มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ลงพื้นที่สมุทรสาครร่วมกับภาคีเครือข่าย สนับสนุนโครงการฟื้นฟูความรู้ถดถอย

1 ปีที่แล้ว
590 views
โดย Starfish Labz
มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ลงพื้นที่สมุทรสาครร่วมกับภาคีเครือข่าย สนับสนุนโครงการฟื้นฟูความรู้ถดถอย

วันที่ 20 กันยายน 2565 องค์การยูนิเซฟประเทศไทย โดย Mrs. Kyungsun Kim ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประจำประเทศไทยและคณะผู้บริหาร, คุณอติกานต์ ดิลกวัฒนา กระทรวงการต่างประเทศ, คุณธนภัทร ศิริกุลวัฒนา หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมและการระดมทุนอาวุโส (กสศ.), นายชาติชาย ขันทำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร, นายอาคม ศาณศิลปิน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร, คุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมพร้อมคณะร่วมลงพื้นที่โรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง)และโรงเรียนบ้านโคก จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โรงเรียนได้นำมาใช้ในการฟื้นฟูความถดถอยทางการเรียนรู้

การลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ ผู้อำนวยการแต่ละโรงเรียนได้นำเสนอนโยบายและแผนในการลดความถดถอยทางการเรียนรู้และฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอยของผู้เรียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 และในช่วงของการฟื้นฟูการเรียนรู้ของผู้เรียนรวมไปถึงแต่ละโรงเรียนได้นำเสนอความก้าวหน้าตามแผนงานแนวทางการดำเนินโครงการ “พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน” ทั้ง 5 มาตรการของโครงการ (ประกอบด้วย การประเมินสภาพแวดล้อมทั้งระบบ, การวางแผนของโรงเรียนทั้งระบบ, การสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู, การช่วยเหลือนักเรียน, การติดตามปรับปรุงและผลสะท้อนกลับ) ทั้งนี้ยังได้เยี่ยมชมห้องเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการฟื้นฟูความรู้ถดถอยทางการเรียนรู้ผ่านชุดการเรียนรู้ Learning Box และได้มีการสะท้อนผลของการดำเนินงานรวมไปถึงข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนได้นำไปพัฒนาต่อยอดในการฟื้นฟูความถดถอยทางการเรียนรู้ และดำเนินโครงการต่อไป

Share:
|