PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง

การสัมภาษณ์นางสาวจารุนันท์ แก้วทองนาค ผู้อำนวยการภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1 (ภว.1) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

เรื่อง PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร ตามที่ทาง ก.ค.ศ. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) หรือเกณฑ์ PA ทั้ง 4 สายงาน เริ่มตุลาคม 2564

- สายงานการสอน (ว 9/2564)

- สายงานบริหารสถานศึกษา (ว 10/2564)

- สายงานนิเทศการศึกษา (ว 11/2564)

- สายงานบริหารการศึกษา (ว 12/2564)

รายละเอียดเพิ่มเติม

otepc.go.th/th/content_page/item/3363-4-10.html

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะครู (วPA) เพื่อการพัฒนาการศึกษาและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

สาระการเรียนรู้ การประเมิน การพัฒนาวิชาชีพ
เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่

เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy
440 ผู้เรียน

8 หลักสำคัญในการสอนให้มีประสิทธิภาพ

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
การบริหารจัดการตนเอง

หลักสำคัญ ในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อ ซึ่งจะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู เป็นแนวทางใหม่ของการประเมินวิทยฐานะของครู

เทคโนโลยี เทคนิคการสอน การประเมิน
8 หลักสำคัญในการสอนให้มีประสิทธิภาพ

8 หลักสำคัญในการสอนให้มีประสิทธิภาพ

Starfish Academy
Starfish Academy
690 ผู้เรียน

บทความใกล้เคียง

Starfish Live talk : เทคนิคการสอนวิชา วิทย์ คณิต และอังกฤษ แบบออนไลน์ให้สนุก

Starfish Live talk : เทคนิคการสอนวิชา วิทย์ คณิต และอังกฤษ แบบออนไลน์ให้สนุก

Starfish Academy
Starfish Academy

จากสถานการณ์โควิด – 19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้คุณครูต้องมีการปรับการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งจะเห็นได้ว่า การเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นการเรียนการสอนที่สามารถตอบโจทย์ และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนหลายแห่ง หรื ...

804 views 02.09.21
Starfish Live talk : เทคนิคการสอนวิชา วิทย์ คณิต และอังกฤษ แบบออนไลน์ให้สนุก
EDU Talk : Creative Classroom

EDU Talk : Creative Classroom

Starfish Academy
Starfish Academy

ช่วงปิดเทอมแบบนี้ เด็กๆ ต้องอยู่ที่บ้านเป็นเวลานาน ผู้ปกครองหลายๆท่าน คงอยากรู้ว่า เราจะหากิจกรรมอะไรให้ลูกทำได้บ้าง เพื่อให้ลูกได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปด้วยStarfish Education จึงมาแบ่งปันไอเดียการทำกิจกรรม “พื้นที่นั ...

660 views 11.06.21
EDU Talk : Creative Classroom
โควิด-19 กับการถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน

โควิด-19 กับการถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน

Starfish Academy
Starfish Academy

ในปี 2564 หลังเทศกาลสงกรานต์ที่สุดแสนจะเงียบเหงาของประเทศไทย ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้ทวีความรุนแรงขึ้นจากจำนวนผู้ติดเชื้อสายพันธ์ุอัลฟาและเดลต้า จนส่งผลให้โรงเรียนต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรง ...

458 views 31.08.21
โควิด-19 กับการถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน