“สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ถือได้ว่าเป็นอีกหน่วยหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในฐานะพี่เลี้ยง เป็นผู้ทำงานร่วมกับโรงเรียนในสังกัดโดยเฉพาะสังกัด สพฐ. และจากการที่ได้รับมอบหมายจากท่านศึกษาธิการให้ดำเนินการโครงการในการเป็นผู้แทนในองค์คณะ ทั้งกรรมการ อนุกรรมการ จึงได้มีโอกาสในการเรียนรู้จากทั้ง 11 องค์กร 

โดยเฉพาะมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชฯ ทำให้ได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร สภาพต่างๆ จากการประชุมร่วมกับคณะทำงาน สำหรับทิศทาง กรอบแนวคิดของ สพฐ. นั้น มีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะทำให้โรงเรียนในโครงการสามารถทำกิจกรรมร่วมกับโค้ช หรือพี่เลี้ยงได้อย่างเต็มที่ โดยสกัดเอากิจกรรมอื่นๆ ที่ สพฐ.เคยมอบหมายให้โรงเรียนทำลดน้อยลงให้มากที่สุด ประการที่สอง ขอขอบคุณมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชที่ทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ทั้งศึกษานิเทศน์ เขตพื้นที่การศึกษาฯ ท่านรองฯส่วนงานวิชาการ และเขตพื้นที่การศึกษาฯ เพื่อที่โรงเรียนจะได้ไม่เกิดความสับสน กังวลถึงนโยบาย ทิศทาง หรือกรอบในการทำงาน และที่สำคัญไม่เป็นการสร้างภาระงานเพิ่มให้กับครู ประการที่สาม ฝากข้อคิดเห็นโดยเฉพาะทางกลุ่มพี่เลี้ยง เขตพื้นที่ โรงเรียน ผู้อำนวยการ และครูถึงสิ่งที่ทำร่วมกันไม่ใช่การเพิ่มภาระงาน แต่เป็นหน้าที่งานปกติที่ต้องทำไปในทิศทางเดียวกัน 

ทั้งนี้ ในการ “Coach” หรือ “Coaching” เป็นการแนะนำ ช่วยเหลือ ซึ่งต่างจากการสั่งการ (Direction) การบังคับ (Command) หรือจากการบอก (Telling) ซึ่งในบางครั้งต้องทำความเข้าใจและยอมรับความจริงที่ว่า ในหลายเรื่อง สพฐ.หรือเขตพื้นที่ฯ มีความจำเป็นต้องใช้วิธีการ Command กับทางโรงเรียน เพราะเป็นข้อตามตัวบทกฎหมาย หรือเป็นข้อสั่งการของกระทรวง รัฐมนตรี เนื่องจากโรงเรียนยังเป็นองค์กรทางราชการ เพียงแต่การ Command จะเป็นการทำเฉพาะเรื่องจำเป็น นโยบายหรือข้อที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น กรณีถ้างานไม่ใช่ตัวบทกฎหมายกำหนด หรือถ้าไม่ใช่นโยบายของเจ้ากระทรวง หรือเลขาธิการจะเปลี่ยนเป็นวิธีการบอก หรือเรียกว่า การ Direction แทน แต่สำหรับการ “Coach” หรือ “Coaching” ไม่ใช่การ Command หรือ Telling แต่เกิดจากการที่ทุกคนทำงานร่วมกัน ครูเป็นตัวหลัก ส่วนครูพี่เลี้ยงเป็นผู้ให้การแนะนำ ชี้นำแนวทาง กระตุ้นความคิดของครูให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชฯ ถือได้ว่า เป็นพี่เลี้ยงหน่วยหนึ่งที่ทำงานได้เป็นอย่างดี ตรงประเด็น เป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่ใจ ทำงานร่วมกับโรงเรียน เพื่อพัฒนาเด็กให้เป็นคนที่มีความรู้อย่างรอบด้าน เป็นคนเก่ง เป็นคนดี สามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ ทั้งตนเอง สังคม และประเทศชาติ ถือได้ว่า เป็นกระบวนการในการสร้างคุณภาพของเด็ก

สำหรับกระบวนการสร้างคุณภาพของเด็ก ประกอบไปด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 

1) กระบวนการบริหาร ถือได้ว่าผู้อำนวยการเป็นบุคคลสำคัญ ถ้ามีกระบวนการบริหารที่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้น ย่อมทำให้การขับเคลื่อนเป็นไปได้ยาก ดังนั้น ผู้อำนวยการจึงต้องทำงานร่วมกับหน่วยพี่เลี้ยง เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการบริหารที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเก่ง ความดีส่งผลต่อเด็กจริงหรือไม่ พี่เลี้ยงและโค้ชจะมีหน้าที่กระตุ้น แนะนำ ปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อให้เกิดการจัดกระบวนการการบริหารใหม่ 

2) กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนสำหรับครู ถ้าอยากให้เด็กเรียนแบบ Active Learning ครูจะต้องเปลี่ยนมาใช้วิธีการทำงานร่วมกับเด็ก ให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ แทนการใช้วิธีการแบบ Telling หรือ Commanding กับเด็ก 

3) กระบวนการวัดประเมินผล 

4) กระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน กรรมการสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาฯ และพี่เลี้ยงจากมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชฯ ในการดำเนินการร่วมกัน

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

บทความใกล้เคียง

กิจกรรม TSQP Kick Off, Leader Workshop และ Teacher Workshop โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564

กิจกรรม TSQP Kick Off, Leader Workshop และ Teacher Workshop โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ติดตามเส้นทางการเติบโตของโรงเรียนจากการติดตามเส้นทางการเติบโตของโรงเรียน ปี 2564 แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับโรงเรียน ระดับห้องเรียน และระดับผู้เรียน โดยในส่วนของระดับโรงเรียนและห้องเรียน เป็นการติดตามพัฒนาการ 9 องค์ประกอบ (กา ...

75 views 18.11.21
กิจกรรม TSQP Kick Off, Leader Workshop และ Teacher Workshop โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564
แชร์ TIP เขียน ว.PA จากโรงเรียนนำร่อง

แชร์ TIP เขียน ว.PA จากโรงเรียนนำร่อง

Starfish Academy
Starfish Academy

“เปลี่ยนวิธีคิด พลิกความเชื่อ ด้วยระบบวิทยฐานะแบบใหม่”อย่างที่ทราบว่าก่อนที่ ก.ค.ศ. จะนำแบบประเมินวิทยฐานะ ว.PA แบบใหม่มาใช้กับครูทั่วประเทศ ได้มีการนำไปทดลองใช้กับโรงเรียนนำร่องในพื้นที่ต่างๆ แล้ว เพื่อให้ได้เกณฑ์ แบบประเมินที่มีมาตรฐานตรงตามเป้า ...

4312 views 08.11.21
แชร์ TIP เขียน ว.PA จากโรงเรียนนำร่อง
ประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง TSQP รุ่นที่ 1-2 ต่อเนื่องในปี 2564

ประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง TSQP รุ่นที่ 1-2 ต่อเนื่องในปี 2564

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ชี้แจงเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ได้ร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. ดำเนินโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง ในเรื่องที่ต้องการผลักดันให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ TSQP รุ่นที่ 1 ทั้งหมด ...

92 views 03.11.21
ประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง TSQP รุ่นที่ 1-2 ต่อเนื่องในปี 2564