Hashtag หลักสูตรฐานสมรรถนะ

30 results for "หลักสูตรฐานสมรรถนะ"

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA เส้นทางสู่ครูเชี่ยวชาญ วPA

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA เส้นทางสู่ครูเชี่ยวชาญ วPA

Starfish Academy
Starfish Academy
1425 views • 10.07.23

จากแนวทางในการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วPA ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูให้มีศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นตามระดับวิทยฐานะที่คาดหวัง ตลอดจนพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น การพัฒนาจึงนับได้ว่าเป็นกระบวนการที่สำคั ...

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA เส้นทางสู่ครูเชี่ยวชาญ วPA
ยกระดับคุณภาพการอ่านการเขียนด้วยนวัตกรรม 3R จาก Starfish Education โดยโรงเรียนวัดปรังกาสี จังหวัดกาญจนบุรี

ยกระดับคุณภาพการอ่านการเขียนด้วยนวัตกรรม 3R จาก Starfish Education โดยโรงเรียนวัดปรังกาสี จังหวัดกาญจนบุรี

Starfish Academy
Starfish Academy
1084 views • 19.04.23

นวัตกรรม 3R เป็นนวัตกรรม ถูกคิดค้นโดย ดร.ริชาร์ด พี ฮ็อกแลนด์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยอย่างเป็นระบบเข้าใจง่าย มีเทคนิคให้ครูผู้สอนนำไปปรับใช้ได้อย่างหลากหลาย เพื่อปูพื้นฐานทางด้าน ...

ยกระดับคุณภาพการอ่านการเขียนด้วยนวัตกรรม 3R จาก Starfish Education โดยโรงเรียนวัดปรังกาสี จังหวัดกาญจนบุรี
ความสำคัญของการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน หัวใจสำคัญของ CBE และการเรียนการสอนยุคใหม่

ความสำคัญของการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน หัวใจสำคัญของ CBE และการเรียนการสอนยุคใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy
2647 views • 18.10.22

หากว่าการเรียนการสอนไม่มีการประเมินผล เราก็จะไม่มีทางรู้เลยว่า สิ่งที่เราสอนไปนั้นได้ผลดีหรือไม่ แล้วเราจะวัดได้อย่างไรว่าเป้าหมายในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับโลกที่อยู่ข้างหน้านั้นตรงกับทักษะที่เหล่าคุณครูกำลังสอนในบทเรียน แน่นอน การประเมินตามคว ...

ความสำคัญของการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน หัวใจสำคัญของ CBE และการเรียนการสอนยุคใหม่
นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านยกกระบัตร และโรงเรียนบ้านร้องเรือ

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านยกกระบัตร และโรงเรียนบ้านร้องเรือ

Starfish Academy
Starfish Academy
322 views • 27.09.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)นวัตกรรมโรงเรียนบ้านยกกระบัตรการอ่าน เป็นทักษะที่จำเป็นต่อชีวิตคนเรามาก ไม่ว่าจะประกอ ...

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านยกกระบัตร และโรงเรียนบ้านร้องเรือ
นวัตกรรม :  โรงเรียนบ้านกองแขก และโรงเรียนบ้านโคก

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านกองแขก และโรงเรียนบ้านโคก

Starfish Academy
Starfish Academy
447 views • 27.09.22

นวัตกรรมโรงเรียนโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)นวัตกรรม โรงเรียนบ้านกองแขกกระบวนการ STEAM Design Process เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเ ...

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านกองแขก และโรงเรียนบ้านโคก
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรเรียนแค่ไหน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรเรียนแค่ไหน

Starfish Academy
Starfish Academy
2273 views • 02.08.22

การประชุมทางวิชาการ สภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 3/2565 เรื่อง การศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรเรียนแค่ไหนปัจจุบันในโลกยุค VUCA World เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การศึกษาไทยต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ค ...

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรเรียนแค่ไหน
ยกระดับประเด็นท้าทาย ตามสไตล์ครูสายบัว

ยกระดับประเด็นท้าทาย ตามสไตล์ครูสายบัว

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5846 views • 21.07.22

ครู SMART ทำได้ สร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ ว.PA “ยกระดับประเด็นท้าทาย ตามสไตล์ครูสายบัว”จากการที่ได้มีประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินตำแหน่ง วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ว9 หรือ วPA มาใช้กับครูทั่วประเทศ เพื่อเ ...

ยกระดับประเด็นท้าทาย ตามสไตล์ครูสายบัว
PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 7 “การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ”

PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 7 “การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ”

Starfish Academy
Starfish Academy
727 views • 06.06.22

กิจกรรม PLC Happy Hour Live Online ในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยน พูดคุย เรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรมของโรงเรียน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ” โดยผู้อำนวยการและครูที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดทำหลักสูตร และการจัดกิจกรรมกา ...

PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 7 “การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ”
Academic Journal (TSQP 1) หัวข้อ การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Academic Journal (TSQP 1) หัวข้อ การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Starfish Academy
Starfish Academy
969 views • 30.05.22

ศตวรรษที่ 21 ยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกที่ จึงเป็นเหตุผลให้ ทุกพื้นที่ในโลกจำเป็นต้องมีบุคลากรที่ มีความสามารถในการที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำพาพื้นที่มีความเจริญก้าวหน้า และนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาจึงจำเป็นต้องมุ่ ...

Academic Journal (TSQP 1) หัวข้อ การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
“ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต” นำเสนอผลการระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญเพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทย

“ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต” นำเสนอผลการระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญเพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทย

Starfish Academy
Starfish Academy
1567 views • 23.05.22

TEP FORUM 2022 “ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต” นำเสนอผลการระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญเพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทยจากการระดมปัญหา และถกปัญหาถึงสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในการจัดการศึกษาไทยจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน เป็นการนำเสนอทั้งบทสรุ ...

“ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต” นำเสนอผลการระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญเพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทย
ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต ร่วมระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญเพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทย

ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต ร่วมระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญเพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทย

Starfish Academy
Starfish Academy
544 views • 23.05.22

TEP FORUM 2022 “ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต ร่วมระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญเพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทย"โจทย์ที่ 4 : Learning Recovery เปิดเรียนใหม่ การศึกษาไทยต้องไม่เหมือนเดิม จากการสะท้อนปัญหาในช่วงของการแพร่ระบาดของโรค ...

ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต ร่วมระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญเพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทย
PLC Leader ครั้งที่ 6 "หลักสูตรฐานสมรรถนะกับการพัฒนาผู้เรียน"

PLC Leader ครั้งที่ 6 "หลักสูตรฐานสมรรถนะกับการพัฒนาผู้เรียน"

Starfish Academy
Starfish Academy
909 views • 09.05.22

กิจกรรม PLC Leader ครั้งที่ 6 โครงการ สนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ “หลักสูตรฐานสมรรถนะกับการพัฒนาผู้เรียน”หลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตของผู้เรีย ...

PLC Leader ครั้งที่ 6 "หลักสูตรฐานสมรรถนะกับการพัฒนาผู้เรียน"
ปัญหาความถดถอยในการเรียนรู้และการสร้างความพร้อมให้กับผู้เรียน

ปัญหาความถดถอยในการเรียนรู้และการสร้างความพร้อมให้กับผู้เรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
1370 views • 02.05.22

กิจกรรม PLC Leader ครั้งที่ 5 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และ 2 ต่อเนื่องในปี 2564หัวข้อ “ปัญหาความถดถอยในการเรียนรู้และการสร้างความพร้อมให้กับผู้เรียน”จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในทุกภาคส่วน โ ...

ปัญหาความถดถอยในการเรียนรู้และการสร้างความพร้อมให้กับผู้เรียน
วPA กับการประเมินฐานสมรรถนะ ตอนที่ 2

วPA กับการประเมินฐานสมรรถนะ ตอนที่ 2

ศน.รัชภูมิ สมสมัย
ศน.รัชภูมิ สมสมัย
2228 views • 01.06.22

สมรรถนะผู้เรียนเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนที่ประกอบด้วยความรู้ ทักษะกระบวนการ บุคลิกภาพส่วนตัว และแรงจูงใจที่มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันจนผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย หรือเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด สามารถเขียนเป็นสมการเพื่อให้ ...

วPA กับการประเมินฐานสมรรถนะ ตอนที่ 2
วPA กับการประเมินฐานสมรรถนะ ตอนที่ 1

วPA กับการประเมินฐานสมรรถนะ ตอนที่ 1

ศน.รัชภูมิ สมสมัย
ศน.รัชภูมิ สมสมัย
3677 views • 10.10.22

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564 สำนักงาน กคศ. ได้ทำหนังสือแจ้งเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือเรียกย่อ ๆ ว่า ว.9 หรือเรียกแบบภาษาบ้าน ๆ คือ วPA โดยจะเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวในวันที่ 1 ตุ ...

วPA กับการประเมินฐานสมรรถนะ ตอนที่ 1
การพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)

การพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)

Starfish Academy
Starfish Academy
4437 views • 14.03.22

กิจกรรม Innovation Coaching โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 ภายใต้กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE) เป็น ...

การพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)
หลักสูตรฐานสมรรถนะในต่างประเทศเป็นอย่างไร? ชวนดูหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สำเร็จในต่างแดน

หลักสูตรฐานสมรรถนะในต่างประเทศเป็นอย่างไร? ชวนดูหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สำเร็จในต่างแดน

Starfish Academy
Starfish Academy
2142 views • 27.02.22

มนุษย์ทุกคนล้วนมีความสามารถอย่างน้อยด้านหนึ่งแฝงอยู่ในตัวเอง และความสามารถแต่ละด้านล้วนสนับสนุนให้มนุษย์ประสบความสำเร็จในด้านนั้น ๆ หากผู้มีความสามารถได้รับการส่งเสริมอย่างถูกวิธีผ่านระบบการศึกษาถึงแม้ความสามารถด้านต่าง ๆ เช่น ภาษา ตรรกะ มนุ ...

หลักสูตรฐานสมรรถนะในต่างประเทศเป็นอย่างไร? ชวนดูหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สำเร็จในต่างแดน
วิชาบูรณาการโรงเรียนบ้านปลาดาว สู่การสร้างสมรรถนะผู้เรียน

วิชาบูรณาการโรงเรียนบ้านปลาดาว สู่การสร้างสมรรถนะผู้เรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
2735 views • 21.06.22

โรงเรียนบ้านปลาดาว เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 213 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ (ลีซู ม้ง และพื้นเมือง) อยู่ภ ...

วิชาบูรณาการโรงเรียนบ้านปลาดาว สู่การสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ทำความเข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะ 6 ด้าน เตรียมพร้อมก่อนใช้งานจริง

ทำความเข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะ 6 ด้าน เตรียมพร้อมก่อนใช้งานจริง

Starfish Academy
Starfish Academy
15443 views • 14.02.22

มนุษย์ทุกคนล้วนมีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งแฝงอยู่ในตัวเอง ความสามารถแต่ละอย่างล้วนมีส่วนส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จในด้านนั้น ๆ หากได้รับการกระตุ้นหรือส่งเสริมอย่างเหมาะสมแม้ว่าสำหรับหลายคนแล้ว ความสามารถด้านต่าง ๆ เช่น ภาษา ตรรกะ มนุษยสัมพั ...

ทำความเข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะ 6 ด้าน เตรียมพร้อมก่อนใช้งานจริง
กิจกรรมฐานสมรรถนะกับห้องเรียนออนไลน์

กิจกรรมฐานสมรรถนะกับห้องเรียนออนไลน์

Starfish Academy
Starfish Academy
3786 views • 17.01.22

สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนในปัจจุบันการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ นอกจากจะต้องมีความรู้แล้ว ทักษะก็ยังเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้เกิดสมรรถนะที่เป็นความสามารถให้ติดตัวผู้เรียนไปได้ต ...

กิจกรรมฐานสมรรถนะกับห้องเรียนออนไลน์