การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง

การประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะเน้นประเมินทักษะการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา และการแสดงออกที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติในการเรียนรู้

เรียนรู้เรื่อง ความแตกต่างของผู้เรียน ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

ศึกษาลักษณะสำคัญเกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริง แนวคิดเกี่ยวกับความแตกต่างของผู้เรียนและแนวทางในการให้คำแนะนำผู้เรียนเพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะตามศักยภาพผู้เรียน การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบันทึกข้อมูลด้านพัฒนาการและผลงานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

Learning Outcomes

เข้าใจความแตกต่างของผู้เรียน

แนวคิดในการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง

การใช้แฟ้มสะสมงานดิจิทัล

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

การรู้จักตนเอง

การรู้จักตนเอง

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ความแตกต่างของผู้เรียน

ความแตกต่างของผู้เรียน

0:30 ชั่วโมง 3 กิจกรรม
ความแตกต่างของผู้เรียน
แนวคิดการประเมินตามสภาพจริง

แนวคิดการประเมินตามสภาพจริง

วิธีการประเมินตามสภาพจริง

วิธีการประเมินตามสภาพจริง

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
วิธีการประเมินตามสภาพจริง
แฟ้มสะสมงานดิจิทัล

แฟ้มสะสมงานดิจิทัล

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
แฟ้มสะสมงานดิจิทัล