กิจกรรม TSQP Kick Off กลุ่มที่ 2 การนำไปใช้กับผู้เรียน (ครูผู้สอน)

กิจกรรม TSQP Kick Off กลุ่มที่ 2 การนำไปใช้กับผู้เรียน (ครูผู้สอน)

จากช่วงสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้โรงเรียนได้มีการใช้นวัตกรรมในการจัดการศึกษา ทั้งในรูปแบบ On-line On-hand และ On-demand และจากการใช้นวัตกรรมที่หลากหลาย จึงได้มีการสรุปนวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนรู้ ดังนี้

1. เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก คือ Synchronous เป็นรูปแบบการเข้าร่วมพร้อมกันทั้งผู้เรียนและผู้สอน ผ่านช่องทาง Zoom Google Meet ฯลฯ และ Asynchronous เป็นรูปแบบที่ไม่ได้เข้าร่วมออนไลน์พร้อมกัน นักเรียนสามารถเลือกช่วงเวลา และจัดการเรียนรู้ Learning Package ด้วยตนเองที่บ้านได้ โดยขั้นตอนในการสอนมีทั้งรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ มีการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยกระตุ้น ส่งเสริมความสนใจหรือเพิ่มความสนุกในการจัดการเรียนการสอน และช่องทางการสื่อสารพื้นฐานระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยการใช้แอปพลิเคชั่นที่คุ้นชิน เช่น ไลน์กลุ่ม Facebook อีเมล์ เป็นต้น รวมไปถึงการจัดทำ Digital Portfolio สำหรับเด็กผ่านระบบ Starfish Class ที่สามารถใช้ได้ทั้งระบบ Android และ IOS

2. สำหรับนักเรียนหรือโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ที่มีข้อจำกัดด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ต จึงมีนวัตกรรมชุดการเรียนรู้ (Learning Box) ในการจัดการเรียนรู้ทางไกลที่ครูสามารถนำไปปรับใช้ตามบริบทของโรงเรียนได้ สิ่งสำคัญของ Learning Box คือ Booklet เป็นคู่มือในการทำกิจกรรมที่เด็กและผู้ปกครองสามารถเรียนรู้ ศึกษาและทำกิจกรรมร่วมกันได้ รวมไปถึงการประเมินการเรียนรู้จากกิจกรรมใน Booklet ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรม 3R การอ่านออกเขียนได้ กิจกรรม Makerspace เน้นการเรียนรู้แบบ Active และการบูรณาการ และกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน

3. การใช้ Micro Learning เป็นนวัตกรรมในการแยกย่อยเนื้อหา นำเสนอในรูปแบบที่กระชับ น่าสนใจให้กับผู้เรียนแบบทีละเล็กละน้อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่าย และช่วยเสริมความมุ่งมั่นในการเรียนให้เพิ่มขึ้น การใช้ Micro Learning เป็นการสร้างสื่อที่หลากหลายและเหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนอาจจะเป็นการเรียนรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ บทความ ข่าว คลิปวิดีโอ พอตแคสต์ หรือเกมส์ ทั้งนี้ Micro Learning ไม่ใช่นวัตกรรมหลักในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด เพียงแต่เป็นสื่อที่จะใช้ตามบริบท ตามจังหวะหรือช่วงเวลาที่เด็กไม่เข้าใจในบทเรียน เพื่อเป็นตัวช่วยในการสอนเสริม

สมรรถนะสำคัญของครูในยุค New Normal

1. การจัดการเรียนรู้ สิ่งสำคัญ คือ ครูในยุค New Normal จะต้องมีความรู้ด้าน TPCK ซึ่งเป็นความรู้ในด้านเนื้อหา มีความแม่นยำในบทเรียนที่จะสอน ด้านรูปแบบ เทคนิค วิธีการที่จะช่วยจัดการสอนเนื้อหาให้เด็กเกิดความเข้าใจ และการนำเทคโนโลยีหรือเครื่องมือต่างๆ มาช่วยผลักดันการสอนให้ตรงกับเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งเป็นสมรรถนะที่ครูควรให้ความสำคัญ 

2. ทักษะสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ทักษะ 5 ด้าน คือ การอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitating) การสร้างความร่วมมือในการเรียนรู้ (Collaborating) เป็นการความร่วมมือกับเด็กที่อยู่ในห้องเรียน และการสร้างความร่วมมือร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายภายนอกมาถ่ายถอดจัดการเรียนรู้ร่วมกับเด็กได้ การพัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคล (Personalise Learning) การสร้างและเผยแพร่ความรู้ (Authoring and Publishing) ซึ่งครูสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.starfishlabz.com และการใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ (Innovation skill)

การวิเคราะห์ขนาดของผล (Effect Size) ที่เกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้

แนวทางการวางแผนในการจัดการเรียนรู้ เริ่มจากการคิดค้นนวัตกรรมที่จะใช้การพัฒนาด้านใด โดยการทำความเข้าใจในนวัตกรรมการศึกษาและเลือกใช้นวัตกรรมของโรงเรียน เช่น STEAM Design Process กิจกรรม Makerspace เป็นต้น การจัดรูปแบบกิจกรรม โดยผ่านกระบวนการ PLC ในรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผล การวัดผลก่อน-หลังเรียน การประเมินผลตนเอง (Student self-assessment) การใช้เครื่องมือ Starfish Class และการวิเคราะห์ขนาดของผล (Effect Size) ทั้งในภาพรวม และผลการเรียนรู้ของนักเรียนรายบุคคล หลังจากนั้น ดำเนินการสรุปผลการจัดการเรียนรู้ หรือบันทึกการสอนด้วย Google Form หรือตามบริบทของครูได้

การนำไปใช้กับระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ว. PA)

1. การใช้ตัวชี้วัดการประเมิน เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ “ครู” ประกอบด้วย ด้านที่ 1 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ด้านที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ที่สะท้อนตามวัยและลักษณะของผู้เรียน และด้านที่ 3 ผลงานทางวิชาการ

2. การใช้ไฟล์ดิจิทัลประกอบการประเมิน ประกอบด้วย ด้านที่ 1 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน โดยใช้รูปแบบไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้ คลิปวิดีโอบันทึกการสอน สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.starfishlabz.com ด้านที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ในรูปแบบไฟล์ผลงาน/ผลการปฏิบัติของผู้เรียน และด้านที่ 3 ผลงานทางวิชาการ เพิ่มเติมในด้านงานวิจัย เช่น การวิเคราะห์สื่อ ประสิทธิภาพของนวัตกรรมที่เลือกใช้ มีการสำรวจทำตาราง TOC ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ แบบสอบถามความพึงพอใจที่ส่งผลต่อผู้เรียน เป็นต้น

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
5905 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)
Starfish Academy

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2345 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2316 ผู้เรียน

Related Videos

Makerspace Day #2
04:27
Starfish Academy

Makerspace Day #2

Starfish Academy
234 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #2
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
05:05
Starfish Academy

Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)

Starfish Academy
492 views • 1 ปีที่แล้ว
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
10:22
Starfish Academy

CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Starfish Academy
1109 views • 1 ปีที่แล้ว
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้
10:11
Starfish Academy

Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้

Starfish Academy
1261 views • 1 ปีที่แล้ว
Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้