STAMPER Learning เครื่องมือช่วยครู ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

Starfish Academy
Starfish Academy 4158 views • 1 ปีที่แล้ว
STAMPER Learning เครื่องมือช่วยครู ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  หมายถึง การจัดการเรียนรู้โดยการเชื่อมโยงเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องจาก รายวิชาเดียวกันหรือรายวิชาต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความคิดรวบยอด มาใช้ในชีวิตจริง คือกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามความสนใจ ความสามารถของผู้เรียน โดยเชื่อมโยงเนื้อหาสาระของวิชาต่างๆ เพื่อใช้ในการ แก้ปัญหาและใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง 

ทำไมต้องจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

1. จะช่วยให้สามารถนำความรู้  ทักษะจากหลายๆ วิชามาแก้ปัญหาได้กับชีวิตจริง

2. ทำให้เกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงความคิด ทำให้ผู้เรียนมองเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เรียนและนำไปใช้จริง

3. ช่วยลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหารายวิชาต่างๆ จึงทำให้ลดเวลาในการเรียนรู้เนื้อหาบางอย่างลงได้ 

4. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจะตอบสนองต่อความสามารถในหลายๆ ด้านของผู้เรียน

5. เป็นการให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง นักเรียนมีความสุขในการเรียน 

STAMPER Learning จะเป็นเครื่องมือช่วยเหลือครูในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ต่อยอดจาก STEAM Design Process เป็น STAMPER Learning ให้สามารถบูรณาการทักษะต่าง ๆ ได้ครบมากขึ้น พร้อมช่วยให้คุณครูประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรมเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น เป็นการบูรณาการแบบใหม่ที่จบและครบในเนื้อหา ทั้งขั้นตอนการเรียนรู้และการประเมิน สำหรับครู  STAMPER Learning  จะเป็นการเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อย เปลี่ยนจากการเรียนการสอนที่ประเมินไม่ชัดเจน ไม่เห็นภาพ เป็นการเรียนรู้ที่เห็นได้ชัดขึ้น ทั้งครูและนักเรียน สามารถวัดและประเมินได้ง่าย มีความเข้าใจตรงกัน มองเห็นภาพรวม สามารถนำไปประยุกต์ในการเรียนการสอนต่อได้อย่างมีคุณภาพ ยกตัวอย่าง ในกรณีของเด็กนักเรียนที่เป็นชาติพันธุ์ส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาโดยเฉพาะ ทักษะทางภาษา จนทำให้นักเรียนขาดความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆ การเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ ส่งเสริมทักษะทางภาษา โดยเฉพาะภาษาธรรมชาติ (Whole Language) จะเป็นประโยชน์มากเป็นพิเศษสำหรับเด็กกลุ่มนี้  

คุณครูสามารถใช้ STAMPER Learning ในการพัฒนานวัตกรรมที่ต่อยอดมาจาก STEAM Design Process (เครื่องมือให้เด็กได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และทำงานอย่างเปลี่ยนระบบ พร้อมทั้งพัฒนาทักษะด้านสังคมและอารมณ์) และทฤษฎีของการศึกษาปฐมวัยต่างมาดำเนินการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะเด็กในระดับปฐมวัยที่มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการอยู่แล้ว สามารถนำมาต่อยอดกระบวนการเรียนการสอน ให้สามารถบูรณาการได้ครบมากขึ้น โดยมีจุดเด่นคือเป็นทั้งขั้นตอน และการประเมินวิชาสำหรับคุณครูได้อย่างมีคุณภาพ 

ครบจบในกระบวนการเดียวโดยการใช้ STAMPER Learning นั่นคือ 

S - Science บูรณาการทักษะด้านวิทยาศาสตร์ การสังเกต ความเป็นเหตุและผลในข้อเท็จจริง

T - Technology การบูรณาการเทคโนโลยี สืบค้นข้อมูลสารสนเทศต่างๆ  

A - Art ศิลปะ ทักษะการออกแบบผ่านศิลปะ เพื่อการสื่อสาร และส่งเสริมจินตนาการ 

M - Math บูรณาการคณิตศาสตร์ การวัด ชั่ง ตวง และคิดคำนวณตามหลัก

P - Present ฝึกการนำเสนอ เพื่อการสื่อสาร และเสริมสร้างความมั่นใจในการพูด 

E - Engineer ฝึกออกแบบ วางแผน และลงมือทำจริง 

R - Response การให้และรับผลตอบรับ จากมุมมองและความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์การทำกิจกรรม ร่วมกับผู้อื่น รวมถึงการทำงานเป็นทีม บทบาทของผู้นำและผู้ตาม

STAMPER Learning ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับ ตัวไหนเกิดก่อนก็สามารถนำมาใช้ได้เลย เพราะการ STAMPER คือการประทับตราทักษะเพื่อให้เกิดกับนักเรียน โดยมีขั้นตอนการใช้ STAMPER Learning สำหรับผู้สอน ใช้ระยะเวลาการใช้กระบวนการ STAMPER Learning นั้น จะใช้เวลาโดยประมาณ 1 สัปดาห์ นั่นคือ 

1. ประเมินคุณภาพ 

2. ปรับปรุงและพัฒนา 

3. นำไปทดลองใช้ได้จริง  

4. ออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ STAMPER Learning  

5. ศึกษาหลักการทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย  

ดังนั้นการใช้ STAMPER Learning ทำให้นักเรียนมีขั้นตอนทำโครงงานที่ชัดเจน และครูสามารถเห็นได้ง่ายว่าเนื้อหาที่จัดให้นักเรียน มีความครอบคลุมมากน้อยแค่ไหน ในภาพรวมตลอดเทอม อีกทั้งยังสามารถระบุได้ว่าแต่ละหัวข้อ มี s/t/a/m/p/e/ หรือ r เยอะแค่ไหน ครูสามารถเช็ค และพัฒนาเพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราออกแบบไว้  

ดังนั้น การที่จะทำให้ STAMPER Learning ประสบความสำเร็จ คุณครูจะต้องมีการการเตรียมตัวโดยการศึกษารายละเอียดให้ชัดเจน  ส่วนสำคัญที่สุดคือการออกแบบรายละเอียดของทักษะด้านต่าง ๆ ให้สามารถยืดหยุ่น หรือปรับประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมในแต่ละบริบทของโรงเรียน สภาพแวดล้อมที่สำคัญ ตัวผู้เรียนว่ามีความพร้อมและมีศักยภาพแค่ไหนเพื่อคุณครูจะได้นำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม และที่สำคัญคุณครูสามารถนำ STARFISH CLASS มาใช้ในการเก็บผลงาน และประเมินทักษะ STAMPER Learning ได้อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

เห็นได้ว่า STAMPER Learning จะเป็นเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยเหลือครูในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สามารถนำมาต่อยอดกระบวนการเรียนการสอนให้สามารถบูรณาการได้ครบมากขึ้น  เพื่อการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับผู้เรียน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสทธิภาพตามศักยภาพของตัวผู้เรียนเอง ทั้งนี้ สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

คุณครูวรรณพิศา  พฤกษมาศ

ครูปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่าเหมือด จังหวัดเชียงใหม่ 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2404 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2385 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะการเขียน

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนเขียนสำหรับผู้เรียนประถมศึกษา ระดับชั้น ป.1- ป.6 โดยได้ยกตัวอย่างปัญหาการเขียนข ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะการเขียน
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะการเขียน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)
Starfish Academy

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy

Related Videos

Makerspace Day #1
07:41
Starfish Academy

Makerspace Day #1

Starfish Academy
475 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #1
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
10:22
Starfish Academy

CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Starfish Academy
1140 views • 1 เดือนที่แล้ว
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
Makerspace Day #2
04:27
Starfish Academy

Makerspace Day #2

Starfish Academy
238 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #2
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
05:05
Starfish Academy

Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)

Starfish Academy
507 views • 1 ปีที่แล้ว
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)