การสอนสังคมศึกษาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

ทุกวันนี้การจัดการเรียน การสอนสังคมศึกษา แบบ Active Learning เป็นการเตรียมพร้อมให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อการเรียน สร้างโอกาสให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เนื่องจากเด็กทุกคนคิดและวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเอง ทั้งยังมีสื่อหลายรูปแบบอยู่ในมือที่ค้นหาข้อมูลได้ตลอดเวลา

การเรียนการสอนใน วิชาสังคมศึกษา ครูควรฝึกให้เด็กมีทักษะในการสืบค้นข้อมูล โดยการใช้โจทย์ไปค้นหาข้อมูลก่อนและค่อยมาคุยกันในห้องเรียน ดังนั้น ทักษะที่สำคัญของเด็กรุ่นใหม่คือให้การเป็นบุคคลที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกแบบ Active Learning ในห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเรียนรู้อย่างสนใจและกระตือรือร้นว่าจะเรียนรู้ได้ตรงไหนบ้าง

ทำไมถึงเลือกสอนแบบ active learning

แต่เดิมครูทำหน้าที่บรรยายหน้าห้อง ให้เด็กตอบคำถามและทำรายงาน เมื่อเห็นว่าการเรียนการสอนไม่ประสบความสำเร็จ เด็กอ่านหนังสือทำข้อสอบได้แต่เด็กไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเลย การเรียนการสอนไม่ได้พัฒนาความรู้หรือการนำไปปฏิบัติเท่าที่ควร จึงปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนใหม่เพื่อให้เด็กได้สืบค้นข้อมูลแล้วนำมาแชร์กันมากขึ้น อบรมครู ให้สนับสนุนเด็กพูดแสดงความคิดเห็นมากขึ้น ช่วยให้เข้าใจว่าเด็กคิดอย่างไร และไปสืบค้นข้อมูลจากที่ไหนบ้างก่อนนำมาแชร์กัน นับเป็นกลยุทธ์ดึงดูดให้การเรียนรู้น่าสนใจขึ้น พร้อมกับช่วยตกผลึกให้เด็กเห็นความแตกต่างและมองเห็นความหลากหลายมากขึ้น ครูควรพูดคุยกับเด็ก ชี้ประเด็นให้เห็นพร้อมกับตั้งคำถามและวิพากษ์สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้แบบ Active Learning จริง ๆ หมายถึงการที่เด็กได้เปลี่ยนกระบวนการทางความคิด ได้วิเคราะห์ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปจากเดิม

จัดการเรียนรู้อย่างไร

พื้นฐานสำคัญสำหรับ การจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning คือการเน้นให้เด็กๆ แสดงความคิดเห็น ไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามของผู้สอนหรือการอภิปรายในห้องเรียนให้เพื่อนร่วมชั้นฟัง นั่นคือ ในการบรรยายแต่ละครั้งผู้สอนต้องตั้งคำถามว่านักเรียนคิดเห็นกันอย่างไรกับปัญหาสังคมประเด็นนี้ จุดประกายความสนใจก่อนและให้เด็กค้นหาคำตอบเพื่อให้รู้ว่าเด็ก ๆ มีทัศนคติอย่างไรกับสังคม กับเรื่องที่เรียน กับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมด้วย วิธีการสอน แบบนี้ทำให้เห็นความคิดที่แตกต่างของเด็กในห้องจากประเด็นเดียวกัน เพื่อให้ครูเห็นข้อมูลความรู้และทัศนคติของเด็กแต่ละคนด้วย การให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นของตนเองเป็นการสอนเด็กว่าความคิดเห็นของคนเราแตกต่าง จะคิดเห็นเหมือนกันนั้นเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว เพื่อให้เด็กหาคำตอบว่าเราจะอยู่ด้วยกันท่ามกลางความหลากหลายได้อย่างไร

พฤติกรรมตอบกลับของนักเรียน

การเปิดพื้นที่ในห้องเรียนให้เด็กได้คุย แลกเปลี่ยนความคิด และโต้แย้งกันบ่อย ๆ ส่งผลให้นักเรียนกล้าเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูมากขึ้น เวลาเด็กเห็นข่าวหรือประเด็นที่น่าสนใจในโซเชียลจะหยิบยกมาพูดคุยกับครูและเพื่อนมากขึ้น สนใจความคิดเห็นของคนอื่นและค้นหาวิธีแก้ปัญหาร่วมกัน เทคนิคการสอน แบบ Active Learning เป็นการกระตุ้นให้เด็กสนใจมีบทบาทในสังคมมากขึ้น เกิดความเป็นห่วงเป็นใย และต้องการหาทางออกร่วมกัน

อย่างน้อยที่สุด การสอนสังคมศึกษา แบบ Active Learning ทำให้เด็กกล้าแชร์และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกับครู ทำให้ช่องว่างระหว่างครูกับนักเรียนลดลง เพื่อให้ครูเป็นผู้ฟังที่ดีและไม่ตัดสินเด็ก ยอมรับฟังความคิดเห็นของเด็กอย่างเต็มที่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและยอมรับซึ่งกันและกัน


📍รู้จักกับเราเพิ่มเติม 📍

✅สมัครเรียนออนไลน์ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตรกับ Starfish Labz: www.starfishlabz.com

✅ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นประเมินทักษะและสมรรถนะด้วย Starfish Class: www.starfishclass.com

✅ ติดต่อรับบริการด้านการศึกษา Starfish Education Social Enterprise: www.starfishedu.org/

✅ กดติดตามข่าวสารอื่นๆ ของ STARFISH EDUCATION ได้ที่

• FACEBOOK: www.facebook.com/starfishlabz

• FACEBOOK: www.facebook.com/StarfishAcademy2019

• YOUTUBE : Starfish Labz Channel

• INSTAGRAM : www.instagram.com/starfishlabz/

วิดีโอใกล้เคียง

เทคนิคการสอนภาษาไทยแบบ Active Learning สำหรับครูภาษาไทย
04:25
Starfish Academy

เทคนิคการสอนภาษาไทยแบบ Active Learning สำหรับครูภาษาไทย

Starfish Academy
56269 views • 3 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอนภาษาไทยแบบ Active Learning สำหรับครูภาษาไทย
Active Learning In Science การสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก
06:05
Starfish Academy

Active Learning In Science การสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก

Starfish Academy
11115 views • 3 ปีที่แล้ว
Active Learning In Science การสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
9022 views • 2 ปีที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
การจัดการเรียนรู้แบบ Project Approach วิธีการสอนแบบโครงงาน
05:53
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบ Project Approach วิธีการสอนแบบโครงงาน

Starfish Academy
19616 views • 4 ปีที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบ Project Approach วิธีการสอนแบบโครงงาน

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะการอ่าน

หนังสือเปรียบเสมือนคลัง ที่รวบรวมเรื่องราวความรู้ต่างๆ มากมาย การพัฒนาทักษะและส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านจึงมีความสำคัญเป็น ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะการอ่าน
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะการอ่าน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะการเขียน

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนเขียนสำหรับผู้เรียนประถมศึกษา ระดับชั้น ป.1- ป.6 โดยได้ยกตัวอย่างปัญหาการเขียนข ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะการเขียน
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะการเขียน

Starfish Academy
Future Ready
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace

ในคอร์สนี้ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมผู้เรียน เพื่อพัฒนาให้เกิดทักษะที่จำเป็นในอนาคต ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Ma ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2321 ผู้เรียน