ในสถานการณ์ยุคโควิด-19 ส่งผลให้การเรียนการสอนในโรงเรียนไม่ใช่เรื่องง่าย จึงทำให้ต้องมีการปรับรูปแบบการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดที่หลากหลาย การเรียนรู้ที่บ้านส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเรียนรู้ได้เท่าที่ควร ดังนั้น ทางมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จึงทำการออกแบบชุดการเรียนรู้ Learning Box ที่จะเป็นตัวช่วยพ่อแม่ ในการสร้างการเรียนรู้ให้ลูกสามารถทำกิจกรรมที่บ้านได้ด้วยตนเอง

Learning Box ตัวช่วยพ่อแม่

เมื่อมีการเรียนรู้ที่บ้าน สิ่งแรกที่พ่อแม่จะต้องทำการสังเกต คือ รูปแบบในการเรียนรู้ต่างๆ ของลูก (Learning Style) เพื่อที่จะได้รู้ว่าลูกมีความถนัดด้านไหน เพราะเด็กบางคนแค่ดูสิ่งต่างๆ ดูครูสอน ดูคลิปวิดีโอก็สามารถเข้าใจเนื้อหาต่างๆ ได้ หรือบางคนทำอย่างอื่นไม่เข้าใจต้องลงมือทำถึงจะเกิดการเรียนรู้ ฉะนั้น ผู้ปกครองมีความจำเป็นที่จะต้องรู้ถึงความถนัดในแต่ละด้านเพื่อทำการจัดการเรียนรู้ให้ตรงกับความถนัดของลูก โดยการใช้อุปกรณ์เสริมการเรียนรู้ Learning Box ที่จะเป็นตัวช่วยในการเรียนรู้สำหรับเด็ก ซึ่งประกอบด้วย อุปกรณ์พื้นฐาน เช่น มีด คัตเตอร์ กรรไกร ปืนกาว กระดาษ ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ และมีใบความรู้ ใบงานกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้ปกครองสามารถเพิ่มเติมได้ ตามหน่วยการเรียนรู้หรือตามที่ผู้ปกครองจัดการเรียนรู้ให้กับลูก ทั้งนี้ ในส่วนของใบความรู้ ใบงานกิจกรรมต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับสื่งที่ผู้ปกครองอยากให้เกิดการเรียนรู้ด้วย

คุณพ่อคุณแม่ควรทำอย่างไร

คุณพ่อคุณแม่จะต้องเป็นผู้ช่วยให้กับลูกในการทำกิจกรรม ตลอดจนดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด ให้คำแนะนำวิธีการใช้งาน กรณีอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มเติมด้านทักษะชีวิต หลังจากที่เด็กทำกิจกรรมเสร็จ ผู้ปกครองทำการถ่ายภาพ อัดคลิปวิดีโอ เก็บรวบรวมใบงานต่างๆ เพื่อเป็นการติดตามพัฒนาการของลูกและของพ่อแม่ว่ามีการพัฒนามากน้อยเพียงใด 

Learning Box และกระบวนการ STEAM Design Process

สิ่งสำคัญที่นอกเหนือจากอุปกรณ์ใน Learning Box คือ ใบความรู้ ใบงานกิจกรรมต่างๆ ที่สอดแทรกการใช้กระบวนการ STEAM Design Process ทั้ง 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย

ขั้นที่ 1 ASK (การตั้งคำถาม) - การกำหนดปัญหา กำหนดคำถาม อาจจะใช้ปัญหาที่อยู่รอบตัวเด็ก ทั้งนี้ ผู้ปกครองจะต้องคำถามเรื่อยๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นความคิดของเด็ก

ขั้นที่ 2 IMAGINE (การจินตนาการ) - การหาวิธีแก้ไขปัญหา

ขั้นที่ 3 PLAN (การวางแผน) - การลำดับขั้นตอน วิธีการแก้ไขปัญหา

ขั้นที่ 4 CREATE (การสร้างสรรค์) - การลงมือทำตามแผนที่ได้วางไว้

ขั้นที่ 5 REFLECT & REDESIGN (คิดสะท้อนออกแบบใหม่) – เป็นขั้นตอนในการสะท้อนผลของปัญหา และทำการ แก้ไข พัฒนา หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น

ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21

ในฐานะพ่อแม่คิดว่าทักษะอะไรที่จำเป็นในยุคศตวรรษที่ 21 และอยากเห็นลูกมีความสามารถทักษะด้านใด ทั้งนี้ พ่อแม่ต้องดูว่าจะสามารถส่งเสริมทักษะด้านใดให้กับลูกได้บ้าง ซึ่งทางมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้จำแนกทักษะที่สามารถส่งเสริมให้เกิดกับเด็กได้ ประกอบด้วย ทักษะ 4C และทักษะด้านอารมณ์ และสังคม หรือที่เรียกว่า ทักษะ 9 ด้าน ดังนี้

1) Creativity and Innovation (ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) เราจะส่งเสริมอย่างไรให้ลูกมีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถออกแบบนวัตกรรมเองได้  

2) Critical Thinking and Problem Solving (ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา) เมื่อเด็กเจอปัญหา สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ หรือสามารถคิดวิเคราะห์ว่าปัญหาเกิดจากอะไร และมีวิธีแก้ไขอย่างไร

3) Collaboration, Teamwork and Leadership (ด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ) เป็นในส่วนของด้านสังคม การทำงานร่วมกับผู้อื่น การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 

4) Communications, Information, and Media Literacy (ด้านการสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ) เนื่องด้วยยุคปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้ และผู้ปกครองจะมีวิธีการอย่างไรในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

5) การรู้จักสังคม ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เคารพการตัดสินใจของผู้อื่น

6) ด้านความสัมพันธ์ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ และเป็นผู้ตามที่ดี

7) การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การคิดวิเคราะห์ สะท้อนเป็น มีคุณธรรม จริยธรรม

8) การบริหารจัดการตนเอง การบริหารความเครียดและมีการวางเป้าหมายอย่างชัดเจน

9) การรู้จักตนเอง เป็นสิ่งที่เด็กและผู้ปกครองต้องรู้ว่า เด็กอ่อนอะไรหรือสามารถทำอะไรได้ดี และทำการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม ต้องมี Growth Mindset เมื่อเจอปัญหาหรืออุปสรรคเขาสามารถลุกขึ้นใหม่ได้

จะเห็นได้ว่า การเรียนรู้ที่บ้านไม่ได้เป็นสิ่งที่ยาก คุณพ่อคุณแม่สามารถจัดการเรียนรู้ตามความถนัดของลูก และยังสามารถทำกิจกรรมร่วมกับลูกๆ ได้จากชุดการเรียนรู้ Learning Box ทั้งนี้ ทางมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จะทำการส่งกล่องการเรียนรู้ Learning Box ไปยังผู้ปกครองที่สนใจ และหลังจากทำกิจกรรมกับลูกๆ ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการส่งรูปหรือคลิปกิจกรรมได้ที่กลุ่มไลน์ Open Chat หรือ Inbox Facebook page : เรียนออนไลน์กับ Starfish Labz รวมหลักสูตรพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นการแบ่งปันกิจกรรมให้กับพ่อแม่ท่านอื่นๆ ต่อไป

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

บทความใกล้เคียง

“การลดปัญหาการเรียนรู้ที่ถดถอย”

“การลดปัญหาการเรียนรู้ที่ถดถอย”

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

นักเรียนเสี่ยงหลุดออกระบบการศึกษาจากการ “ปิดโรงเรียน” เลี่ยงไม่ได้เมื่อการศึกษาไทยต้องรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 เมื่อต้องเลื่อนเปิดเทอม ผลกระทบที่ตามมาคือ อาจทำให้เกิดภาวะถดถอยของความรู้ของนักเรียน การเรียนออนไลน์จึงเป็นสิ่งที่ต้องเร่งนำมาปรับใ ...

199 views 15.11.21
“การลดปัญหาการเรียนรู้ที่ถดถอย”
จะ ON อะไรก็ไม่สำคัญเพราะครูเราเอาอยู่ EP2

จะ ON อะไรก็ไม่สำคัญเพราะครูเราเอาอยู่ EP2

Starfish Academy
Starfish Academy

จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างต่อเนื่องและเป็นวงกว้าง ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On Site) มีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ จนไปสู่การจัดการเรียนการสอนแบบ On Line อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้การเ ...

1222 views 06.08.21
จะ ON อะไรก็ไม่สำคัญเพราะครูเราเอาอยู่ EP2
สร้างการเรียนรู้ที่บ้าน แบบง่ายๆ ด้วย Learning Box ทำยังไงได้บ้าง

สร้างการเรียนรู้ที่บ้าน แบบง่ายๆ ด้วย Learning Box ทำยังไงได้บ้าง

Starfish Academy
Starfish Academy

เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ยังมีการกระจายอย่างกว้างขวาง ย่อมส่งผลกระทบในหลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่ยังถูกกล่าวถึง และการหามาตราการในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยเ ...

1621 views 03.09.21
สร้างการเรียนรู้ที่บ้าน แบบง่ายๆ ด้วย Learning Box ทำยังไงได้บ้าง