อัจฉริยะ 8 ด้าน

พหุปัญญา (Multiple Intelligences) หรือ ปัญญาหลากหลายด้านของมนุษย์ ซึ่งเป็นการอธิบายความสามารถทางสมองของมนุษย์แต่ละคนว่า มีความถนัด หรือสามารถแสดงศักยภาพด้านใดออกมาบ้าง

เรียนรู้เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีพหุปัญญา ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

พหุปัญญา (Multiple Intelligences) หรือ ปัญญาหลากหลายด้านของมนุษย์ ซึ่งเป็นการอธิบายความสามารถทางสมองของมนุษย์แต่ละคนว่า มีความถนัด หรือสามารถแสดงศักยภาพด้านใดออกมาบ้าง เงื่อนไขสำคัญของการสร้างความฉลาดให้เด็กในแต่ละด้านคือ สร้างพื้นฐานการเรียนรู้ จดจำ และเข้าใจ ผ่านประสาทสัมผัสที่ครบถ้วนในทุกด้านครูจึงมีหน้าที่สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

Learning Outcomes

ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีพหุปัญญา

ลักษณะพฤติกรรมตามแบบพหุปัญญา

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพหุปัญญา

บทบาทของครูสู่แนวคิดพหุปัญญา

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

การรู้จักตนเอง

การรู้จักตนเอง

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีพหุปัญญา

ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีพหุปัญญา

ลักษณะพฤติกรรมตามแบบ พหุปัญญา

ลักษณะพฤติกรรมตามแบบ พหุปัญญา

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม พหุปัญญา

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม พหุปัญญา

บทบาทของครูสู่แนวคิดพหุปัญญา

บทบาทของครูสู่แนวคิดพหุปัญญา