Hashtag หลักสูตรฐานสมรรถนะ

24 results for "หลักสูตรฐานสมรรถนะ"

ยกระดับประเด็นท้าทาย ตามสไตล์ครูสายบัว

ยกระดับประเด็นท้าทาย ตามสไตล์ครูสายบัว

Starfish Academy
Starfish Academy

ครู SMART ทำได้ สร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ ว.PA “ยกระดับประเด็นท้าทาย ตามสไตล์ครูสายบัว”จากการที่ได้มีประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินตำแหน่ง วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ว9 หรือ วPA มาใช้กับครูทั่วประเทศ เพื่อเ ...

212 views 13.06.22
ยกระดับประเด็นท้าทาย ตามสไตล์ครูสายบัว
PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 7 “การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ”

PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 7 “การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ”

Starfish Academy
Starfish Academy

กิจกรรม PLC Happy Hour Live Online ในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยน พูดคุย เรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรมของโรงเรียน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ” โดยผู้อำนวยการและครูที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดทำหลักสูตร และการจัดกิจกรรมกา ...

142 views 06.06.22
PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 7 “การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ”
Academic Journal (TSQP 1) หัวข้อ การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Academic Journal (TSQP 1) หัวข้อ การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Starfish Academy
Starfish Academy

ศตวรรษที่ 21 ยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกที่ จึงเป็นเหตุผลให้ ทุกพื้นที่ในโลกจำเป็นต้องมีบุคลากรที่ มีความสามารถในการที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำพาพื้นที่มีความเจริญก้าวหน้า และนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาจึงจำเป็นต้องมุ่ ...

333 views 30.05.22
Academic Journal (TSQP 1) หัวข้อ การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
“ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต” นำเสนอผลการระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญเพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทย

“ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต” นำเสนอผลการระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญเพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทย

Starfish Academy
Starfish Academy

TEP FORUM 2022 “ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต” นำเสนอผลการระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญเพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทยจากการระดมปัญหา และถกปัญหาถึงสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในการจัดการศึกษาไทยจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน เป็นการนำเสนอทั้งบทสรุ ...

298 views 23.05.22
“ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต” นำเสนอผลการระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญเพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทย
ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต ร่วมระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญเพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทย

ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต ร่วมระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญเพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทย

Starfish Academy
Starfish Academy

TEP FORUM 2022 “ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต ร่วมระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญเพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทย"โจทย์ที่ 4 : Learning Recovery เปิดเรียนใหม่ การศึกษาไทยต้องไม่เหมือนเดิม จากการสะท้อนปัญหาในช่วงของการแพร่ระบาดของโรค ...

111 views 23.05.22
ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต ร่วมระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญเพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทย
PLC Leader ครั้งที่ 6 "หลักสูตรฐานสมรรถนะกับการพัฒนาผู้เรียน"

PLC Leader ครั้งที่ 6 "หลักสูตรฐานสมรรถนะกับการพัฒนาผู้เรียน"

Starfish Academy
Starfish Academy

กิจกรรม PLC Leader ครั้งที่ 6 โครงการ สนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ “หลักสูตรฐานสมรรถนะกับการพัฒนาผู้เรียน”หลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตของผู้เรีย ...

191 views 09.05.22
PLC Leader ครั้งที่ 6 "หลักสูตรฐานสมรรถนะกับการพัฒนาผู้เรียน"
ปัญหาความถดถอยในการเรียนรู้และการสร้างความพร้อมให้กับผู้เรียน

ปัญหาความถดถอยในการเรียนรู้และการสร้างความพร้อมให้กับผู้เรียน

Starfish Academy
Starfish Academy

กิจกรรม PLC Leader ครั้งที่ 5 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และ 2 ต่อเนื่องในปี 2564หัวข้อ “ปัญหาความถดถอยในการเรียนรู้และการสร้างความพร้อมให้กับผู้เรียน”จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในทุกภาคส่วน โ ...

587 views 02.05.22
ปัญหาความถดถอยในการเรียนรู้และการสร้างความพร้อมให้กับผู้เรียน
วPA กับการประเมินฐานสมรรถนะ ตอนที่ 2

วPA กับการประเมินฐานสมรรถนะ ตอนที่ 2

ศน.รัชภูมิ สมสมัย
ศน.รัชภูมิ สมสมัย

สมรรถนะผู้เรียนเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนที่ประกอบด้วยความรู้ ทักษะกระบวนการ บุคลิกภาพส่วนตัว และแรงจูงใจที่มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันจนผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย หรือเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด สามารถเขียนเป็นสมการเพื่อให้ ...

591 views 01.06.22
วPA กับการประเมินฐานสมรรถนะ ตอนที่ 2
วPA กับการประเมินฐานสมรรถนะ ตอนที่ 1

วPA กับการประเมินฐานสมรรถนะ ตอนที่ 1

ศน.รัชภูมิ สมสมัย
ศน.รัชภูมิ สมสมัย

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564 สำนักงาน กคศ. ได้ทำหนังสือแจ้งเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือเรียกย่อ ๆ ว่า ว.9 หรือเรียกแบบภาษาบ้าน ๆ คือ วPA โดยจะเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวในวันที่ 1 ตุ ...

503 views 01.06.22
วPA กับการประเมินฐานสมรรถนะ ตอนที่ 1
การพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)

การพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)

Starfish Academy
Starfish Academy

กิจกรรม Innovation Coaching โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 ภายใต้กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE) เป็น ...

1240 views 14.03.22
การพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)
หลักสูตรฐานสมรรถนะในต่างประเทศเป็นอย่างไร? ชวนดูหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สำเร็จในต่างแดน

หลักสูตรฐานสมรรถนะในต่างประเทศเป็นอย่างไร? ชวนดูหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สำเร็จในต่างแดน

Starfish Academy
Starfish Academy

มนุษย์ทุกคนล้วนมีความสามารถอย่างน้อยด้านหนึ่งแฝงอยู่ในตัวเอง และความสามารถแต่ละด้านล้วนสนับสนุนให้มนุษย์ประสบความสำเร็จในด้านนั้น ๆ หากผู้มีความสามารถได้รับการส่งเสริมอย่างถูกวิธีผ่านระบบการศึกษาถึงแม้ความสามารถด้านต่าง ๆ เช่น ภาษา ตรรกะ มนุ ...

909 views 27.02.22
หลักสูตรฐานสมรรถนะในต่างประเทศเป็นอย่างไร? ชวนดูหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สำเร็จในต่างแดน
วิชาบูรณาการโรงเรียนบ้านปลาดาว สู่การสร้างสมรรถนะผู้เรียน

วิชาบูรณาการโรงเรียนบ้านปลาดาว สู่การสร้างสมรรถนะผู้เรียน

Starfish Academy
Starfish Academy

โรงเรียนบ้านปลาดาว เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 213 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ (ลีซู ม้ง และพื้นเมือง) อยู่ภ ...

905 views 21.06.22
วิชาบูรณาการโรงเรียนบ้านปลาดาว สู่การสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ทำความเข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะ 6 ด้าน เตรียมพร้อมก่อนใช้งานจริง

ทำความเข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะ 6 ด้าน เตรียมพร้อมก่อนใช้งานจริง

Starfish Academy
Starfish Academy

มนุษย์ทุกคนล้วนมีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งแฝงอยู่ในตัวเอง ความสามารถแต่ละอย่างล้วนมีส่วนส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จในด้านนั้น ๆ หากได้รับการกระตุ้นหรือส่งเสริมอย่างเหมาะสมแม้ว่าสำหรับหลายคนแล้ว ความสามารถด้านต่าง ๆ เช่น ภาษา ตรรกะ มนุษยสัมพั ...

2027 views 14.02.22
ทำความเข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะ 6 ด้าน เตรียมพร้อมก่อนใช้งานจริง
กิจกรรมฐานสมรรถนะกับห้องเรียนออนไลน์

กิจกรรมฐานสมรรถนะกับห้องเรียนออนไลน์

Starfish Academy
Starfish Academy

สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนในปัจจุบันการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ นอกจากจะต้องมีความรู้แล้ว ทักษะก็ยังเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้เกิดสมรรถนะที่เป็นความสามารถให้ติดตัวผู้เรียนไปได้ต ...

1843 views 17.01.22
กิจกรรมฐานสมรรถนะกับห้องเรียนออนไลน์
6 แนวทางการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะในห้องเรียน

6 แนวทางการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะในห้องเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy

หลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นหลักสูตรที่เน้นการวัดผลแบบสมรรถนะแทนการท่องจำเนื้อหา เน้นการนำความรู้มาใช้งานและต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับแนวทางการการพัฒนาด้านการศึกษาได้กำหนดให้หลักสูตรฐานสมรรถนะนั้น เป็นแนวทางในการปฏิรูปหลักสูตร และการจั ...

3038 views 27.12.21
6 แนวทางการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะในห้องเรียน
ห้องเรียนฐานสมรรถนะ วิชาภาษาไทย “ฉบับบ้านปลาดาว”

ห้องเรียนฐานสมรรถนะ วิชาภาษาไทย “ฉบับบ้านปลาดาว”

Starfish Academy
Starfish Academy

เป็นที่ทราบกันแล้วนะคะว่าในปี พ.ศ. 2565 กระทรวงศึกษาธิการจะให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เริ่มใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในโรงเรียนกันแล้ว ในส่วนของโรงเรียนบ้านปลาดาวได้มีการพัฒนาปรับหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฐ ...

2692 views 04.01.22
ห้องเรียนฐานสมรรถนะ วิชาภาษาไทย “ฉบับบ้านปลาดาว”
อัปเดตใหม่ 2564 แผนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 6 ด้านจากศธ. ที่คุณครูต้องรู้

อัปเดตใหม่ 2564 แผนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 6 ด้านจากศธ. ที่คุณครูต้องรู้

Starfish Academy
Starfish Academy

จากการเปิดโครงการนำร่องการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา เป็นที่แน่นอนแล้วว่าประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคของการผลักดันการใช้งาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) ในโ ...

48090 views 16.12.21
อัปเดตใหม่ 2564 แผนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 6 ด้านจากศธ. ที่คุณครูต้องรู้
Starfish Teachers Hero Season 2 แท็กทีมครูมีไฟ หัวใจฮีโร่ ในยุค New Normal

Starfish Teachers Hero Season 2 แท็กทีมครูมีไฟ หัวใจฮีโร่ ในยุค New Normal

Starfish Academy
Starfish Academy

ต่อเนื่องจากโครงการ Starfish Teachers Hero Season 1 อ่านรายละเอียดโครงการ : https://bit.ly/3qd2lv8จากสถานการณ์โควิดตั้งแต่ปี 2562 ได้สั่นสะเทือนวงการการศึกษาทั่วโลกเป็นอย่างมาก การจัดการเรียนรู้ในโลกยุค New Normal นี้จะต้องเ ...

811 views 13.12.21
Starfish Teachers Hero Season 2 แท็กทีมครูมีไฟ หัวใจฮีโร่ ในยุค New Normal
ประโยชน์ของหลักสูตรฐานสมรรถนะ สำหรับนักเรียน

ประโยชน์ของหลักสูตรฐานสมรรถนะ สำหรับนักเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy

ปกติแล้วคนทุกคนมีศักยภาพภายใน ซึ่งเป็นความสามารถที่แฝงอยู่ในตัวคนเรา แต่ละคนมีศักยภาพในด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านแฝงอยู่แล้ว แต่อาจยังไม่ได้แสดงออกมาจนกว่าจะได้รับการกระตุ้น หรือได้รับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับภาวะแฝงนั้น และเมื่อศักยภาพนั้นปรากฏ ...

3359 views 25.11.21
ประโยชน์ของหลักสูตรฐานสมรรถนะ สำหรับนักเรียน
กิจกรรม TSQP Kick Off และ Leader Workshop

กิจกรรม TSQP Kick Off และ Leader Workshop

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

“สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ถือได้ว่าเป็นอีกหน่วยหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในฐานะพี่เลี้ยง เป็นผู้ทำงานร่วมกับโรงเรียนในสังกัดโดยเฉพาะสังกัด สพฐ. และจากการที่ได้รับมอบหมายจากท่านศึกษาธิการให้ดำเนินการโครงการในการเป็นผู้แทน ...

677 views 03.11.21
กิจกรรม TSQP Kick Off และ Leader Workshop