School Transformation Celebration โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564

7 เดือนที่แล้ว
323 views
โดย Starfish Academy
School Transformation Celebration โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จัดกิจกรรม School Transformation Celebration โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการ ให้ผู้บริหารและครูมองเห็นผลสำเร็จของโครงการ โอกาสในการพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียน สำหรับวางแนวทางการพัฒนาโรงเรียนจากผลที่เกิดขึ้นในปี 2565 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 90 โรงเรียน

และได้รับเกียรติจาก ดร.อุดม วงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครูนักศึกษาครู และสถานศึกษา กสศ. ได้มากล่าวเปิดงานและกล่าวถึงภาพรวมความร่วมมือระหว่าง กสศ. และมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม พร้อมทั้ง ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ได้ร่วมกล่าวถึงภาพรวมการเรียนรู้ของมูลนิธิฯ ในบทบาทการเป็นโค้ชกับโรงเรียนในโครงการฯด้วยค่ะ

กิจกรรมในครั้งนี้โรงเรียนในโครงการฯ ได้ร่วมนำเสนอถึงนวัตกรรมการศึกษาที่แต่ละโรงเรียนที่ได้นำกระบวนการ STEAM design process ไปพัฒนาร่วมกับการจัดการเรียนการสอน โดยมีความโดดเด่นของนวัตกรรมในแต่ละด้าน เป็นการนำนวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาทั้งระบบ ในการดำเนินการของโรงเรียนครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก เขตพื้นที่การศึกษา และได้รับคำแนะนำ จากศึกษานิเทศก์ในแต่ละเขตพื้นที่ลงไปช่วยขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งการประเมินตามผลสัมฤทธิ์ Effect size ที่เกิดขึ้น ทำให้เราเห็นถึงสิ่งเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน และชุมชน ในหลากหลายด้าน อาทิเช่น การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะอาชีพ และสมรรถนะสำคัญในศตวรรษที่ 21, การฟื้นฟูภาวะถดถอยที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน, และการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี เน้นคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และทักษะอาชีพ

ก่อนจบกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมในเรื่อง ของการปรับปรุงพัฒนา นวัตกรรม ของแต่ละโรงเรียน เพื่อขยายผล และการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา อย่างยั่งยืน จากผู้ทรงคุณวุฒิอาทิ เช่น ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ กรรมการกํากับทิศโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผศ.เลขา ปิยะอัจฉริยะ กรรมการกํากับทิศโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ รศ.ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี หัวหน้าทีมวิจัยติดตามโครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)


มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

Starfish Education สร้างโรงเรียนต้นแบบ Makerspace Learning Center กรุงเทพฯ พร้อมลงพื้นที่ดูงาน "โรงเรียนวัดบางพลัด Model" เปิดบ้านวิชาการ ขยายผลสู่ 10 โรงเรียนเครือข่าย

16.02.23

Starfish Education ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ 11 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ร่วมกันพัฒนานวัตกรรม Makerspace

12.03.23

Starfish Education ร่วม Pitching ในกิจกรรม “SE – Corporate Meetup พบปะองค์กรพันธมิตร”

25.02.23

STARFISH EDUCATION ได้ร่วมเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการสอน (Digital Literacy)” ภายใต้โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา

25.02.23

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดจัดมหกรรมวิชาการ แสดงผลงาน Makerspace 11 โรงเรียนเครือข่าย

09.03.23

โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน Starfish Makerspace เตรียมความพร้อมพัฒนาผู้เรียน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Starfish Education

31.03.23