Starfish Education จัดกิจกรรม PLC ครั้งที่ 1 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ Starfish Future Labz

1 ปีที่แล้ว
725 views
โดย Starfish Labz
Starfish Education จัดกิจกรรม PLC ครั้งที่ 1 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ Starfish Future Labz

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 Starfish Education นำโดย ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ที่ปรึกษาโครงการ Starfish Future Labz จัดกิจกรรม PLC ครั้งที่ 1 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ Starfish Future Labz 

จากที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการและนำนวัตกรรมจาก Starfish Education ไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่างๆ ให้กับผู้เรียนได้แก่ Starfish Labz ,Starfish Class, Starfish Portfolio และ Learning Box  

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กว่า 260 ท่าน โดยคุณครูในโครงการฯ มาร่วมแลกเปลี่ยนความคืบหน้าการใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ซึ่งแต่ละโรงเรียนได้มีแนวทางที่นำไปปรับประยุกต์ใช้และต่อยอดพัฒนาชั้นเรียนที่แตกต่างกัน

Share:
|

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

ก.ค.ศ. ร่วมกับ Starfish Education จัดกิจกรรม Kick off โครงการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการขับเคลื่อน “PA” สู่ “การเสริมพลังบริหาร สร้างครูสอนดี ผู้เรียนมีความสุข”

08.05.24

Starfish Education ปลุกพลังผู้นำ ผ่านโครงการ Future School Leader มุ่งพัฒนาโรงเรียนอนาคต

12.06.24

สกศ. จัดประชุมสมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก มุ่งสร้างหลักประกันการเข้าถึงการศึกษาและระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิต

31.05.24

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมลงนาม MOU กับ มูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น พัฒนาการศึกษาไทย

29.05.24

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Starfish Education ร่วมเสวนา "FORUM ON ACCESSIBILITY AND INCLUSIVENESS" ในงานประชุมสุดยอดผู้นำบูรณาการ STEM ครั้งที่ 4 ในเอเชีย

12.06.24

Starfish Education เข้าร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนบนเวที Global Sustainable Development Congress 2024

14.06.24