Hashtag หลักสูตรฐานสมรรถนะ

2 results for "หลักสูตรฐานสมรรถนะ"

การจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ

Starfish Academy
3632 views • 1 ปีที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ
สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
2298 views • 1 ปีที่แล้ว
สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”