สอนดาราศาสตร์ให้สนุกแบบ Active Learning

สอนดาราศาสตร์ให้สนุกแบบ Active Learning

การเรียนรู้เรื่อง แนวคิดการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning), เทคนิคการสอนดาราศาสตร์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning), การผลิตสื่อดาราศาสตร์แบบ D.I.Y, แนวทางการบูรณาการเทคโนโลยีกับกิจกรรมดาราศาสตร์

รายละเอียดคอร์ส

การจัดกิจกรรมดาราศาสตร์สามารถสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน วิธีการศึกษาทางดาราศาสตร์มีการประยุกต์ใช้ทักษะการให้เหตุผล และทักษะด้านมิติสัมพันธ์ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับสะเต็มแต่ทว่าการสร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียนเป็นสิ่งที่ยากเนื่องจากเนื้อหามีความซับซ้อน ครูมักส่งผ่านความรู้ไปยังผู้เรียนผ่านการบรรยาย เนื่องจากข้อจำกัดด้านสื่อและเทคนิควิธีการสอน ดังนั้นครูจึงต้องเข้าใจแนวคิด ประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการสอนและการใช้สื่อในการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

Learning Outcomes

แนวคิดการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

เทคนิคการสอนดาราศาสตร์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

การผลิตสื่อดาราศาสตร์แบบ D.I.Y

แนวทางการบูรณาการเทคโนโลยีกับกิจกรรมดาราศาสตร์

ผู้เขียน

นายวสุพงษ์ อิวาง
นายวสุพงษ์ อิวาง

รับราชการครู โรงเรียนศรีเนห์รู ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศึกษาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์-เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผลงานวิชาการ การสำรวจมโนทัศน์เกี่ยวกับดวงจันทร์ของนักเรียน กลุ่มชาติพันธุ์ (ม้ง) ระดับชั้นประถมศึกษา

4 บทเรียน

แนวคิดการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

แนวคิดการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เทคนิคการสอนดาราศาสตร์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

เทคนิคการสอนดาราศาสตร์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การผลิตสื่อดาราศาสตร์แบบ D.I.Y

การผลิตสื่อดาราศาสตร์แบบ D.I.Y

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
แนวทางการบูรณาการเทคโนโลยีกับกิจกรรมดาราศาสตร์

แนวทางการบูรณาการเทคโนโลยีกับกิจกรรมดาราศาสตร์

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
Starfish Academy

Starfish Academy

285 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
10.10.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ