ประสาทสัมผัสทั้งห้าพัฒนาเด็กได้อย่างไร

การเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า จะได้เรียนรู้ถึงความหมายและความสำคัญ หน้าที่ ประเภทของประสาทสัมผัสทั้งห้า การจัดกิจกรรม รวมไปถึงสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กปฐมวัย

เรียนรู้เรื่อง ประสาทสัมผัสคืออะไร ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

เด็กปฐมวัยเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวด้วยการใช้สายตาในการมองและการสังเกต การสัมผัสสิ่งต่างๆเพื่อให้รู้ว่านุ่มหรือแข็ง ด้วยการใช้มือและอวัยวะทางกายในการสัมผัสจับต้อง การรับรู้กลิ่นว่าหอมหรือเหม็นด้วยการใช้จมูกในการดมกลิ่น การฟังเสียงว่าไพเราะน่าฟังหรือเสียงดังรบกวนด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทางหู และการรับรู้เกี่ยวกับรสชาติอาหารว่า หวาน เปรี้ยว เค็ม ด้วยการใช้ลิ้นชิมรส การเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าเป็นการสำรวจสิ่งต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะทางด้านสติปัญญา

Learning Outcomes

ประสาทสัมผัสคืออะไร

รู้จักประสาทสัมผัสทั้งห้า

ประโยชน์ของประสาทสัมผัสทั้งห้า

สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรม

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ประสาทสัมผัสคืออะไร

ประสาทสัมผัสคืออะไร

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ประสาทสัมผัสคืออะไร
รู้จักประสาทสัมผัสทั้งห้า

รู้จักประสาทสัมผัสทั้งห้า

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
รู้จักประสาทสัมผัสทั้งห้า
ประโยชน์ของประสาทสัมผัสทั้งห้า

ประโยชน์ของประสาทสัมผัสทั้งห้า

สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรม

สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรม

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรม