ลุยแดนวิทย์! เรียนรู้แบบ Active สุดมันส์ พัฒนาสมองด้วย Co-5STEPs

ลุยแดนวิทย์! เรียนรู้แบบ Active สุดมันส์ พัฒนาสมองด้วย Co-5STEPs

ผ่านไปแล้ว
July 13th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบActive learning วิธีการสอนแบบ Co-5STEPs จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการLS-PLC เพื่อการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ที่มีประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียน เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง เกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างมีความสุขและพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ                        

-แนวคิดเกี่ยวกับการใช้การใช้ Active Learning วิธีการสอนแบบ Co-5STEPs ร่วมกับการเสริมแรงเชิงบวก โดยกระบวนการ LS-PLC เพื่อสร้างบทเรียนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ที่มีเชิงปฏิบัติและมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน สร้างประสบการณ์การเรียนการสอนที่เชื่อมโยงและมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เป็นระบบ โดยเน้นการพัฒนาบทเรียนที่น่าสนใจและสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพของนักเรียน

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

อศัลยา
อศัลยา
Written by: 13.07.2024

รำไพ
รำไพ
Written by: 13.07.2024

ขอบคุณค่ะ ได้ความรู้ที่ดีมากค่ะ

นางสาวจิราพร
นางสาวจิราพร
Written by: 13.07.2024

ได้ความรู้นำไปปรับปรุงสิธีการสอน

นางสาวเบญจพร
นางสาวเบญจพร
Written by: 13.07.2024

Krukay
Krukay
Written by: 13.07.2024

นางสาวปพิชญา
นางสาวปพิชญา
Written by: 13.07.2024

วิชัย
วิชัย
Written by: 13.07.2024

ขอบคุณมากๆครับเทคนิคหลากหลาย

Nuruddeen
Nuruddeen
Written by: 13.07.2024

-

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 13.07.2024

กนกวรรณ
กนกวรรณ
Written by: 13.07.2024

นางไก่ทอง
นางไก่ทอง
Written by: 13.07.2024

พัทธมน
พัทธมน
Written by: 13.07.2024

นางสาวมณีรัตน์
นางสาวมณีรัตน์
Written by: 13.07.2024

นางสาวดาราพร
นางสาวดาราพร
Written by: 13.07.2024

ได้ความรู้ที่มีความหลากหลายในการจัดกิจกรรม

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 13.07.2024

-

นางสาวปาตีเม๊าะ
นางสาวปาตีเม๊าะ
Written by: 13.07.2024

ดีมาก

San Junior
San Junior
Written by: 13.07.2024

weerapan
weerapan
Written by: 13.07.2024

ปิยวดี
ปิยวดี
Written by: 13.07.2024

ใช้ในการสอน

นางสาวกนิฐตา
นางสาวกนิฐตา
Written by: 13.07.2024