PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 7 “การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ”

Starfish Academy
Starfish Academy 1266 views • 2 ปีที่แล้ว
PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 7 “การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ”

กิจกรรม PLC Happy Hour Live Online ในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยน พูดคุย เรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรมของโรงเรียน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ” โดยผู้อำนวยการและครูที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดทำหลักสูตร และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฐานสมรรถนะจากโรงเรียนพร้าวบูรพา 

จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เริ่มมีการปรับตัวในทุกๆ ด้านมากขึ้นโดยเฉพาะด้านการศึกษาที่ต้องมีการปรับ เปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้สิ่งที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากเหตุผลดังกล่าว ทำให้หน่วยงานการศึกษาได้มีการนำร่องการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ และโรงเรียนพร้าวบูรพาได้เล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ จึงได้พัฒนากระบวนการ เทคนิค วิธีการเรียนรู้ต่างๆ จากการ PLC ร่วมกันระหว่างทีมผู้บริหารและครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งมีการกำหนดกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน หรือเรียกว่า 5 Steps เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเชื่อมโยงกับการพัฒนาสมรรถนะ 6 ด้าน รวมถึงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ทั้งนี้ โมเดลความเชื่อมโยงสมรรถนะของผู้เรียนได้มีการนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งนำไปสู่การสร้างหลักสูตรของโรงเรียน

สำหรับการเริ่มต้นในการทำนวัตกรรมของโรงเรียนพร้าวบูรพา เริ่มจากการที่ผู้อำนวยการเข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิสตาร์ฟิช หลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมจึงได้มีการประชุม PLC ภายในโรงเรียนในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และการจัดกิจกรรมสู่การเรียนการสอนของผู้เรียนอย่างไรที่เน้นให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในการวางแผนการดำเนินงานได้มีการคำนึงถึงจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของบุคลากรและนักเรียน หลังจากนั้น จึงนำไปสู่การวางแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะที่ไม่กระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการจัดทำค่ายกิจกรรมที่แยกจากโครงสร้างวิชาเรียน 

สำหรับแนวทางการดำเนินงานการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยโรงเรียนได้เข้าพบ ปรึกษาหารือประชุมร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดถึงการใช้หลักสูตร เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ จึงได้หาหน่วยงานที่ปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย หรือองค์กรต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัย เป็นที่ปรึกษาถึงแนวทางการดำเนินงาน การวัดและประเมินผล หลังจากนั้น โรงเรียนได้นำครูทุกคนเข้าร่วมอบรมการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ เมื่อจัดทำหลักสูตรแล้ว จึงได้มีการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning by 5 Steps ซึ่งประกอบด้วย 

1) เรียนรู้ปูพื้นฐาน (Fundamental Knowledge) 

2) ประสานความสนใจ (Motivate and Search) การกระตุ้นความสนใจและแสวงหาความรู้ 

3) ใฝ่เรียนรู้สู่การปฏิบัติ (Practice) 

4) เด่นชัดในผลงาน (Present) 

5) สร้างสรรค์สู่บทเรียน (Conclude and Apply) การสรุปและประยุกต์ใช้บทเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระหลักและค่ายพัฒนาทักษะ ทั้งนี้ ได้มีการนำนวัตกรรมเข้าสู่หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 โดยการสอดแทรกคำอธิบายรายวิชาบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การกำหนดรูปแบบและเวลาในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรม การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอย่างเป็นระบบ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งในการจัดทำตารางการเรียนการสอนสิ่งที่โดดเด่น คือ การใช้สมรรถนะในห้องเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระหลัก และเพิ่มเติมชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จากกิจกรรมทั้งหมด 3 ค่ายการเรียนรู้ คือ ค่าย STEM Education ค่าย Languages Camp และค่ายรักษ์เชียงใหม่ 

สำหรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน พบว่า การพัฒนาด้านหลักสูตรอิงฐานสมรรถนะที่เป็นหลักสูตรจุดเน้นของโรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนในเครือข่ายและโรงเรียนที่มีความสนใจกระบวนการพัฒนานวัตกรรมเข้ามาเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่โรงเรียน อีกทั้งโรงเรียนยังได้มีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ส่งผลให้การดำเนินการด้านการพัฒนาผู้เรียนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ สำหรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับครู พบว่า ครูได้มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่แปลกใหม่ การคิดค้นนวัตกรรมการเรียนการสอนที่แตกต่างจากหลักสูตรเดิมโดยครูเป็นผู้นำนักเรียน การจัดกิจกรรมของครูเปลี่ยนจากการเป็นครูผู้สอนบรรยายในห้องเรียนเป็นครูที่ปรึกษา ชี้แนะแนวทางกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน โดยนักเรียนเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมด้วยตนเองได้ผ่านการจัดการเรียนรู้ Active Learning ครูสามารถรายงานผลการจัดกิจกรรมและการนำเสนอ เผยแพร่ผลงานต่อผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานได้ สำหรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน พบว่า นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข กระตือรือร้นในการเรียนรู้ มีทักษะในการทำงาน การแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ สิ่งที่สำคัญคือ ผลสะท้อนกลับที่ดีจากผู้ปกครอง

ด้านปัญหาที่พบระหว่างการดำเนินงานการจัดกิจกรรมหลักสูตรฐานสมรรถนะ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างไม่เต็มที่และไม่ต่อเนื่อง ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการโดยการประสานกับนักเรียนผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์และมอบกล่องการเรียนรู้ Learning Box ให้กับนักเรียน และให้นักเรียนมาพบปะกับครูที่โรงเรียนประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง เพื่อติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน อีกทั้งการดำเนินงานหลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นสิ่งใหม่ทั้งครูและนักเรียน ทำให้อุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน จึงได้มีการหารือร่วมกันในการหาอุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่น และการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อลดปริมาณอุปกรณ์ วัสดุต่างๆ 

เห็นได้ว่า จากการดำเนินงานนวัตกรรมของโรงเรียนพร้าวบูรพายังคงต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เป็นหัวใจของการพัฒนานักเรียน ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีบริบทที่เป็นจุดเด่นของตนเอง โดยเฉพาะผู้บริหารและครูที่มีพลังอย่างสูงสุดในการเริ่มต้นคิดค้นนวัตกรรม เพื่อเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษาที่ต้องการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และตอบสนองต่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ต่อไป ทั้งนี้ สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่

www.facebook.com/StarfishAcademy2019/videos/563977024941596/

ผอ.ประทิน ตั้งใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าวบูรพา 

ครูเพียงเพ็ญ เชาว์ประเสริฐ

ครูจีรนันท์ โปธาสิริทรัพย์

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

How to สอบอย่างไรให้เด็กสนุก ไม่มีลืม

การทดสอบเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้ ว่าเรามีความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนมากน้อยแค่ไหน และการสอบนั้นอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to สอบอย่างไรให้เด็กสนุก ไม่มีลืม
Starfish Academy

How to สอบอย่างไรให้เด็กสนุก ไม่มีลืม

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

ห้องเรียนสมรรถนะวิชาภาษาไทย โรงเรียนบ้านปลาดาว

เรียนรู้ไอเดียการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนสมรรถนะวิชาภาษาไทย ฉบับโรงเรียนบ้านปลาดาว ทำความเข้าใจลักษณะห้ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ห้องเรียนสมรรถนะวิชาภาษาไทย โรงเรียนบ้านปลาดาว
Starfish Academy

ห้องเรียนสมรรถนะวิชาภาษาไทย โรงเรียนบ้านปลาดาว

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

ก้าวสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ (CBE)

หลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นหลักสูตรที่เน้นการวัดผลแบบสมรรถนะแทนการท่องจำเนื้อหาเพียงเพื่อนำมาสอบ หลักสูตรฐานสมรรถนะยังเป็ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ก้าวสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ (CBE)
Starfish Academy

ก้าวสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ (CBE)

Starfish Academy
1299 ผู้เรียน
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

สร้าง Self-Esteem เสริมคุณค่าให้กับนักเรียนอย่างไร

Self-Esteem หรือ การเคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิต เพื่อให้สามารถรับมือกับอารมณ์และสถานการ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
สร้าง Self-Esteem เสริมคุณค่าให้กับนักเรียนอย่างไร
Starfish Academy

สร้าง Self-Esteem เสริมคุณค่าให้กับนักเรียนอย่างไร

Starfish Academy

Related Videos

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
6088 views • 1 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
Makerspace Day #1
07:41
Starfish Academy

Makerspace Day #1

Starfish Academy
493 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #1
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
9491 views • 1 ปีที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
61 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]