3 องค์กรภาคีเครือข่าย เปิดเวทีโชว์นวัตกรรม จากโครงการ Teacher Hero Season 3 สร้างครูไทยหัวใจฮีโร่

1 ปีที่แล้ว
747 views
โดย Starfish Labz
3 องค์กรภาคีเครือข่าย เปิดเวทีโชว์นวัตกรรม จากโครงการ Teacher Hero Season 3 สร้างครูไทยหัวใจฮีโร่

วันที่ 21 มกราคม 2566 3 องค์กรภาคีเครือข่าย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และ Starfish Education จัดกิกรรม Show & Share Teacher Hero Season 3 ภายใต้โครงการ Teacher Hero Season 3 สร้างครูไทยหัวใจฮีโร่

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อุดม วงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครู เเละสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญจารุนันท์ แก้วทองนาค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ได้มากล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนและกล่าวขอบคุณเหล่าคุณครูฮีโร่ทุกท่านที่ได้รวมพลัง และพร้อมจะช่วยพัฒนาศักยภาพครูไทย ในการจัดทำสื่อการสอนให้ทรงพลังตามเกณฑ์ใหม่ วPA เพื่อขยายผลสู่เครือข่ายครูทั่วประเทศ

โดยกิจกรรมในครั้งนี้คุณครูทั้ง 30 ท่านได้ร่วมนำเสนอนวัตกรรมการสอนที่สอดคล้องกับ 8 ตัวชี้วัด วPA รวมทั้งสิ้น 30 นวัตกรรม ซึ่งนวัตกรรมที่คุณครูสร้างขึ้นมามีหลากหลายกลุ่มสาระวิชาล้วนมีประโยชน์และเป็นไอเดียให้กับคุณครูทั่วประเทศที่จะได้นำไปพัฒนาห้องเรียน พัฒนาผู้เรียนต่อไป และนอกจากนี้ยังได้มีประกาศผลรางวัล Poppular Vote นวัตการสอนของเหล่าคุณครูฮีโร่อีกด้วย

ดร.อุดม วงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครู เเละสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ชื่นชมคุณครูทั้ง 30 ท่านว่า “คุณครูทุกคนเป็นฮีโร่ ซึ่งเป็นฮีโร่สำหรับเด็กและเป็นฮีโร่สำหรับเพื่อนครูด้วย และเป็นผู้นำทางความคิด ผู้นำการออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีคุณภาพมากขึ้น นอกจากนี้นวัตกรรมของทั้ง 30 ท่านในอนาคตยังจะได้นำไปขยายผลต่อเพื่อนครูที่เอื้อไปถึงเด็กกลุ่มด้อยโอกาสด้วย”

พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญจารุนันท์ แก้วทองนาค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้ให้ข้อเสนอแนะและชื่นชมคุณครูทั้ง 30 ท่านอีกว่า “วันนี้ได้เห็นการสร้างนวัตกรรม ซึ่งคุณครูถอดรหัสจากตัวการประเมิน 8 ตัวชี้วัด ลงไปสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียนตามบริบทที่คุณครูได้รับผิดชอบได้ดี และอยากให้คุณครูได้มีการต่อยอดขยายผล ไม่เพียงแต่ในชั้นเรียนของตนเองเท่านั้น แต่อยากให้เกิดวงกว้างในสถานศึกษา ส่งต่อให้กับเพื่อนครูในสถานศึกษาได้มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในลักษณะของ Active Learning เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนไปด้วยกัน และเชื่อมั่นว่านอกจากคุณครูได้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เกิดขึ้นจริงแล้ว ก็จะนำไปสู่การพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพของคุณครูอีกด้วย”

และดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ร่วมกล่าวชื่นชมพร้อมให้คำแนะนำนวัตกรรมการสอนของคุณครูฮีโร่เพิ่มเติมว่า “ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่านที่ได้ออกแบบนวัตกรรมและนำมาเผยแพร่ให้กับเพื่อนครูได้ชมและเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำตาม และยังมองเห็นถึงการพัฒนาวิชาชีพครูที่มีความสอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนอีกด้วย ทุกนวัตกรรมมีความหลากหลาย และความน่าสนใจ ซึ่งการออกแบบนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ 8 ตัวชี้วัด มีสาระสำคัญคือ เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงห้องเรียนที่มีคุณภาพสูงและห้องเรียนที่มีความสุข ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเชื่อมโยงความรู้ได้ สามารถสร้างองค์ความรู้ กำกับการเรียนรู้ของตนเองได้ และมองว่าถ้าผู้เรียนได้อยู๋ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้ ห้องเรียนนวัตกรรมแบบนี้ แน่นอนว่าห้องเรียนนั้นจะเป็นห้องเรียนคุณภาพสูง และจะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ที่มีความอยากรู้อยากเห็นและที่สำคัญที่สุด ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ที่มีความสุขและมีความหมายกับชีวิต (Meaningful Education) ซึ่งการทำงานร่วมกันในครั้งนี้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ แรงกระเพื่อมในการขับเคลื่อนการศึกษา การที่คุณครูได้มารวมตัวกันพร้อมลุกขึ้นมาสร้างนวัตกรรม สิ่งสำคัญที่สุด คือ เราได้เห็นถึงพลัง ความหวัง ว่าจริงๆแล้วการศึกษาที่จะเกิดขึ้นจะมีอุปสรรคมากขนาดไหน แต่คุณครูฮีโร่ก็ยังไม่ยอมแพ้และพร้อมลุกขึ้นมาสร้างนวัตกรรมที่จะพัฒนาผู้เรียนต่อไป โดยทาง Starfish พร้อมที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางกับคุณครูในการทำงานและพัฒนาวิชาชีพเพื่อส่งผลที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน สุดท้ายความหวังของเราทุกคน คือ การศึกษาในประเทศไทยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับห้องเรียน โรงเรียน และในระดับประเทศ ซึ่งคุณครูทุกคนได้แสดงพลังนั้นออกมา ขอชื่นชมคุณครูทั้ง 30 ท่านที่ได้ทุ่มเท มีไฟ มีพลังที่จะทำให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีคุณภาพมากจริงๆ ”

รับชมนวัตกรรมการสอนทั้ง 30 นวัตกรรมได้ที่ fb.watch/ic-Oh90e6C/  

Share:
|