การศึกษาไทยก้าวไกล คนไทยก้าวหน้า สมัชชาสภาการศึกษาระดับชาติ

9 เดือนที่แล้ว
672 views
โดย Starfish Academy
การศึกษาไทยก้าวไกล คนไทยก้าวหน้า สมัชชาสภาการศึกษาระดับชาติ

Starfish Education นำโดย คุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่นร่วมงาน สมัชชาสภาการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 (1st National Education Assembly) ภายใต้แนวคิด “การศึกษาไทยก้าวไกล คนไทยก้าวหน้า” โดยมีท่าน ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วัตถุประสงค์ของการจัดงานเป็นเวทีกลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยง พัฒนาเครือข่ายและกลไกการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนในระดับภูมิภาคที่มีคุณภาพ เข้มแข็ง และยั่งยืน และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสมัชชาการศึกษา สภาการศึกษา และ ภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในแต่ละภูมิภาคเพื่อสร้างการรับรู้และขยายผลในวงกว้าง นำเสนอองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่โดยหน่วยงานที่ขับเคลื่อนด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ และจังหวัดต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ

ภายในงานประกอบด้วย ภาคีเครือข่าย สมัชชา สภาการศึกษาจังหวัด ในประเทศไทย จำนวน 30 จังหวัด มากกว่า 500 คน โดยทางมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษา ประกอบด้วย

●    นวัตกรรม 3R โรงเรียนบ้านปลาดาวที่มุ่งเน้นให้เด็กอ่านออกเขียนได้ และคิดเลขเป็น โดยผ่านกระบวนการ Active Learning ส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจในการเป็นเจ้าของการเรียนรู้นั้นจริงๆ มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างความแตกต่างในการเรียนรู้ และสามารถคิดค้นนวัตกรรมต่างๆได้ด้วยตนเอง ผ่าน 3 วิชาหลักคือ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

●    Starfish Labz เครื่องมือในการพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะของครู ประกอบด้วย คอร์สความรู้ในด้านต่างๆ กิจกรรม Workshop วิดีโอ บทความ และเครือข่ายความรู้

●    Starfish Class แอปพลิเคชันที่ช่วยครูในเรื่องการวัดและประเมินผล เป็นเครื่องมือช่วยให้ครูจัดการชั้นเรียนในการพัฒนาความรู้ ทักษะให้กับผู้เรียน ตามความสามารถและความถนัดของผู้เรียน

อีกทั้งยังแนะนำการเข้าร่วม Community รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย ซึ่งเป็นตัวแทนของภาคีเครือข่ายสมัชชาสภาการศึกษาทั่วประเทศ ผู้บริหาร ครู ให้ความสนใจและพร้อมเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันกับทางมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่นในการพัฒนาการศึกษาไทย

Share: