Learning Box ตัวช่วยพ่อแม่ สร้างการเรียนรู้ให้ลูกในยุค Covid-19

Starfish Academy
Starfish Academy 2463 views • 2 ปีที่แล้ว
Learning Box ตัวช่วยพ่อแม่ สร้างการเรียนรู้ให้ลูกในยุค Covid-19

ในสถานการณ์ยุคโควิด-19 ส่งผลให้การเรียนการสอนในโรงเรียนไม่ใช่เรื่องง่าย จึงทำให้ต้องมีการปรับรูปแบบการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดที่หลากหลาย การเรียนรู้ที่บ้านส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเรียนรู้ได้เท่าที่ควร ดังนั้น ทางมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จึงทำการออกแบบชุดการเรียนรู้ Learning Box ที่จะเป็นตัวช่วยพ่อแม่ ในการสร้างการเรียนรู้ให้ลูกสามารถทำกิจกรรมที่บ้านได้ด้วยตนเอง

Learning Box ตัวช่วยพ่อแม่

เมื่อมีการเรียนรู้ที่บ้าน สิ่งแรกที่พ่อแม่จะต้องทำการสังเกต คือ รูปแบบในการเรียนรู้ต่างๆ ของลูก (Learning Style) เพื่อที่จะได้รู้ว่าลูกมีความถนัดด้านไหน เพราะเด็กบางคนแค่ดูสิ่งต่างๆ ดูครูสอน ดูคลิปวิดีโอก็สามารถเข้าใจเนื้อหาต่างๆ ได้ หรือบางคนทำอย่างอื่นไม่เข้าใจต้องลงมือทำถึงจะเกิดการเรียนรู้ ฉะนั้น ผู้ปกครองมีความจำเป็นที่จะต้องรู้ถึงความถนัดในแต่ละด้านเพื่อทำการจัดการเรียนรู้ให้ตรงกับความถนัดของลูก โดยการใช้อุปกรณ์เสริมการเรียนรู้ Learning Box ที่จะเป็นตัวช่วยในการเรียนรู้สำหรับเด็ก ซึ่งประกอบด้วย อุปกรณ์พื้นฐาน เช่น มีด คัตเตอร์ กรรไกร ปืนกาว กระดาษ ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ และมีใบความรู้ ใบงานกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้ปกครองสามารถเพิ่มเติมได้ ตามหน่วยการเรียนรู้หรือตามที่ผู้ปกครองจัดการเรียนรู้ให้กับลูก ทั้งนี้ ในส่วนของใบความรู้ ใบงานกิจกรรมต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับสื่งที่ผู้ปกครองอยากให้เกิดการเรียนรู้ด้วย

คุณพ่อคุณแม่ควรทำอย่างไร

คุณพ่อคุณแม่จะต้องเป็นผู้ช่วยให้กับลูกในการทำกิจกรรม ตลอดจนดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด ให้คำแนะนำวิธีการใช้งาน กรณีอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มเติมด้านทักษะชีวิต หลังจากที่เด็กทำกิจกรรมเสร็จ ผู้ปกครองทำการถ่ายภาพ อัดคลิปวิดีโอ เก็บรวบรวมใบงานต่างๆ เพื่อเป็นการติดตามพัฒนาการของลูกและของพ่อแม่ว่ามีการพัฒนามากน้อยเพียงใด 

Learning Box และกระบวนการ STEAM Design Process

สิ่งสำคัญที่นอกเหนือจากอุปกรณ์ใน Learning Box คือ ใบความรู้ ใบงานกิจกรรมต่างๆ ที่สอดแทรกการใช้กระบวนการ STEAM Design Process ทั้ง 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย

ขั้นที่ 1 ASK (การตั้งคำถาม) - การกำหนดปัญหา กำหนดคำถาม อาจจะใช้ปัญหาที่อยู่รอบตัวเด็ก ทั้งนี้ ผู้ปกครองจะต้องคำถามเรื่อยๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นความคิดของเด็ก

ขั้นที่ 2 IMAGINE (การจินตนาการ) - การหาวิธีแก้ไขปัญหา

ขั้นที่ 3 PLAN (การวางแผน) - การลำดับขั้นตอน วิธีการแก้ไขปัญหา

ขั้นที่ 4 CREATE (การสร้างสรรค์) - การลงมือทำตามแผนที่ได้วางไว้

ขั้นที่ 5 REFLECT & REDESIGN (คิดสะท้อนออกแบบใหม่) – เป็นขั้นตอนในการสะท้อนผลของปัญหา และทำการ แก้ไข พัฒนา หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น

ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21

ในฐานะพ่อแม่คิดว่าทักษะอะไรที่จำเป็นในยุคศตวรรษที่ 21 และอยากเห็นลูกมีความสามารถทักษะด้านใด ทั้งนี้ พ่อแม่ต้องดูว่าจะสามารถส่งเสริมทักษะด้านใดให้กับลูกได้บ้าง ซึ่งทางมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้จำแนกทักษะที่สามารถส่งเสริมให้เกิดกับเด็กได้ ประกอบด้วย ทักษะ 4C และทักษะด้านอารมณ์ และสังคม หรือที่เรียกว่า ทักษะ 9 ด้าน ดังนี้

1) Creativity and Innovation (ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) เราจะส่งเสริมอย่างไรให้ลูกมีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถออกแบบนวัตกรรมเองได้  

2) Critical Thinking and Problem Solving (ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา) เมื่อเด็กเจอปัญหา สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ หรือสามารถคิดวิเคราะห์ว่าปัญหาเกิดจากอะไร และมีวิธีแก้ไขอย่างไร

3) Collaboration, Teamwork and Leadership (ด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ) เป็นในส่วนของด้านสังคม การทำงานร่วมกับผู้อื่น การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 

4) Communications, Information, and Media Literacy (ด้านการสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ) เนื่องด้วยยุคปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้ และผู้ปกครองจะมีวิธีการอย่างไรในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

5) การรู้จักสังคม ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เคารพการตัดสินใจของผู้อื่น

6) ด้านความสัมพันธ์ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ และเป็นผู้ตามที่ดี

7) การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การคิดวิเคราะห์ สะท้อนเป็น มีคุณธรรม จริยธรรม

8) การบริหารจัดการตนเอง การบริหารความเครียดและมีการวางเป้าหมายอย่างชัดเจน

9) การรู้จักตนเอง เป็นสิ่งที่เด็กและผู้ปกครองต้องรู้ว่า เด็กอ่อนอะไรหรือสามารถทำอะไรได้ดี และทำการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม ต้องมี Growth Mindset เมื่อเจอปัญหาหรืออุปสรรคเขาสามารถลุกขึ้นใหม่ได้

จะเห็นได้ว่า การเรียนรู้ที่บ้านไม่ได้เป็นสิ่งที่ยาก คุณพ่อคุณแม่สามารถจัดการเรียนรู้ตามความถนัดของลูก และยังสามารถทำกิจกรรมร่วมกับลูกๆ ได้จากชุดการเรียนรู้ Learning Box ทั้งนี้ ทางมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จะทำการส่งกล่องการเรียนรู้ Learning Box ไปยังผู้ปกครองที่สนใจ และหลังจากทำกิจกรรมกับลูกๆ ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการส่งรูปหรือคลิปกิจกรรมได้ที่กลุ่มไลน์ Open Chat หรือ Inbox Facebook page : เรียนออนไลน์กับ Starfish Labz รวมหลักสูตรพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นการแบ่งปันกิจกรรมให้กับพ่อแม่ท่านอื่นๆ ต่อไป

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เน้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน แก้ปัญห ...

Starfish Academy
Starfish Academy
บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Starfish Academy

บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
1405 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

พื้นที่นักสร้างสรรค์ Makerspace เป็นการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ สามารถจัดได้หลายรูปแบบตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ เพื่อใ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้
Starfish Academy

พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
6296 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2486 ผู้เรียน

Related Videos

Makerspace Day #2
04:27
Starfish Academy

Makerspace Day #2

Starfish Academy
244 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #2
Makerspace Day #1
07:41
Starfish Academy

Makerspace Day #1

Starfish Academy
494 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #1
ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา
06:20
Starfish Academy

ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา

Starfish Academy
554 views • 2 ปีที่แล้ว
ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
05:59
Starfish Academy

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม

Starfish Academy
256 views • 2 ปีที่แล้ว
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม