นักเรียนเสี่ยงหลุดออกระบบการศึกษาจากการ “ปิดโรงเรียน” เลี่ยงไม่ได้เมื่อการศึกษาไทยต้องรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 เมื่อต้องเลื่อนเปิดเทอม ผลกระทบที่ตามมาคือ อาจทำให้เกิดภาวะถดถอยของความรู้ของนักเรียน การเรียนออนไลน์จึงเป็นสิ่งที่ต้องเร่งนำมาปรับใช้ แล้วเมื่อต้องปรับตัวมาเรียนออนไลน์ ครูจึงเป็นอีกหนึ่ผู้ผลักดันให้กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนไม่หยุดนิ่ง และจะต้องเตรียมการเรียนรู้ เปลี่ยนห้องเรียนออนไลน์ให้ตรงกับบริบทของนักเรียนและครอบครัวนั้น ๆ เป็นการทำงานที่ครูต้องเร่งเรียนรู้ไปพร้อมๆกับความจำเป็นในสถานการณ์วิกฤต และยังเป็นความท้าทายในความสามารถ และความคิดของครูผู้สอนที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด และรูปแบบการเรียนการสอน เลิกติดกรอบเดิมๆ ปรับทัศนคติ มองหาวิธีการนำความรู้มาผนวกกับการใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ นำมาพิจารณาปรับใช้เพื่อให้เหมาะสมกับเด็ก และสถานการณ์ปัจจุบัน 

“ถ้ามองว่ามันเป็นโอกาส ก็จะเป็นโอกาสดีที่ได้วิธีการเรียนรู้ใหม่ ๆ แต่เราต้องกลับมาที่แก่นว่าจริง ๆ แล้วการศึกษามีไว้เพื่ออะไร เรื่องที่นักเรียนควรจะเรียนรู้คืออะไร ครูแต่ละคนมีวิธีรับมือที่ต่างกันออกไป แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ ควรคำนึงถึงนักเรียนเป็นหลัก การวางแผนการสอน ต้องสอดคล้องกับบริบทของนักเรียนและสถานการณ์ปัจจุบัน ในช่วงสภาวะแบบนี้นักเรียนควรเรียนรู้เรื่องอะไร และถึงแม้ว่าตอนนี้ออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้ มนุษย์สามารถหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า เด็ก ๆ ยังคงต้องการพื้นที่เรียนรู้ร่วมกับคนอื่นๆ เด็กๆ ยังต้องการคนที่มาช่วยวิเคราะห์ ช่วยหาเครื่องมือสำหรับเรียนรู้ที่เหมาะสม นั่นก็คือครู เหตุผลของการปิดเรียนถึงแม้เลี่ยงไม่ได้ แต่ก็ต้องยอมรับในความถดถอยด้านทักษะการเรียนรู้ของเด็กๆ ที่จะเกิดขึ้นด้วย

การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ เด็กต้องมีเวลาในการกำกับตัวเอง ถือเป็นโจทย์สำคัญของการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ต้องให้เด็กยังคงมีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อน ได้ลงมือปฎิบัติ สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียนเข้ากับชีวิตจริงได้ วิธีหนึ่งคือ การจัดสัดส่วนวิชาให้สมดุลไม่หนักไปทางเนื้อหาอย่างเดียว ให้เด็กมีกิจกรรมอย่างอื่นทำ นอกเหนือจากการนั่งอยู่หน้าจอเพียงอย่างเดียว เน้นให้เด็กลงมือปฎิบัติ นอกจากนั้น การได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโดยมีเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจน คือมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีรูปแบบการเรียนแบบ Active Learning อย่างเช่น มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้เข้ามาช่วยเหลือ พัฒนาโรงเรียนในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ครูสามารถนำความรู้ที่มีมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ STEAM Design Process ผ่านกิจกรรม Maker Space” และพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม เช่น นวัตกรรมถุงผ้าแห่งการเรียนรู้สู่การมีทักษะ 3R8C “Learning Bag” ของโรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร นำมาช่วยลดภาวะถดถอยของความรู้ของนักเรียน เพิ่มโอกาสของการศึกษา ไม่ให้หายไป พร้อมเตรียมมาตรการเร่งฟื้นฟู “ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้” เพื่อกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาต่อไป


สาวิตรี เหลืองสุรีย์

ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

บทความใกล้เคียง

สร้างการเรียนรู้ที่บ้าน แบบง่ายๆ ด้วย Learning Box ทำยังไงได้บ้าง

สร้างการเรียนรู้ที่บ้าน แบบง่ายๆ ด้วย Learning Box ทำยังไงได้บ้าง

Starfish Academy
Starfish Academy

เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ยังมีการกระจายอย่างกว้างขวาง ย่อมส่งผลกระทบในหลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่ยังถูกกล่าวถึง และการหามาตราการในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยเ ...

1621 views 03.09.21
สร้างการเรียนรู้ที่บ้าน แบบง่ายๆ ด้วย Learning Box ทำยังไงได้บ้าง
EDU Talk : Creative Classroom

EDU Talk : Creative Classroom

Starfish Academy
Starfish Academy

ช่วงปิดเทอมแบบนี้ เด็กๆ ต้องอยู่ที่บ้านเป็นเวลานาน ผู้ปกครองหลายๆท่าน คงอยากรู้ว่า เราจะหากิจกรรมอะไรให้ลูกทำได้บ้าง เพื่อให้ลูกได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปด้วยStarfish Education จึงมาแบ่งปันไอเดียการทำกิจกรรม “พื้นที่นั ...

974 views 11.06.21
EDU Talk : Creative Classroom
มาตรการฟื้นฟูความรู้ถดถอยในเด็ก (Learning Loss) โดย Starfish Education

มาตรการฟื้นฟูความรู้ถดถอยในเด็ก (Learning Loss) โดย Starfish Education

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร
ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร

5 มาตรการฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอยในเด็ก (Learning Loss) โดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร CEO Starfish Education พร้อมกรณีศึกษาจากโรงเรียนบ้านปลาดาว ที่ออกแบบการเรียนรู้ควบคู่กับการเรียนออนไลน์ในวิกฤตการณ์โควิด-19 เพื่อสร้างประสบ ...

1330 views 02.11.21
มาตรการฟื้นฟูความรู้ถดถอยในเด็ก (Learning Loss) โดย Starfish Education