ปัญหาความถดถอยในการเรียนรู้และการสร้างความพร้อมให้กับผู้เรียน

Starfish Academy
Starfish Academy 1563 views • 2 ปีที่แล้ว
ปัญหาความถดถอยในการเรียนรู้และการสร้างความพร้อมให้กับผู้เรียน

กิจกรรม PLC Leader ครั้งที่ 5 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง 

รุ่นที่ 1 และ 2 ต่อเนื่องในปี 2564

หัวข้อ “ปัญหาความถดถอยในการเรียนรู้และการสร้างความพร้อมให้กับผู้เรียน”

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะนักเรียนที่ประสบปัญหาด้านการเรียนรู้ที่ถดถอย เนื่องจากขาดความต่อเนื่องในการเรียนรู้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการพูดคุย แลกเปลี่ยนถึงปัญหาหรือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความถดถอยในการเรียนรู้ และการสร้างความพร้อมในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การเชื่อมโยงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากสภาวะวิกฤติในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบในหลากหลายมุมมอง ในมุมมองทางด้านการศึกษา จะเห็นได้ว่าเกิดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย โดยเฉพาะแนวทางของ สพฐ. ได้มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอน 5 รูปแบบ รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในรูปแบบของออนไลน์มากขึ้น การเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการวัดและประเมินผลการทดสอบต่างๆ ที่ทำให้ครูหรือผู้ปฏิบัติเข้าถึงและเข้าใจมากขึ้น ในทางกลับกัน ผู้เรียนอาจสูญเสียโอกาสในการเรียนรู้ 

เนื่องด้วยสถานการณ์ที่ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนแบบปกติได้ ถึงแม้ว่าจะมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสม แต่ด้วยบริบทของนักเรียนและครอบครัวไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้ ความไม่พร้อมทางด้านเทคโนโลยีที่อาจเป็นช่องว่างทางการศึกษา ส่งผลให้เด็กเกิดความถดถอยในการเรียนรู้ และหลุดออกจากระบบการศึกษาระหว่างที่เรียนหรือในช่วงรอยต่อการจบการศึกษา ในภาคส่วนของเขตพื้นที่การศึกษาได้ให้ความสำคัญถึงปัญหาที่ทำให้เกิดความถดถอยในการเรียนรู้ และพยายามผลักดันโครงการต่างๆ ในการสร้างความพร้อมให้กับผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนอุปกรณ์ การขับเคลื่อนเรื่องเด็กหลุดออกจากระบบให้สามารถกลับมาเรียนได้ การให้ความสำคัญด้านสุขภาวะทางอารมณ์และสุขภาพจิตของเด็ก การพัฒนาครูและผู้บริหารให้มีสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนสำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและผู้ปกครอง ตลอดจนการหาแนวทางหรือวิธีการในการปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆ ควบคู่กับการเรียนแบบ On-site อย่างไรให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะ การเรียน Online ให้ตอบโจทย์และมีคุณภาพ เด็กได้เรียนรู้ที่โรงเรียนอย่างมีความสุขและปลอดภัย 

ในภาคส่วนของโรงเรียน ได้มีนโยบายในการลดความถดถอยในการเรียนรู้และสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการถอดบทเรียนจากการเรียนการสอนทั้ง 5 On เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน โดยการบูรณากลุ่มสาระวิชาต่างๆ ที่ส่งเสริมทักษะชีวิตในผู้เรียน การสร้างกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมสร้างสรรค์ (Makerspace) กิจกรรม PBL เป็นต้น 

การใช้นวัตกรรมกล่องการเรียนรู้ (Learning Box) ผ่านทักษะกระบวนการ STEAM Design Process การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้จากนวัตกรรมการศึกษาด้านหลักสูตร การเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการบริหารจัดการ การพัฒนาและส่งเสริมครูด้านการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การประยุกต์การใช้โปรแกรม Platform Online การดำเนินโครงการพัฒนาสุขภาพกายและจิตของนักเรียน การดูแลสุขภาวะพื้นฐานของนักเรียน ครอบครัวและชุมชน การใช้ชุมชนเป็นฐานการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนในส่วนของศึกษานิเทศน์ ได้มีการลงพื้นที่นิเทศโรงเรียน เพื่อสร้างความตระหนักในการระมัดระวังของการแพร่ระบาดและวิธีป้องกันโรคโควิด-19 

จะเห็นได้ว่า การลดความถดถอย หลักการง่ายๆ คือ ทำอย่างไรให้นักเรียนมีความรู้ฝังแน่น ประกอบกับการบูรณาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียน ทั้งนี้ ผู้ปกครองถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือที่ดีที่สุด และจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ละสถานศึกษาได้มีนวัตกรรมในการสร้างรูปแบบฝังแน่น ผ่านกระบวนการต่างๆ ทั้ง Active Learning, Learning Box และ Makerspace ถือได้ว่า เด็กได้พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ผนวกกับการสร้างหลักสูตรที่มีความแตกต่างตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ดังนั้น ถ้าเกิดความร่วมมือในทุกภาคส่วนย่อมสามารถพัฒนาผู้เรียนไม่ให้เกิดความถดถอยในการเรียนรู้ได้

ดร.สุนิสา คงสุวรรณ ผอ.โรงเรียนวัดดอนพุดซา

ดร.พิเศรษฐ์ ไชยสุภา รองผอ.สพป.ชม.เขต 2

ผอ.พิศาล ประเสริฐสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านป่าลาน

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

ก้าวสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ (CBE)

หลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นหลักสูตรที่เน้นการวัดผลแบบสมรรถนะแทนการท่องจำเนื้อหาเพียงเพื่อนำมาสอบ หลักสูตรฐานสมรรถนะยังเป็ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ก้าวสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ (CBE)
Starfish Academy

ก้าวสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ (CBE)

Starfish Academy
1299 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ Peer Learning คืออะไร 5 รูปแบบของกิจกรรม Peer to Peer Learning ตัวอย่างก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss
Starfish Academy

Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss

Starfish Academy
การบริหารสถานศึกษายุคใหม่
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

ในการระบาดของโรคโควิด- 19 ทำให้ไม่สามารถเปิดเรียนแบบปกติได้จึงต้องมีการวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อช่วยฟื้นฟูการเรียน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ
Starfish Academy

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)
Starfish Academy

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy

Related Videos

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
6051 views • 1 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
มาตรการฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย (Learning Losses)
05:26
ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร

มาตรการฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย (Learning Losses)

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร
3995 views • 2 ปีที่แล้ว
มาตรการฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย (Learning Losses)
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
61 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
9447 views • 1 ปีที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)