School Transformation Celebration โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564

1 ปีที่แล้ว
755 views
โดย Starfish Academy
School Transformation Celebration โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จัดกิจกรรม School Transformation Celebration โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการ ให้ผู้บริหารและครูมองเห็นผลสำเร็จของโครงการ โอกาสในการพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียน สำหรับวางแนวทางการพัฒนาโรงเรียนจากผลที่เกิดขึ้นในปี 2565 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 90 โรงเรียน

และได้รับเกียรติจาก ดร.อุดม วงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครูนักศึกษาครู และสถานศึกษา กสศ. ได้มากล่าวเปิดงานและกล่าวถึงภาพรวมความร่วมมือระหว่าง กสศ. และมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม พร้อมทั้ง ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ได้ร่วมกล่าวถึงภาพรวมการเรียนรู้ของมูลนิธิฯ ในบทบาทการเป็นโค้ชกับโรงเรียนในโครงการฯด้วยค่ะ

กิจกรรมในครั้งนี้โรงเรียนในโครงการฯ ได้ร่วมนำเสนอถึงนวัตกรรมการศึกษาที่แต่ละโรงเรียนที่ได้นำกระบวนการ STEAM design process ไปพัฒนาร่วมกับการจัดการเรียนการสอน โดยมีความโดดเด่นของนวัตกรรมในแต่ละด้าน เป็นการนำนวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาทั้งระบบ ในการดำเนินการของโรงเรียนครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก เขตพื้นที่การศึกษา และได้รับคำแนะนำ จากศึกษานิเทศก์ในแต่ละเขตพื้นที่ลงไปช่วยขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งการประเมินตามผลสัมฤทธิ์ Effect size ที่เกิดขึ้น ทำให้เราเห็นถึงสิ่งเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน และชุมชน ในหลากหลายด้าน อาทิเช่น การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะอาชีพ และสมรรถนะสำคัญในศตวรรษที่ 21, การฟื้นฟูภาวะถดถอยที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน, และการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี เน้นคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และทักษะอาชีพ

ก่อนจบกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมในเรื่อง ของการปรับปรุงพัฒนา นวัตกรรม ของแต่ละโรงเรียน เพื่อขยายผล และการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา อย่างยั่งยืน จากผู้ทรงคุณวุฒิอาทิ เช่น ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ กรรมการกํากับทิศโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผศ.เลขา ปิยะอัจฉริยะ กรรมการกํากับทิศโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ รศ.ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี หัวหน้าทีมวิจัยติดตามโครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)


Share:
|