มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ร่วมติดตามองคมนตรีลงพื้นที่การใช้นวัตกรรมจาก Starfish ของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา

9 เดือนที่แล้ว
432 views
โดย Starfish Labz
มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ร่วมติดตามองคมนตรีลงพื้นที่การใช้นวัตกรรมจาก Starfish ของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ท่านนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โรงเรียนบ้านเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ Starfish Education นำโดย คุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม พร้อมคณะร่วมติดตามการลงพื้นที่ครั้งนี้ด้วย

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม ในครั้งนี้ได้เริ่มต้นที่โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีนายปราโมทย์ ธิศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกล่าวต้อนรับ องคมนตรี พร้อมคณะติดตาม และกล่าวรายงานถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งทางโรงเรียนได้นำนวัตกรรมของ Starfish ได้แก่ Starfish Labz , Starfish Portfolio, Starfish Class มาใช้ในการพัฒนาครูและพัฒนาผู้เรียน โดยคุณครูได้ใช้ Starfish Labz เป็นหลักในการพัฒนาตนเอง ซึ่งคุณครูโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมได้สมัครสมาชิกใช้งานทั้งหมดร้อยละ 100 ของคณะครูในโรงเรียน แล้วยังให้คำนิยามว่าเปรียบเสมือนเป็นห้องสมุดในการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมและนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทำให้เกิดห้องเรียนที่ Active มากขึ้น และในส่วนของ Starfish Portfolio ได้นำมาใช้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้สะสมผลงานของตนเองอีกด้วย

หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายเกรียงศักดิ์ ฝึกฝน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทอดไทยกล่าวต้อนรับท่านองคมนตรี และคณะติดตาม พร้อมรายงานการดำเนินงาน โดยโรงเรียนบ้านเทอดไทยเป็นโรงเรียนที่ได้นำความรู้มาขยายผลโดยการใช้นวัตกรรม Learning Box และนวัตกรรม 3R ของ Starfish ไปปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนที่อ่านออกเขียนไม่ได้ ผู้เรียนที่มีการเรียนรู้ถดถอย และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยเริ่มต้นทดลองใช้ที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 33 คน ซึ่งผลการใช้งานนักเรียนทั้ง 33 คนมีพัฒนาการด้านภาษา และการคำนวณที่ดีขึ้น นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ ประสมคำได้ และคิดเลขเป็น นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้คณะครูในโรงเรียนใช้ Starfish Labz ในการศึกษาคอร์สเรียนต่างๆ ที่คณะครูให้ความสนใจ เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวความรู้ในด้านอื่นๆ มาพัฒนาตนเอง ซึ่งคณะครูในโรงเรียนทั้งหมดได้สมัครใช้ Starfish Labz ร้อยละ 100 ของคณะครูในโรงเรียนและเตรียมขยายผลให้นักเรียนได้ใช้ต่อไปเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นหาและเลือกเรียนคอร์สที่ตนเองสนใจเพื่อนำไปเป็นแนวคิดหรือต่อยอดกับการเรียนหรือการสร้างอาชีพในอนาคต

สำหรับโรงเรียนสุดท้ายในการเยี่ยมวันนี้ คือ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่นำนวัตกรรม Starfish Labz ,Starfish Portfolio และ Starfish Class มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร พัฒนาผู้เรียน นอกจากการเรียนรู้คอร์สเรียนต่างๆเพื่อพัฒนาตนเองแล้วสิ่งที่ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอนุชา นพรัมภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ ได้ให้ความสำคัญมากและถือเป็นจุดเด่นของโรงเรียนคือ การใช้เครื่องมือ Starfish Portfolio ในการเก็บประวัติการสะสมผลการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้อำนวยการได้ป็นผู้นำในการใช้ Starfish Portfolio และยังส่งเสริมพร้อมสนับสนุนให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้ศึกษาและใช้เครื่องมือนี้แบบร้อยละ 100 ของคณะครูในโรงเรียน รวมถึงมีการสอนนักเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยม นักเรียนสามารถใช้งานเครื่องมือนี้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งที่ผ่านมามีนักเรียนได้นำ Starfish Portfolio ไปประกอบการยื่นสมัครสอบและได้ผ่านการคัดเลือกอีกด้วย สำหรับนวัตกรรม Starfish class คือ การประเมินทักษะและสมรรถนะโดยใช้เครื่องมือสังเกตพฤติกรรมและเก็บหลักฐานผู้เรียนแบบอัจฉริยะ ทางโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ ได้เริ่มต้นใช้เป็นโรงเรียนแรกสำหรับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และเริ่มใช้ในระดับชั้นปฐมวัยเป็นลำดับแรก โดยผลการใช้นวัตกรรมนี้สามารถประเมินผู้เรียนและนำผลมาพัฒนาตามศักยภาพได้เป็นอย่างดี จึงเตรียมที่จะพัฒนาในระดับชั้นอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ในการประเมินผู้เรียนต่อไปด้วย

การลงเยี่ยมพื้นที่ในครั้งนี้ ท่านนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ได้ให้คำแนะนำกับทุกโรงเรียน การใช้นวัตกรรมจาก Starfish จะช่วยพัฒนาครู พัฒนาผู้เรียนได้ดี ควรส่งเสริมและขยายต่อให้กับโรงเรียนเครือข่ายได้นำไปพัฒนาต่อไปด้วย

ในด้านคุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ได้ร่วมรายงานท่านองคมนตรีว่ามีโอกาสทำงานร่วมกับโรงเรียนและได้พบว่าโรงเรียนมีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ ผู้บริหารได้ส่งเสริมให้คณะครูได้เข้าเรียนและพัฒนาตนเองผ่านการศึกษาออนไลน์อย่างเป็นระบบ ซึ่งทำให้ครูได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน นอกจากนี้ Starfish จัดกิจกรรม PLC ทางโรงเรียนยังได้เข้าร่วมและได้นำคำแนะนำต่างๆหรือสิ่งที่แลกเปลี่ยนกันไปปรับและพัฒนาใช้อย่างต่อเนื่องด้วย

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด