Creative Thinking  Classroom Design

Creative Thinking Classroom Design

Creative Thinking (ความคิดสร้างสรรค์) เป็นคุณลักษณะที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน และเป็นเรื่องที่ครูผู้สอนจะต้องให้ความสนใจละต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนทุกคน

รายละเอียดคอร์ส

ความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณลักษณะที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน และเป็นเรื่องที่ครูผู้สอนจะต้องให้ความสนใจละต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนทุกคน วิธีการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพการคิดสร้างสรรค์ มีวิธีการดังนี้ คือ ฝึกคิดเชิงบวก (Positive Thinking) ฝึกคิดย้อนศร (Backward Thinking) ฝึกคิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ (Impossible Thinking) ฝึกคิดบนหลักของความเป็นจริง (Thinking Based Principle) ฝึกคิดข้ามกล่องความรู้ (Lateral Thinking ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกความคิดสร้างสรรค์ เช่น what if, what else , what 2 combine

Learning Outcomes

วิธีการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพการคิดสร้างสรรค์

เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกความคิดสร้างสรรค์ what if

เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกความคิดสร้างสรรค์ what else

เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกความคิดสร้างสรรค์ what 2 combine

ผู้เขียน

สุดารัตน์ ประกอบมัย
สุดารัตน์ ประกอบมัย

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมักกะสันพิทยา

4 บทเรียน

Creative Thinking

Creative Thinking

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
what if

what if

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
what else

what else

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
what 2 combine

what 2 combine

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง Creative Thinking
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 14138 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

281 courses

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
28.04.23

Level

basic

Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ