Editor's Top Pick Collection

Collection ที่สร้างขึ้นมาเป็นพิเศษ โดยได้มีการคัดเลือกคอร์สเรียนที่มีคุณภาพ ทางด้านการจัดการศึกษาแนวใหม่ สำหรับบุคคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ ในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ มีเทคนิคการสอนสมัยใหม่ เข้าใจง่าย และยังเป็นคอร์สที่ช่วยในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองได้

คอร์ส (10)

สิทธิ หน้าที่ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยมีความสำคัญอย่างไร

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2:00 ชั่วโมง
Editor's Top Pick Collection • Basic
การรู้จักสังคม

การเรียนรู้เรื่องสิทธิ หน้าที่ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ความหมายหลักการของระบบประชาธิปไตยเข้าใจถึ ...

คุณธรรมจริยธรรม ประชาธิปไตย
สิทธิ หน้าที่ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยมีความสำคัญอย่างไร
พระธัชชดล ยติโก
พระธัชชดล ยติโก

สิทธิ หน้าที่ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยมีความสำคัญอย่างไร

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2465 ผู้เรียน

ครูจะสร้าง Growth mindset ในห้องเรียนได้อย่างไร?

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ • Basic
การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง
การรู้จักตนเอง

Growth mindset หรือความคิดแบบเติบโต เป็นสิ่งที่สร้างควบคู่ไปกับการสอนได้ และเมื่อทำให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนได้แล้ว เขาจะส ...

ครูจะสร้าง Growth mindset ในห้องเรียนได้อย่างไร?
เติมพงศ์ กิจจานุลักษ์
เติมพงศ์ กิจจานุลักษ์

ครูจะสร้าง Growth mindset ในห้องเรียนได้อย่างไร?

Starfish Academy
Starfish Academy
589 ผู้เรียน

The Art of Classroom Questioning ศิลปะแห่งการตั้งคำถามในห้องเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Editor's Top Pick Collection • Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

“การตั้งคำถาม” ถือเป็นเครื่องมือการสอนที่สำคัญอย่างหนึ่งที่คุณครูสามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ...

ทักษะในศตวรรษที่21 ทักษะการคิด การตั้งคำถาม
The Art of Classroom Questioning ศิลปะแห่งการตั้งคำถามในห้องเรียน
รณกฤต ไชยทอง
รณกฤต ไชยทอง

The Art of Classroom Questioning ศิลปะแห่งการตั้งคำถามในห้องเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
222 ผู้เรียน

สื่อไอซีทีง่ายๆด้วย Google Sheet

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Editor's Top Pick Collection • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

เรียนรู้การใช้ Flippity สร้างการสร้างเกมจับคู่, เกมแผ่นป้ายปริศนา, เกมล่าสมบัติ และเกมเกี่ยวกับคำศัพท์ เช่น Hangman, C ...

เทคโนโลยี แอพพลิเคชัน สาระการเรียนรู้
สื่อไอซีทีง่ายๆด้วย Google Sheet
วาเลน ดุลยากร
วาเลน ดุลยากร

สื่อไอซีทีง่ายๆด้วย Google Sheet

Starfish Academy
Starfish Academy
591 ผู้เรียน

Social and cultural awareness classroom

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Editor's Top Pick Collection • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
การบริหารจัดการตนเอง

ห้องเรียนความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นการออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม ให้ผู้เ ...

ทักษะการเรียนรู้ ทักษะในศตวรรษที่21 บูรณาการ
Social and cultural awareness classroom
ธนวรรธน์ สุวรรณปาล
ธนวรรธน์ สุวรรณปาล

Social and cultural awareness classroom

Starfish Academy
Starfish Academy
176 ผู้เรียน

Collaborative classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Editor's Top Pick Collection • Basic
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ

เรียนรู้ทักษะความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) หลักการออกแบบกิ ...

ผู้สร้างความร่วมมือในการเรียนรู้ Active learning ทักษะการเรียนรู้
Collaborative classroom design
นางสาวพรรณปพร จรูญจิตร
นางสาวพรรณปพร จรูญจิตร

Collaborative classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
190 ผู้เรียน