Hashtag หลักสูตรฐานสมรรถนะ

2 results

ก้าวสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ (CBE)

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

หลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นหลักสูตรที่เน้นการวัดผลแบบสมรรถนะแทนการท่องจำเนื้อหาเพียงเพื่อนำมาสอบ หลักสูตรฐานสมรรถนะยังเป็ ...

สื่อการเรียนการสอน บูรณาการ สาระการเรียนรู้
ก้าวสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ (CBE)

ก้าวสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ (CBE)

Starfish Academy
Starfish Academy
667 ผู้เรียน

ห้องเรียนสมรรถนะวิชาภาษาไทย โรงเรียนบ้านปลาดาว

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

เรียนรู้ไอเดียการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนสมรรถนะวิชาภาษาไทย ฉบับโรงเรียนบ้านปลาดาว ทำความเข้าใจลักษณะห้ ...

สื่อการเรียนการสอน บูรณาการ สาระการเรียนรู้
ห้องเรียนสมรรถนะวิชาภาษาไทย โรงเรียนบ้านปลาดาว

ห้องเรียนสมรรถนะวิชาภาษาไทย โรงเรียนบ้านปลาดาว

Starfish Academy
Starfish Academy
401 ผู้เรียน