Collaborative classroom design

Collaborative classroom design

เรียนรู้ทักษะความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) หลักการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ และตัวอย่างกิจกรรมที่เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม

รายละเอียดคอร์ส

Collaboration หมายถึง ความร่วมมือ หรือการทำงานเป็นทีม เป็นกระบวนการสมาชิกในกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งหมายถึงทักษะที่เด็กควรจะได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อความอยู่รอด ทักษะการทำงานเป็นทีมนี้ จะช่วยให้นักเรียน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างและมีความสามารถหลากหลายเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันได้

Learning Outcomes

ความสำคัญของการพัฒนาความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม

ภาวะผู้นำ

เทคนิคการสอนแบบ Collaborative Learning

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม

ผู้เขียน

นางสาวพรรณปพร จรูญจิตร
นางสาวพรรณปพร จรูญจิตร

นางสาวพรรณปพร จรูญจิตร คุณครูจากโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี, ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เป็นวิทยากรนากระบวนการ “การออกแบบอาชีพ” โดย CareerVisa, ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู โครงการส่งเสริมความเป็นผู้นาของบัณฑิตใหม่ในการร่วมสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันทางการศึกษา ตามแนว Teach for Thailand รุ่นที่ 3

4 บทเรียน

ความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม

ความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ภาวะผู้นำในผู้เรียน

ภาวะผู้นำในผู้เรียน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เทคนิคการสอนแบบ Collaborative Learning

เทคนิคการสอนแบบ Collaborative Learning

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การจัดการเรียนรู้เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม

การจัดการเรียนรู้เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอลเลคชั่น

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง ความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 716 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

282 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
14.10.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ