การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน

ความรู้เกี่ยวกับทฤษฏีการเรียนรู้ หลักการและรูปแบบในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด เป็นแนวทางในการกำหนดปรัชญาการศึกษาและจัดประสบการณ์ ทฤษฏีการเรียนรู้เป็นสิ่งที่อธิบายถึงกระบวนการ วิธีการและเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ และตรวจสอบว่าพฤติกรรมของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

คอร์ส (15)