วPA กับการประเมินฐานสมรรถนะ ตอนที่ 1

ศน.รัชภูมิ สมสมัย
ศน.รัชภูมิ สมสมัย 4678 views • 2 ปีที่แล้ว
วPA กับการประเมินฐานสมรรถนะ ตอนที่ 1

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564 สำนักงาน กคศ. ได้ทำหนังสือแจ้งเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือเรียกย่อ ๆ ว่า ว.9 หรือเรียกแบบภาษาบ้าน ๆ คือ วPA โดยจะเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

คำว่า ว.9 นั้นมาจากเลขที่ของหนังสือราชการ ที่ ศธ 0206.3/ว.9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564         ส่วน PA นั้นย่อมาจาก Performance Agreement แปลได้ว่า ข้อตกลงในการพัฒนางาน

บทความนี้ผมจะมุ่งไปที่หมวดที่ 1 หมวดที่ว่าด้วย “นิยาม” เพราะนิยามคือการกำหนดความหมายให้กับคำต่าง ๆ ที่ปรากฏในหลักเกณฑ์ ว.9 

กคศ. ได้นิยามคำศัพท์สำคัญอยู่ทั้งหมด 6 คำ ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้เรียน รอบการประเมิน ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ข้อตกลงในการพัฒนางาน และระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิตัล        แต่ผมขอมุ่งเน้นไปที่คำสำคัญ 2 คำคือ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และ ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

เพราะผมมั่นใจว่าคำสำคัญ 2 คำนี้ จะเป็นจุดแตกหักสำหรับการวางแผนการทำงานให้ถูกต้อง         ให้ชัดเจน (ผมไม่เห็นมีผู้รู้ท่านใดกล่าวถึงในประเด็นนี้) ซึ่งสุดท้ายแล้วจะส่งผลต่อ “ผลการประเมิน”          ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนตามเกณฑ์ ว.9 ทำไมผมถึงมั่นใจเช่นนั้น ลองมาอ่านเหตุผลของผมกันครับ

กคศ. ได้กำหนดนิยามของคำว่า ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน หมายความว่า ความรู้ ทักษะ เจตคติ ความคิด พฤติกรรม หรือคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตร ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือมีพัฒนาการมากขึ้น เมื่อผู้เรียนได้รับประสบการณ์เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติตามกระบวนการหรือกิจกรรมที่ครูผู้สอนออกแบบและดำเนินการ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก “ผลงาน” (Product) หรือ “ผลการปฏิบัติงาน” (Performance) ของผู้เรียนที่ปรากฏภายหลังการเรียนรู้

และ ข้อตกลงในการพัฒนางาน หมายความว่า ข้อตกลงที่ข้าราชการครูได้เสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อแสดงเจตจำนงค์ว่าภายในรอบการประเมิน (ตามปีงบประมาณ) จะพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรให้สูงขึ้น โดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ และสอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทสถานศึกษา นโยบายส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาได้เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงพัฒนางาน

บทความนี้ผมจะอธิบายให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการประเมินฐานสมรรถนะกับผลลัพธ์การเรียนรู้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน หมายความว่า ความรู้ ทักษะ เจตคติ ความคิด พฤติกรรม หรือคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือมีพัฒนาการมากขึ้น เมื่อผู้เรียนได้รับประสบการณ์เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติตามกระบวนการหรือกิจกรรมที่ครูผู้สอนออกแบบและดำเนินการ       ซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก “ผลงาน” (Product) หรือ “ผลการปฏิบัติงาน” (Performance) ของผู้เรียนที่ปรากฏภายหลังการเรียนรู้

ผมในฐานะที่มีความสนใจศาสตร์การวัดและประเมินผลการศึกษา และได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้เพิ่มเติมในศาสตร์ด้านนี้มาพอสมควร ผมเห็นคำสำคัญที่สอดคล้องกับศาสตร์การวัดและประเมินผลการศึกษาอยู่ 3 คำ คือ 

  1. ความรู้ ทักษะ เจตคติ ความคิด พฤติกรรม หรือคุณลักษณะ สิ่งนี้คือ สมรรถนะ รบกวนครูได้อ่านบทความเก่า ๆ ของผมประกอบด้วยครับ แล้วครูจะเข้าใจมากยิ่งขึ้น
  2. มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือมีพัฒนาการมากขึ้น
  3. มุ่งเน้นไปที่ “ผลงาน” (Product) หรือ “ผลการปฏิบัติงาน” (Performance)

สรุปสั้น ๆ คือ ภายหลังที่ครูออกแบบการเรียนรู้แล้ว สมรรถนะของผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนา      แต่สมรรถนะมีหน้าตาเป็นอย่างไร ครูเราไม่สามารถตอบได้ เราจึงต้องหาตัวแทนของสมรรถนะ นั่นก็คือ “ผลงาน” (Product) หรือ “ผลการปฏิบัติงาน” (Performance) ชัดเลยครับว่า ความหมายที่ซ่อนอยู่ของคำสำคัญคำแรกคือ การประเมินฐานสมรรถนะของผู้เรียน 

คำถาม เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสมรรถนะของผู้เรียนได้รับการพัฒนา?       

คำตอบ เราต้องทำการวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะนั่นเอง

ศน.รัชภูมิ สมสมัย

www.sornorpoom.wordpress.com

[email protected]

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (วPA) ฉบับคุณครู

ทำความรู้จักข้อตกลงการพัฒนางาน (วPA) แบบเจาะลึก เพื่อสร้างความเข้าใจการทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐานตำแหน่ง ...

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (วPA) ฉบับคุณครู
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (วPA) ฉบับคุณครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9874 ผู้เรียน
เครืองมือครู
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

เรียนรู้ ทำความเข้าใจภาพรวมของการประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู” (วPA)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6610 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะครู (วPA) เพื่อการพัฒนาการศึกษาและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5611 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

หลักสำคัญ ในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อ ซึ่งจะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู เป็นแนวทางใหม่ของการประเมินวิทยฐานะของครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3560 ผู้เรียน

Related Videos

เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
08:56
Starfish Academy

เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน

Starfish Academy
762 views • 2 ปีที่แล้ว
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
การเขียน วPA
05:24
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การเขียน วPA

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1235 views • 2 ปีที่แล้ว
การเขียน วPA
รีวิวการเขียน วPA Style ครูกั๊ก
08:54
Starfish Academy

รีวิวการเขียน วPA Style ครูกั๊ก

Starfish Academy
22943 views • 2 ปีที่แล้ว
รีวิวการเขียน วPA Style ครูกั๊ก
ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา
06:20
Starfish Academy

ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา

Starfish Academy
553 views • 2 ปีที่แล้ว
ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา