เทคนิคการสอน : การกระตุ้นการคิดของผู้เรียน ด้วยเทคนิคการโค้ช (สร้างนักคิด)

เทคนิคการสอน : การกระตุ้นการคิดของผู้เรียน ด้วยเทคนิคการโค้ช (สร้างนักคิด)

ผ่านไปแล้ว
September 14th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy

ในปัจจุบันเทคนิคการสอนที่ช่วยกระตุ้นการคิดของผู้เรียนมีอยู่หลายวิธี แต่เทคนิคที่กำลังเป็นที่นิยมในยุคนี้ คือ เทคนิคการโค้ช นั่นเอง เทคนิคการโค้ช เป็นทักษะหนึ่งของผู้สอน ที่นำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน โดยใช้คำถามกระตุ้นการคิด เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะและกระบวนการคิด โดยมีผู้สอนคอยประคับประคอง คอยลำเลียง ยื่นประเด็นการคิดให้ผู้เรียนได้ตอบ ซึ่งเทคนิคนี้จะช่วยสร้างผู้เรียน ให้เป็นนักคิดได้ และที่สำคัญเทคนิคการโค้ช สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning และยังตอบโจทย์ประเด็นการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดระหว่างทาง อีกด้วย

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

เอ็กซ์ จักรกฤช
เอ็กซ์ จักรกฤช
Written by: 14.09.2023

San Junior
San Junior
Written by: 14.09.2023

อธิฏฐาน จันทร์ทา
อธิฏฐาน จันทร์ทา
Written by: 14.09.2023

นางรัชฎาภรณ์
นางรัชฎาภรณ์
Written by: 14.09.2023

ขนิษฐา
ขนิษฐา
Written by: 14.09.2023

สอนให้นักเรียนคิด ห้องเรียนกลับด้าน

วโรทัย
วโรทัย
Written by: 14.09.2023

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 14.09.2023

-

ณัฐณิชาช์
ณัฐณิชาช์
Written by: 14.09.2023

การปรับมายเซ็ต/การเปลี่ยนการจัดการสอน/การเขียนแผนที่ถูกต้อง

พิมพ์ณดา
พิมพ์ณดา
Written by: 14.09.2023

นางสาวพิมพ์ชนก
นางสาวพิมพ์ชนก
Written by: 14.09.2023

ได้เรียนรู้บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้และได้เรียนรู้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

นางสาวอภิญญากรณ์
นางสาวอภิญญากรณ์
Written by: 14.09.2023

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 14.09.2023

กิจกรรมครั้งนี้เหมือนมาพูดคุยกัน แป๊บ ๆ อ้าว หมดเวลาแล้วหรอ แต่ความรู้ได้อยู่นะคะไม่ได้มาคุยกันเล่น ๆ นะ ได้เทคนิคการโค้ชเต็ม ๆ ขอบคุณคุณครูสดใสที่มาให้ความรู้และครูเจที่มาเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ

นางประภัสสร
นางประภัสสร
Written by: 14.09.2023

ปาริชาติ
ปาริชาติ
Written by: 14.09.2023

นำความรู้ไปพัฒนาตนเอง

Teacher Aris
Teacher Aris
Written by: 14.09.2023

ครูนก
ครูนก
Written by: 14.09.2023

นางสาวรัตน์
นางสาวรัตน์
Written by: 14.09.2023

ครูควรพัฒนาให้ทันการเปลี่ยนแปลง

weerapan
weerapan
Written by: 14.09.2023

นางสาวทิพวรรณ
นางสาวทิพวรรณ
Written by: 14.09.2023

ดีค่ะ

ปนัดดา
ปนัดดา
Written by: 14.09.2023

ทำให้ทราบถึงกิจกรรมการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ