บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เน้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน แก้ปัญหา และใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง

เรียนรู้เรื่อง พื้นฐานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การจัดเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ เพื่อให้นำความรู้พื้นฐานไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง พร้อมกับพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ พัฒนานวัตกรรม ควบคู่ไปกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผ่านการจัดการเรียนรู้แบบลงมือทำ (Active Learning) ผู้เรียนจะได้บ่มเพาะทักษะในศตวรรษที่ 21 และสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์

Learning Outcomes

พื้นฐานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา

ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

การสอนแบบบูรณาการด้วย Makerspace

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

พื้นฐานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

พื้นฐานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา

การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

การสอนแบบบูรณาการด้วย Makerspace

การสอนแบบบูรณาการด้วย Makerspace

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การสอนแบบบูรณาการด้วย Makerspace