การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)

การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ และเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินวิทยฐานะ (PA)

รายละเอียดคอร์ส

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อพัฒนานักเรียนในการคิด และแก้ปัญหา โดยครูใช้สถานการณ์เปรียบเทียบ Do & Don’t และมีการเชื่อมโยงการสอนแบบ Active กับหลักการสอนที่ทรงพลัง 8 ตัวชี้วัดของก.ค.ศ. โดยมีตัวอย่างกิจกรรมในวิชาคณิตศาสตร์ และแผนการสอนที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาความรู้ ทักษะ คุณลักษณะและเจตคติ เพื่อสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและวิทยฐานะ(PA)

Learning Outcomes

หัวใจของวิชาคณิตศาสตร์และทักษะสำคัญ

สอนเลขแบบไหนเรียกว่า Active

ตัวอย่างกิจกรรมที่ตอบโจทย์ 8 ตัวชี้วัด

ฝึกออกแบบแผนการสอน Active Learning

ผู้เขียน

นายเชิดศักดิ์  ภักดีวิโรจน์
นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์

รับราชการ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ สถานที่ทำงาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม จบการศึกษา มหาบัณฑิต, สาขาการมัธยมศึกษา, วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Doctor of Philosophy (International Program), สาขา Science and Technology Education, วิชาเอก Mathematics Education, มหาวิทยาลัยมหิดล

4 บทเรียน

หัวใจของวิชาคณิตศาสตร์และทักษะสำคัญ

หัวใจของวิชาคณิตศาสตร์และทักษะสำคัญ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
สอนเลขแบบไหนเรียกว่า Active

สอนเลขแบบไหนเรียกว่า Active

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ตัวอย่างกิจกรรมที่ตอบโจทย์ 8 ตัวชี้วัด

ตัวอย่างกิจกรรมที่ตอบโจทย์ 8 ตัวชี้วัด

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ฝึกออกแบบแผนการสอน Active Learning

ฝึกออกแบบแผนการสอน Active Learning

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
Starfish Academy

Starfish Academy

235 courses
Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

นี่เป็นคอร์สที่ไม่ฟรี. 0 coins จะถูกหักออกจากระเป๋าของคุณ.