สร้าง ACTIVE SCHOOL อย่างไรให้โรงเรียนไม่หยุดการเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy 809 views • 11 เดือนที่แล้ว
สร้าง ACTIVE SCHOOL อย่างไรให้โรงเรียนไม่หยุดการเรียนรู้

ในประเทศไทย บริบทของแต่ละโรงเรียนมีความต่างกันในเรื่องของสภาพแวดล้อม เช่น โรงเรียนที่อยู่ในเมือง หรือโรงเรียนที่อยู่ในชนบท ผู้บริหารในฐานะของผู้อำนวยการจะต้องมีการศึกษาหาแนวทางในการพัฒนา ให้โรงเรียนมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา จึงได้มีการประชุมหาแนวทางแก้ไข รวมถึงปรับเปลี่ยนแนวคิดของคุณครูเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการไปศึกษาดูงานโรงเรียนอื่นๆ เพื่อนำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนของเรามีการพัฒนา ในที่สุดจึงมีการสร้างโรงเรียนให้มีการ ACTIVE จนเกิดกระแสในเชิงบวกเป็นโรงเรียนที่สามารถตอบสนองต่อผู้ปกครองและนักเรียนโดยโรงเรียนมีเป้าหมายคือ เป็นไปตามเป้าหมายการศึกษาของชาติและเป็นไปตาม วิสัยทัศน์ของโรงเรียน แต่ที่สำคัญจะต้องสามารถกุมหัวใจของผู้ปกครองนักเรียน ให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจ และเชื่อมั่นในโรงเรียนในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  ที่สำคัญโรงเรียนจะต้องใส่ใจในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาในแนวทาง  ACTIVE SCHOOL

ACTIVE SCHOOL ในมุมมองของผู้บริหาร คือ กิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เคลื่อนไหว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ ACTION โดยให้นักเรียนได้มีการเคลื่อนไหวและมีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งตามปกติกิจกรรมการ ACTION จะมีในกลุ่มสาระวิชาต่างๆที่หลักสูตรได้กำหนดอยู่แล้ว เช่น วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา วิชาศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นต้น แต่โรงเรียนได้มีการนำเอากิจกรรมการ ACTION เข้ามาใช้ในทุกกลุ่มสาระที่เหลือโดยไม่ให้นักเรียนนั่งนิ่งๆในห้องสี่เหลี่ยมเท่านั้น ครูจะต้องมีการออกแบบกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา  ตัวอย่างเช่น การพานักเรียนไปเข้าค่าย หรือกิจกรรมทัศนศึกษา รวมถึงกิจกรรมการทดลองในห้องแล็บ เพื่อให้เด็กเกิด  ACTION  มีกิจกรรมทางกาย การเคลื่อนไหวร่างกาย ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ในรูปแบบ Active Learning จะทำให้นักเรียนมีพัฒนาการที่สมวัย มีความสุข และสนุกกับการเรียนส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นนั่นเอง 

ACTIVE SCHOOL ในมุมมองของวิชาการ คือ การจัดสรรเวลาและโอกาสให้นักเรียนได้มีการมีกิจกรรมทางกาย การเคลื่อนไหวร่างกาย ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในหลักสูตร จะใช้กิจกรรมที่สำคัญคือ Active Learning คือกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ และเรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยผ่านการกระทำ และ Action Learning คือการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะในทุกด้าน เน้นให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์ และสามารถปฏิบัติได้ และเกิดการคิดค้นด้วยตนเองจนสามารถถ่ายทอดออกมาโดยวิธีการออกมานำเสนอแนวคิดของตนเองให้เพื่อนๆได้รับฟัง เกิดการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างเป็นรูปแบบในการพัฒนาในทุกด้าน

โรงเรียนได้ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ คือหลักสูตรที่เน้นการวัดผล แบบสมรรถนะแทนการท่องจำเนื้อหา ซึ่งเดิมวัดผลจากการจำความรู้ แต่ฐานสมรรถนะได้มีการวัดผลจากการนำความรู้มาใช้งาน ซึ่งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน​หลักสูตรกำหนดสมรรถนะหลักไว้ 6 ฐานสมรรถนะ แต่โรงเรียนได้มีการเพิ่มเติมเป็น 10 ฐานสมรรถนะ โดยมีรูปแบบการนำมาใช้คือการนำมาออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและให้เป็นไปตามศักยภาพของนักเรียน ให้นักเรียนเกิดทักษะ skill คือความเชี่ยวชาญ หรือความชำนาญของนักเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตรงตามที่หลักสูตรต้องการ

เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด 19 โรงเรียนพบกับปัญหาที่สำคัญของโรงเรียนคือ 

  1. คุณครูไม่มีทักษะในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการสอนของครู จึงได้จัดให้มีการอบรมเพื่อให้คุณครูเกิดทักษะเพื่อให้สามารถใช้ในการนำไปและประยุกต์ในการสอนได้
  2. โรงเรียนยังขาดการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งใหม่ๆ โรงเรียนจึงได้มีการจัดซื้อจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคุณครูผู้สอน เพื่อให้คุณครูสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลตรงไปถึงนักเรียนในการจัดการเรียนรู้
  3. ปัญหาของนักเรียนที่ไม่มีความพร้อม หรือไม่มีเทคโนโลยีใช้ เช่น ที่บ้านไม่มีอินเทอร์เน็ต โรงเรียนก็จะส่งใบงานหรือใบความรู้ไปทางไปรษณีย์ ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงแต่ทางโรงเรียนก็จะหาวิธีการในการติดต่อสื่อสารกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง

เห็นได้ว่า   Active School คือโรงเรียนที่มีการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีความสุขกับการเรียนรู้ผ่านทางการเล่น การเคลื่อนไหวร่างกาย คุณครูสามารถ นำแนวคิดของ Active School ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนานักเรียนและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

ผอ.ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

คุณครูจรัสพร รี่นนาค

ครูวิชาการโรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
4723 ผู้เรียน
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
1925 ผู้เรียน
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
1905 ผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะการเขียน

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนเขียนสำหรับผู้เรียนประถมศึกษา ระดับชั้น ป.1- ป.6 โดยได้ยกตัวอย่างปัญหาการเขียนข ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะการเขียน
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะการเขียน

Starfish Academy

Related Videos

Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้
10:11
Starfish Academy

Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้

Starfish Academy
1029 views • 11 เดือนที่แล้ว
Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
05:05
Starfish Academy

Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)

Starfish Academy
379 views • 1 ปีที่แล้ว
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
10:22
Starfish Academy

CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Starfish Academy
539 views • 11 เดือนที่แล้ว
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
Makerspace Day #2
04:27
Starfish Academy

Makerspace Day #2

Starfish Academy
197 views • 10 เดือนที่แล้ว
Makerspace Day #2