สิทธิ หน้าที่ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยมีความสำคัญอย่างไร

สิทธิ หน้าที่ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยมีความสำคัญอย่างไร

การเรียนรู้เรื่องสิทธิ หน้าที่ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ความหมายหลักการของระบบประชาธิปไตยเข้าใจถึงประเภทและรูปแบบของระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งสิทธิหน้าที่ของพลเมืองที่มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม

รายละเอียดคอร์ส

การปฏิบัติตนของพลเมืองไทยที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย มีคุณลักษณะที่สำคัญ คือ เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา ปฏิบัติตนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่ตนนับถือมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความเสียสละ ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามประเพณี วัฒนธรรมใช้หลักการประชาธิปไตยในการดำรงชีวิต ปฏิบัติตนตามกฎหมาย และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

Learning Outcomes

ระบอบประชาธิปไตย คืออะไร

ประเภทของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

หน้าที่ของพลเมืองไทย

พลเมืองดีต้องมีศีลธรรม

ผู้เขียน

พระธัชชดล ยติโก
พระธัชชดล ยติโก

น.ธ.เอก,ร.บ. วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่, ครูพระสอนศีลธรรมในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่, ปริญญาโตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (การปกครอง) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,

4 บทเรียน

ระบอบประชาธิปไตย คืออะไร

ระบอบประชาธิปไตย คืออะไร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ประเภทของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

ประเภทของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
หน้าที่ของพลเมืองไทย

หน้าที่ของพลเมืองไทย

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
พลเมืองดีต้องมีศีลธรรม

พลเมืองดีต้องมีศีลธรรม

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอลเลคชั่น

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง ระบอบประชาธิปไตย คืออะไร
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 5011 คน

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
10.10.22

Level

basic

Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ