แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA เส้นทางสู่ครูเชี่ยวชาญ วPA

Starfish Academy
Starfish Academy 3324 views • 5 เดือนที่แล้ว
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA เส้นทางสู่ครูเชี่ยวชาญ วPA

จากแนวทางในการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วPA ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูให้มีศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นตามระดับวิทยฐานะที่คาดหวัง ตลอดจนพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น การพัฒนาจึงนับได้ว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเพิ่มศักยภาพ สมรรถนะ และทักษะหรือความชำนาญงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งในครั้งนี้จะเป็นการพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ในการขับเคลื่อนพัฒนางานไปสู่ครูเชี่ยวชาญ วPA

สำหรับเทคนิคหรือแนวทางในการพัฒนางานให้สอดคล้องกับระดับปฏิบัติการตามมาตรฐานวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ เพื่อยกระดับการทำงาน และการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น มีดังนี้

1. ความเป็นจิตนวัตกรรม (Innovation minds) เป็นการพัฒนาผู้เรียนจากปัญหาที่พบในการเรียน

การสอน (what’s the problem) คิดหาวิธีการแก้ปัญหา (what’s the action) ตามมาตรฐาน 8 ตัวชี้วัด

ที่สอดคล้องกับบริบทของตนเอง ผลลัพธ์การเรียนรู้ (what’s the result) ของผู้เรียนจากการประเมินตามสภาพจริง และการพัฒนาผู้เรียนในขั้นตอนต่อไป (what’s the next step)

2. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ หรือการพัฒนางานให้สอดคล้องกับระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะ เช่น ครูเชี่ยวชาญ ใช้วิธีการคิดค้น พัฒนานวัตกรรม และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ จนทำให้คุณภาพผู้เรียนสูงขึ้นและให้คำปรึกษาผู้อื่นได้ เป็นต้น

3. การศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์ผลงานที่ใช้เสนอขอรับการประเมินระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามตำแหน่งและวิทยฐานะเชี่ยวชาญของ ว17 และ ว9 ในด้านที่ 3 ผลงานทางวิชาการอย่างละเอียดและแม่นยำ เนื่องจากเกณฑ์การให้คะแนนมีความแตกต่างกัน ซึ่งมีองค์ประกอบเกณฑ์การให้คะแนน วิธีการประเมิน และเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

1) องค์ประกอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน จำแนกออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 50 คะแนน

ส่วนที่ 2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 50 คะแนน

2) วิธีการประเมินผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาตามองค์ประกอบทั้ง 2 ส่วน ตามข้อ 1

2.1) วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้หรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการ

ประเมิน ในรูปแบบไฟล์ PDF จำนวน 1 รายการ

2.2) วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับ

การประเมิน ในรูปแบบไฟล์ PDF จำนวนอย่างละ 1 รายการ โดยงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ 2 โดยส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ในรูปแบบไฟล์ PDF ด้วย

3) เกณฑ์การตัดสิน สำหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 และสำหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

4. การเขียนข้อตกลงในการพัฒนางานและประเด็นท้าทาย (PA) ให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและระดับการปฏิบัติที่คาดหวังเชื่อมโยงสู่ผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับวิจัยการจัดการเรียนรู้ หรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน ซึ่งอาจจะใช้รูปแบบของงานวิจัยในชั้นเรียน (Action Research) ตามวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ PAOR 

5. การถ่ายคลิปวิดีโอผลงานนักเรียนที่มีความสอดคล้องกับสิ่งที่ครูได้คิดค้นขึ้นและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสะท้อนผลการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

6. สำหรับการยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้อิงตามระดับชั้นที่สอน แต่สำหรับกรณีที่มีการย้ายระดับชั้นที่สอนในช่วงที่มีการดำเนินงาน ทำให้ไม่สามารถถ่ายคลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของผู้เรียนได้ ครูอาจจะต้องคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ และนำเสนอในงานวิจัยเพิ่มเติม

เห็นได้ว่า การพัฒนางาน ครูอาจจะต้องเริ่มจากการวางแผน วิเคราะห์บริบทของตนเอง เลือกวิธีการหรือแนวทางที่สอดคล้องกัน หรือมีความแตกต่างกันระหว่างประเด็นท้าทายและงานวิจัย/นวัตกรรมตามแต่ละบริบทได้ ที่สำคัญคือ การกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนถึงสิ่งที่ต้องการพัฒนา หรือแก้ปัญหาตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง ทั้งนี้ สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ bit.ly/45RU7LA

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
3:00 ชั่วโมง

How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ

การสื่อสารภาษาอังกฤษ ใครว่ายาก? หากเราเข้าใจ และสื่อสารมันจากความรู้สึก และไม่ต้องกังวลจนเกินไป ในคอร์สเรียนนี้เราจ ...

ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)
ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)
How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ
ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)

How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ

ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เปิดตัวช่วยครู เตรียมความพร้อมวิทยฐานะใหม่
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

เรียนรู้ ทำความเข้าใจภาพรวมของการประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู” (วPA)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5658 ผู้เรียน
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:30 ชั่วโมง

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

วันนี้ Starfish Labz มีเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้ครูผู้สอนได้เทคนิคการออกแบบกิจกรรมใน Booklet ให้มีความน่าสนใจ สร้างสรร ...

นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!
นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

เทคนิคการเชื่อมโยงด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 ให้ร้อยรัดกัน
01:07:03
Starfish Academy

เทคนิคการเชื่อมโยงด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 ให้ร้อยรัดกัน

Starfish Academy
188 views • 4 เดือนที่แล้ว
เทคนิคการเชื่อมโยงด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 ให้ร้อยรัดกัน
คิดค้นและปรับเปลี่ยน โจทย์สำคัญ ครูเชี่ยวชาญ วPA
01:22:54
Starfish Academy

คิดค้นและปรับเปลี่ยน โจทย์สำคัญ ครูเชี่ยวชาญ วPA

Starfish Academy
828 views • 3 เดือนที่แล้ว
คิดค้นและปรับเปลี่ยน โจทย์สำคัญ ครูเชี่ยวชาญ วPA
"แก้ปัญหา ริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ คิดค้นและปรับเปลี่ยนวิธีการ" ตามเกณฑ์ วPA
01:16:37

"แก้ปัญหา ริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ คิดค้นและปรับเปลี่ยนวิธีการ" ตามเกณฑ์ วPA

52 views • 3 วันที่แล้ว
"แก้ปัญหา ริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ คิดค้นและปรับเปลี่ยนวิธีการ" ตามเกณฑ์ วPA
STARFISH TALK EP11    ผู้บริหารกับบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน วPA ในโรงเรียน
01:29:54
Starfish Academy

STARFISH TALK EP11 ผู้บริหารกับบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน วPA ในโรงเรียน

Starfish Academy
119 views • 10 เดือนที่แล้ว
STARFISH TALK EP11 ผู้บริหารกับบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน วPA ในโรงเรียน