มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น , กสศ. , Unicef , สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมจัดกิจกรรมนำเสนอและเผยแพร่ผลงานและการเรียนรู้โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

1 เดือนที่แล้ว
378 views
โดย Starfish Academy
มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น , กสศ. , Unicef , สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมจัดกิจกรรมนำเสนอและเผยแพร่ผลงานและการเรียนรู้โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

ในวันศุกร์ ที่ 21 เดือนเมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยการสนับสนุนของ องค์การยูนิเซฟประเทศไทย (Unicef) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกันจัดกิจกรรมนำเสนอและเผยแพร่ผลงานและการเรียนรู้โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน จำนวนโรงเรียน 39 แห่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสรุปผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนในโครงการในภาพรวม โดยโรงเรียนในโครงการได้ร่วมนำเสนอและเรียนรู้แนวทางการลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยร่วมกัน 

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น ได้กล่าวถึงภาพรวมของการดำเนินโครงการและผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์หลัก 4 ข้อ ได้แก่ 1. การฟื้นฟูความถดถอยให้แก่นักเรียน 2.การสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานรวมถึงเครื่องมือที่จำเป็น 3.การส่งเสริมขีดความสามารถของครูและโรงเรียน 4.การพัฒนาโมเดลหรือต้นแบบระดับจังหวัด ซึ่งผลที่เกิดขึ้นในโครงการนี้ผ่านการศึกษาโดยนักวิจัยพบว่าโครงการนี้ทำให้เกิดการวางแผนและทำงานอย่างเป็นระบบในโรงเรียน และทำให้เกิดความพอเพียงของทรัพยากร ครูในโครงการได้เรียนรู้ตรงกับความต้องการที่หลากหลายใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ได้จริง ซึ่งโครงการนี้ยังส่งผลกระทบต่อการฟื้นฟูด้านการอ่าน การเขียนและสุขภาวะของผู้เรียนอีกด้วย 

ทั้งนี้ ดร.รังสรรค์ วิบูลย์อุปถัมภ์ ตัวแทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยยังได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนในโครงการที่ร่วมกันสร้างแรงกระเพื่อมในการพัฒนาความถดถอยของนักเรียนในพื้นที่อย่างเต็มกำลัง  

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกโรงเรียน จำนวน 39 แห่งได้นำเสนอประเด็นที่ได้เรียนรู้จากการทำโครงการและผลที่เกิดขึ้นจากโครงการต่อทั้งครู ผู้อำนวยการโรงเรียน และนักเรียน และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่มย่อยกันอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากเขตต้นสังกัดของโรงเรียน ได้แก่ เขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการทางการศึกษาตัวแทนเข้าร่วมเรียนรู้และให้คำแนะนำโรงเรียนอย่างใกล้ชิด ในการนี้แม้ว่าโครงการจะสิ้นสุดในเดือนเมษายน แต่โรงเรียนที่เข้าร่วมทุกโรงเรียนยังคงไม่หยุดในการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยโรงเรียนทั้งหมดมีแนวทางการพัฒนาในปีการศึกษาหน้าอย่างชัดเจน โดยใช้ประสบการณ์และการเรียนรู้ซึ่งได้รับจากการดำเนินโครงการที่ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจน


มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

กพฐ.ปรับลดตัวชี้วัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551

22.05.23

ก.ค.ศ. ไฟเขียวปรับเกณฑ์ตัดสินประเมิน วPA ใหม่

02.05.23

ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ Starfish Education จัด Workshop ติดอาวุธให้ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี

12.05.23

สมศ. ประกาศ “กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา”

09.05.23

Starfish Education ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ 13 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Starfish Partnership

18.05.23

มูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น ร่วมติดตามองคมนตรีลงพื้นที่โรงเรียนที่ใช้นวัตกรรม Starfish ในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี

26.05.23