Creative Thinking Classroom Design

Creative Thinking (ความคิดสร้างสรรค์) เป็นคุณลักษณะที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน และเป็นเรื่องที่ครูผู้สอนจะต้องให้ความสนใจละต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนทุกคน

เรียนรู้เรื่อง Creative Thinking ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

ความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณลักษณะที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน และเป็นเรื่องที่ครูผู้สอนจะต้องให้ความสนใจละต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนทุกคน วิธีการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพการคิดสร้างสรรค์ มีวิธีการดังนี้ คือ ฝึกคิดเชิงบวก (Positive Thinking) ฝึกคิดย้อนศร (Backward Thinking) ฝึกคิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ (Impossible Thinking) ฝึกคิดบนหลักของความเป็นจริง (Thinking Based Principle) ฝึกคิดข้ามกล่องความรู้ (Lateral Thinking ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกความคิดสร้างสรรค์ เช่น what if, what else , what 2 combine

Learning Outcomes

วิธีการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพการคิดสร้างสรรค์

เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกความคิดสร้างสรรค์ what if

เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกความคิดสร้างสรรค์ what else

เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกความคิดสร้างสรรค์ what 2 combine

Tags

ผู้เขียน

สุดารัตน์ ประกอบมัย
สุดารัตน์ ประกอบมัย

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมักกะสันพิทยา

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

04.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

Creative Thinking

Creative Thinking

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
Creative Thinking
what if

what if

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
what if
what else

what else

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
what else
what 2 combine

what 2 combine

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
what 2 combine