BBL กับกุญแจ 5 ดอกส่งเสริมการเรียนอย่างไร

การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติและการทำงานของสมอง ของคนในทุกช่วงวัย ได้แก่ วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน ตลอดจนถึงวัยสูงอายุ ให้รู้ศักยภาพของตนเอง มีความสามารถในการเรียนรู้ การทำงาน สามารถแก้ปัญหาในด้านวิชาชีพ รวมถึงปัญหาในชีวิตจริงได้ พร้อมรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

เรียนรู้เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง Brain-Based Learning : BBL ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติและการทำงานของสมอง ในทุกช่วงวัย ได้แก่ วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน ตลอดจนถึงวัยสูงอายุ ให้รู้ศักยภาพของตนเอง มีความสามารถในการเรียนรู้ การทำงาน สามารถแก้ปัญหาในด้านวิชาชีพ รวมถึงปัญหาในชีวิตจริงได้

Learning Outcomes

ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-Based Learning : BBL)

ลักษณะของกิจกรรม Brain-Based Learning : BBL

ขั้นตอนและกระบวนการจัดกิจกรรม

เทคนิคในการจัดการเรียนรู้

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง Brain-Based Learning : BBL

ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง Brain-Based Learning : BBL

ลักษณะของกิจกรรม Brain-Based Learning : BBL

ลักษณะของกิจกรรม Brain-Based Learning : BBL

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ลักษณะของกิจกรรม Brain-Based Learning : BBL
ขั้นตอนและกระบวนการจัดกิจกรรม

ขั้นตอนและกระบวนการจัดกิจกรรม

เทคนิคในการจัดการเรียนรู้

เทคนิคในการจัดการเรียนรู้

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
เทคนิคในการจัดการเรียนรู้