“เคล็ดลับ”การสอนทำโมเดล DNAง่ายๆ งานวัสดุรอบตัวด้วยกระบวนการ (Design Thinking)

Starfish Academy
Starfish Academy 1974 views • 10 เดือนที่แล้ว
“เคล็ดลับ”การสอนทำโมเดล DNAง่ายๆ งานวัสดุรอบตัวด้วยกระบวนการ (Design Thinking)

ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอน เป็นการนำแนวคิดหรือ วิธีการแบบใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ด้วยการใช้การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตและทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลก โดยมีทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ดังนี้

1.ทักษะทางอาชีพและการใช้ชีวิต ได้แก่รู้จักปรับตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งบทบาทหน้าที่ บริบทสภาพแวดล้อม และสถานภาพที่ได้รับมีความยืดหยุ่นในการทำงานและการดำรงชีวิตได้อย่างมีศักยภาพ รู้จักการปรับตัวตามสถาณการณ์ต่างๆได้ดี เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่และเป็นผู้นำโดยการรู้จักใส่ใจดูแลตัวเอง รู้จักการเข้าสังคมได้อย่างเหมาะสม เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆได้ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีการพัฒนาอาชีพอยู่เสมอโดยการหมั่นหาความรู้ต่างๆรอบด้าน

2.ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เป็นทักษะพื้นฐานที่มนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ทุกคนต้องเรียนรู้ เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นจะต้องเรียนรู้ทักษะในการสร้างการเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้นคือ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ใส่ใจนวัตกรรม มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี

3.ทักษะสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี คือการรู้เท่าทันสื่อการมีทักษะการอัปเดตทุกข้อมูลข่าวสารการรอบรู้ข้อมูลสารสนเทศ นั่นคือการฉลาดเท่าทันสื่อต่างๆที่มีอยู่มากมายในโลกใบนี้

หลักการเรียนรู้หรือหลักการสอนที่สำคัญของครู คือ การสอนจากง่ายไปหายาก จากรูปธรรมเป็นนามธรรม การสอนจะต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเน้นผู้เรียนให้ฝึกปฏิบัติจริง การสอนโดยการเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม และที่สำคัญจะต้องเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ต้องผ่านสื่อเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยเป็นต้น

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 มีหลายรูปแบบ เช่น

การจัดการเรียนรู้ตามแนว STEM/STEAMศึกษา  คือเป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการในการช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชา กับชีวิตประจำวันและการทำงานโดยเน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 มีการท้าทายความคิดของนักเรียนและ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชาเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต จาก STEM สู่ STEAM เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและทักษะความรู้ 4 สาระ รวมเข้ากับศิลปะ พัฒนาเป็นแนวการศึกษาที่ครอบคลุม STEAM เป็นการเพิ่ม ศิลปะ (Arts) เข้าไปใน STEMนั่นเอง 

กระบวนการ STEAM Design Process มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ

1. Ask การตั้งคำถาม

2. Imagine จินตนาการ 

3. Plan วางแผนการทำงาน

4. Createสร้างสรรค์ และลงมือปฏิบัติ 

5. Reflect & Redesignคิดสะท้อนและออกแบบใหม่ การนำผลจากการใช้งานมาคิดทบทวน และไตร่ตรองเพื่อสะท้อนถึงสิ่งที่ได้ทำมา

ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะวิชาชีววิทยาอาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแต่หากเราสามารถใช้สิ่งของวัสดุที่อยู่รอบตัวมาประยุกต์ใช้ ในการเรียนการสอน ประกอบกับส่วนสำคัญคือ กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิด (Design Thinking) ก็สามารถทำให้เรื่องยากๆ ดูง่ายขึ้นมาในทันที เพราะการใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) คือกระบวนการแก้ปัญหาการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ช่วยให้ครูเกิดแนวทางการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยจะเห็นวิธีการช่วยเหลือหรือส่งเสริมนักเรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียนและธรรมชาติของวิชาได้ดียิ่งขึ้นโดยครูผู้สอนอาจใช้เทคนิคการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องโครงสร้างดีเอ็นเอ ผ่านกระบวนการ Design Thinking จากวัสดุรอบตัวจะทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดที่รอบด้าน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และปรับตัวอยู่ในสังคมของโลกยุคไร้พรมแดนได้อย่างมีความสุข

เห็นได้ว่าการใช้การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อให้ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการสร้างสรรค์ โดยครูมีเทคนิควิธีการต่างๆในการสอดแทรกทุกรายวิชาไม่ใช่เฉพาะวิชาชีววิทยาเท่านั้น ซึ่งคุณครูสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุก ๆ วิชาที่สอน และทุก ๆ ช่วงวัยของเด็ก เพื่อให้เด็กๆ ได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ระดมความคิด ซึ่งจะทำให้สมองได้ฝึกคิดหลากหลายรูปแบบและวิธีการ จนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆอันเป็นทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 นั่นเอง สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2404 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2390 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
6051 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy

Related Videos

Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
05:05
Starfish Academy

Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)

Starfish Academy
509 views • 1 ปีที่แล้ว
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
Makerspace Day #1
07:41
Starfish Academy

Makerspace Day #1

Starfish Academy
478 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #1
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
10:22
Starfish Academy

CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Starfish Academy
1144 views • 1 เดือนที่แล้ว
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
01:03:03
Starfish Academy

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA

Starfish Academy
476 views • 11 เดือนที่แล้ว
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA