มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนเขตบางพลัด เยี่ยมชมดูงาน หลักสูตรจริยธรรมโรงเรียนฉือจี้

9 เดือนที่แล้ว
448 views
โดย Starfish Labz
มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนเขตบางพลัด เยี่ยมชมดูงาน หลักสูตรจริยธรรมโรงเรียนฉือจี้

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 Starfish Education นำโดย คุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ 11 โรงเรียนในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร นำทีมโดย นางชุติสา ศาสตร์สาระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด และได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ นางนนทภัทร ประวีณชัยกุล พร้อมด้วยคณะครูคอยให้คำแนะนำในการดูงานครั้งนี้

โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีปรัชญาโรงเรียนคือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา โรงเรียนฉือจี้ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และมีหลักสูตรเพิ่มเติมคือหลักสูตรจริยธรรมฉือจี้ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่โรงเรียนได้พัฒนาขึ้น เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้โรงเรียนฉือจี้ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาครูควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมด้วย โดยมีแนวคิดว่า ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน ซึ่งเป็นแนวทางของการปฏิบัติตนของครูที่ดีจากภายในสู่ภายนอก โรงเรียนได้มีการจัดทำโครงการต่างๆ เช่น กิจกรรมความสะอาด กิจกรรมห้องเรียนมีวินัย เป็นต้น ซึ่งโครงการเหล่านี้คุณครูประจำชั้นและครูผู้สอนจะสอดแทรกกิจกรรมเข้าไปในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัยที่ดีงามและสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรมชาติ

การไปเยี่ยมชมในครั้งนี้เราได้เห็นทั้งหลักการและวิธีการปลูกฝังจริยธรรมของฉือจี้ โดยในช่วงแรกคณะครูได้พาเยี่ยมชมโรงเรียนซึ่งจะได้เห็นตั้งแต่ตอนเช้าที่เด็กๆมาโรงเรียน หลังจากลงจากรถรับส่ง นักเรียนทุกคนจะยืนเข้าแถวและทำความเคารพ คุณลุง คุณป้า หรือ ผู้ปกครองที่ไปรับส่ง ให้เดินทางกลับบ้านและมาโรงเรียนอย่างปลอดภัยทุก ๆวัน และจะมีคุณครูเวรที่จะคอยดูแลความเรียบร้อย ดูการแต่งกาย ที่ต้องสะอาดและเรียบร้อย การเคารพทั้งครูและนักเรียนจะโค้งตัวลง 90 องศา เพื่อแสดงถึงความเคารพที่อ่อนน้อม ถ่อมตน

และในช่วงถัดไปคณะดูงานเราร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการสอนจากท่านผู้อำนวยการและคณะครู พร้อมได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมวิถีดอกไม้จิ้งซือ ซึ่งชั้นเรียนจัดดอกไม้จิ้งซือ เป็นกิจกรรมบ่มเพาะจิตใจอันดีงามให้กับนักเรียน โดยเริ่มต้นด้วยการทำจิตใจให้สงบ และเรียนรู้ดูความหมายและธรรมะที่แฝงอยู่ในการจัดดอกไม้ การจัดดอกไม้แบบ “งามในสวน” โดยให้ความหมายคือ

เจิน -ความจริง – พ่อ 

ซ่าน - ความดี - แม่

เหม่ย - ความงาม – ลูก

นอกจากการเรียนการสอนในด้านวิชาการแล้ว โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ได้มีชั้นเรียนวิถีชาและชั้นเรียนจัดดอกไม้ เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับวัฒนธรรมอันดีงามของพุทธฉือจี้ และปลูกฝังสิ่งดีงามลงในจิตใจของพวกเขาซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมในวิชาจริยธรรมที่สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียนด้วย

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนรูปแบบการสอนที่หลากหลาย ได้ทั้งความรู้และวิธีการ หลักการที่โรงเรียนจะได้นำไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนต่อไป

 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด