TSQP 2

35 results for "TSQP 2"

การใช้ Starfish Class เพื่อการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง
08:37

การใช้ Starfish Class เพื่อการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง

382 views • 1 ปีที่แล้ว
การใช้ Starfish Class เพื่อการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง
Module 3 - การเตรียมการเพื่อการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด
05:36

Module 3 - การเตรียมการเพื่อการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด

30 views • 1 ปีที่แล้ว
Module 3 - การเตรียมการเพื่อการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด
Module 3 - การนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด (Reflective Coaching)
10:17

Module 3 - การนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด (Reflective Coaching)

138 views • 1 ปีที่แล้ว
Module 3 - การนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด (Reflective Coaching)
Module 3 - การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล (ครูแกนนำ)
11:26

Module 3 - การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล (ครูแกนนำ)

123 views • 1 ปีที่แล้ว
Module 3 - การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล (ครูแกนนำ)
Module 3 - การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
11:26

Module 3 - การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

98 views • 1 ปีที่แล้ว
Module 3 - การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
Module 2 - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
05:48

Module 2 - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

45 views • 1 ปีที่แล้ว
Module 2 - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
Module 2 - Makerspace in Action
09:19

Module 2 - Makerspace in Action

44 views • 1 ปีที่แล้ว
Module 2 - Makerspace in Action
Module 2 - แนวทางการใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้
04:54

Module 2 - แนวทางการใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้

37 views • 1 ปีที่แล้ว
Module 2 - แนวทางการใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้
Module 2 - การเตรียมตัวเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
04:23

Module 2 - การเตรียมตัวเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

23 views • 1 ปีที่แล้ว
Module 2 - การเตรียมตัวเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
Module 2 - แนวทางในการใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน
10:30

Module 2 - แนวทางในการใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน

201 views • 1 ปีที่แล้ว
Module 2 - แนวทางในการใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน
Module 2 - การพัฒนาพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ (Makerspace) ของโรงเรียน
14:28

Module 2 - การพัฒนาพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ (Makerspace) ของโรงเรียน

24 views • 1 ปีที่แล้ว
Module 2 - การพัฒนาพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ (Makerspace) ของโรงเรียน
Module 2 - Makerspace และกระบวนการ STEAM Design Process
02:11

Module 2 - Makerspace และกระบวนการ STEAM Design Process

209 views • 1 ปีที่แล้ว
Module 2 - Makerspace และกระบวนการ STEAM Design Process
แนวทางการขับเคลื่อนโยบายสู่การปฏิบัติ
09:01
Starfish Academy

แนวทางการขับเคลื่อนโยบายสู่การปฏิบัติ

Starfish Academy
25 views • 1 ปีที่แล้ว
แนวทางการขับเคลื่อนโยบายสู่การปฏิบัติ
องค์ประกอบ 9 ด้าน แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
26:17
Starfish Academy

องค์ประกอบ 9 ด้าน แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy
62 views • 1 ปีที่แล้ว
องค์ประกอบ 9 ด้าน แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
โครงการ TSQP รุ่นที่ 2   ทักทายศึกษานิเทศก์
04:55
Starfish Academy

โครงการ TSQP รุ่นที่ 2 ทักทายศึกษานิเทศก์

Starfish Academy
34 views • 1 ปีที่แล้ว
โครงการ TSQP รุ่นที่ 2 ทักทายศึกษานิเทศก์
โครงการ TSQP รุ่นที่ 2   ทักทายครูแกนนำ
05:10
Starfish Academy

โครงการ TSQP รุ่นที่ 2 ทักทายครูแกนนำ

Starfish Academy
57 views • 1 ปีที่แล้ว
โครงการ TSQP รุ่นที่ 2 ทักทายครูแกนนำ