คุณสมบัติของครูในศตวรรษที่ 21

คุณสมบัติของครูในศตวรรษที่ 21

หลักสูตรสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคลของผู้เรียน

รายละเอียดคอร์ส

การนำทฤษฎีการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การศึกษาลักษณะของผู้เรียนเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมต่อผู้เรียนและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้จากการจัดการเรียนการสอนในชุมชมการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพเพื่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

Learning Outcomes

แนวคิดและทฤษฏีการเรียนรู้สมัยใหม่

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

คุณสมบัติของครูในศตวรรษที่ 21

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครู

4 บทเรียน

แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้สมัยใหม่

แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้สมัยใหม่

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

0:30 ชั่วโมง
2 กิจกรรม
คุณสมบัติของครูในศตวรรษที่ 21

คุณสมบัติของครูในศตวรรษที่ 21

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
Starfish Academy

Starfish Academy

281 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
27.04.23

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ