สิทธิ หน้าที่ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยมีความสำคัญอย่างไร

การเรียนรู้เรื่องสิทธิ หน้าที่ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ความหมายหลักการของระบบประชาธิปไตยเข้าใจถึงประเภทและรูปแบบของระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งสิทธิหน้าที่ของพลเมืองที่มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม

เรียนรู้เรื่อง ระบอบประชาธิปไตย คืออะไร ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การปฏิบัติตนของพลเมืองไทยที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย มีคุณลักษณะที่สำคัญ คือ เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา ปฏิบัติตนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่ตนนับถือมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความเสียสละ ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามประเพณี วัฒนธรรมใช้หลักการประชาธิปไตยในการดำรงชีวิต ปฏิบัติตนตามกฎหมาย และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

Learning Outcomes

ระบอบประชาธิปไตย คืออะไร

ประเภทของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

หน้าที่ของพลเมืองไทย

พลเมืองดีต้องมีศีลธรรม

Tags

ผู้เขียน

พระธัชชดล ยติโก
พระธัชชดล ยติโก

น.ธ.เอก,ร.บ. วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่, ครูพระสอนศีลธรรมในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่, ปริญญาโตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (การปกครอง) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

การรู้จักสังคม

การรู้จักสังคม

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic

คอลเลคชั่น Editor's Top Pick Collection

Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ระบอบประชาธิปไตย คืออะไร

ระบอบประชาธิปไตย คืออะไร

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ระบอบประชาธิปไตย คืออะไร
ประเภทของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

ประเภทของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

หน้าที่ของพลเมืองไทย

หน้าที่ของพลเมืองไทย

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
หน้าที่ของพลเมืองไทย
พลเมืองดีต้องมีศีลธรรม

พลเมืองดีต้องมีศีลธรรม

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
พลเมืองดีต้องมีศีลธรรม