ก.ค.ศ. ไฟเขียวปรับเกณฑ์ตัดสินประเมิน วPA ใหม่

1 เดือนที่แล้ว
494 views
โดย Starfish Academy
ก.ค.ศ. ไฟเขียวปรับเกณฑ์ตัดสินประเมิน วPA ใหม่

หลังการประชุมสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ในการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal :  DPA) มีความเหลื่อมล้ำกับเกณฑ์การตัดสิน ผลคะแนนของกรรมการแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันมาก อันเนื่องมาจากการที่คณะกรรมการไม่ได้แลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นเชิงวิชาการที่มีต่อผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินร่วมกัน

ซึ่งเกณฑ์การตัดสินดังกล่าวจากเดิมที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นฉันทามติให้ผ่านเกณฑ์ประเมินดังกล่าวจากคณะกรรมการ 3 คน ปรับใหม่เป็นเหลือการตัดสินจากคณะกรรมการแค่ผ่าน 2 ใน 3 เท่านั้น และปรับปรุงเกณฑ์การตัดสินสำหรับการประเมินเฉพาะด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพ อีกทั้งยังสอดคล้องกับการเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งจะทำให้ข้าราชการครูไม่เกิดความเหลื่อมล้ำกับข้าราชการในวิชาชีพอื่น

สำหรับกลุ่มที่มีการยื่นขออนุมัติตามเกณฑ์ประเมิน วPA ไปแล้ว และอยู่ในระบบของ กคศ. มีประมาณ 6,000 ราย ซึ่งในจำนวนนี้ มีกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากคณะกรรมการ 2 ใน 3 อยู่พอสมควร ซึ่ง ก.ค.ศ. จะดึงเรื่องกลับมาอนุมัติให้ใหม่ต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://otepc.go.th/th/content_page/item/4401-5-2566.html

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

กพฐ.ปรับลดตัวชี้วัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551

22.05.23

ก.ค.ศ. ไฟเขียวปรับเกณฑ์ตัดสินประเมิน วPA ใหม่

02.05.23

ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ Starfish Education จัด Workshop ติดอาวุธให้ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี

12.05.23

สมศ. ประกาศ “กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา”

09.05.23

Starfish Education ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ 13 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Starfish Partnership

18.05.23

มูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น ร่วมติดตามองคมนตรีลงพื้นที่โรงเรียนที่ใช้นวัตกรรม Starfish ในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี

26.05.23