แนวคิดการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

แนวคิดการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

เทคนิคการสอนดาราศาสตร์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

เทคนิคการสอนดาราศาสตร์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

การผลิตสื่อดาราศาสตร์แบบ D.I.Y

การผลิตสื่อดาราศาสตร์แบบ D.I.Y

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การผลิตสื่อดาราศาสตร์แบบ D.I.Y
แนวทางการบูรณาการเทคโนโลยีกับกิจกรรมดาราศาสตร์

แนวทางการบูรณาการเทคโนโลยีกับกิจกรรมดาราศาสตร์