ห้องเรียนแห่งอนาคต

แนวคิดในการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งสามารถรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21

เรียนรู้เรื่อง ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

ห้องเรียน คือ สังคมแห่งการเรียนรู้ของเด็ก ห้องเรียนโดยปกติจะมีองค์ประกอบหลัก 3 สิ่งด้วยกัน คือ ผู้สอน ผู้เรียน และสื่อ เนื้อหาในบทเรียนนี้จะช่วยให้ท่านมีแนวคิดและรู้จักกับเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้เพื่อช่วยในการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะซึ่งสามารถรองรับการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม

Learning Outcomes

การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาห้องเรียน

รู้จักกับเครื่องมือเพื่อการพัฒนาห้องเรียนยุคดิจิทัล

กลยุทธ์ในการออกแบบห้องเรียนยุคดิจิทัล

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21

ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21
เครื่องมือสำหรับห้องเรียนยุคดิจิทัล

เครื่องมือสำหรับห้องเรียนยุคดิจิทัล

เครื่องมือสำหรับจัดการชั้นเรียน

เครื่องมือสำหรับจัดการชั้นเรียน

การออกแบบห้องเรียนอัจฉริยะ

การออกแบบห้องเรียนอัจฉริยะ

0:30 ชั่วโมง 2 กิจกรรม
การออกแบบห้องเรียนอัจฉริยะ