Hashtag หลักสูตรฐานสมรรถนะ

1 result for "หลักสูตรฐานสมรรถนะ"

"อัมพร" แจงมติกพฐ. แค่สับสน ยังไม่ประกาศใช้หลักสูตรใหม่ โรงเรียนทั่วไปยังใช้ของเดิม หากใช้จริงต้องแจ้งล่วงหน้า 3 ปี

"อัมพร" แจงมติกพฐ. แค่สับสน ยังไม่ประกาศใช้หลักสูตรใหม่ โรงเรียนทั่วไปยังใช้ของเดิม หากใช้จริงต้องแจ้งล่วงหน้า 3 ปี

Starfish Labz
Starfish Labz

ทั้งนี้การจะนำหลักสูตรที่ปรับปรุงพัฒนาใหม่ไปใช้กับโรงเรียนทั่วไป ต้องทำให้ครบกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ถ้าเสร็จเมื่อไรก็ประกาศใช้ โดยยังไม่ได้ระบุว่าจะให้วันไหน ส่วนมติที่ออกมานั้น ในความหมายของคณะกรรมการ กพฐ. เป็นการประกาศกรอบหลักสูตร เพื่อให้โรงเ ...

92 views 17.05.22
"อัมพร" แจงมติกพฐ. แค่สับสน ยังไม่ประกาศใช้หลักสูตรใหม่ โรงเรียนทั่วไปยังใช้ของเดิม หากใช้จริงต้องแจ้งล่วงหน้า 3 ปี