Module 4: การสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้

76 views • 10 เดือนที่แล้ว

ขั้นตอนที่ 3 การสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้
Module 4: การสร้างระบบพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาครู

การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาครูและเครื่องมือเพื่อการพัฒนาครูเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ได้ ผ่านการทำกิจกรรม PLC เพื่อการพัฒนาบทเรียนคุณภาพสูงด้วยกระบวนการศึกษาชั้นเรียนและการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน

โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 (Teacher School Quality Program : TSQP)

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน