Social and cultural awareness classroom

ห้องเรียนความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นการออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม ให้ผู้เรียนมี ความสามารถในการมีทัศนคติแห่งความ ‘เข้าอกเข้าใจ’ (empathy) ต่อผู้อื่นที่มีความแตกต่างหลากหลาย

เรียนรู้เรื่อง การสร้างห้องเรียนตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

ห้องเรียนความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ฝึกความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการมีทัศนคติแห่งความ ‘เข้าอกเข้าใจ’ (empathy) ต่อผู้อื่น ในแง่ของความแตกต่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ศาสนา สังคม วัฒนธรรม บรรทัดฐานแต่ละสังคม (norm) ผู้ที่มีความต้องการพิเศษหรือเฉพาะทาง โดยเฉพาะโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซับซ้อน มีความหลากหลายที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

Learning Outcomes

ห้องเรียนความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม

การฟังเชิงรุกและการฝึกสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกในชั้นเรียน

“เธอ เขา เราฉัน” การสร้างกิจกรรมความเข้าอกเข้าใจ

“ข้ามเส้นตัดสินใจ” ทำอย่างไรเมื่อเราต้องอยู่ร่วมกัน

Tags

ผู้เขียน

ธนวรรธน์ สุวรรณปาล
ธนวรรธน์ สุวรรณปาล

ว่าที่ร้อยตรีธนวรรธน์ สุวรรณปาล ครูทิว จบการศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, เป็นครูสอนสังคมศึกษาและนักกิจกรรมที่ใฝ่ฝันถึงสังคมที่ดีกว่า มีเสรีภาพ ความเสมอภาค และเป็นประชาธิปไตย มุ่งมั่นใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคม วิชาสังคมศึกษาเป็นหลักสำคัญในการสร้างพลเมืองตื่นรู้ (Active Citizen) ให้มีความเข้าใจสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น และรู้เท่ามันการเปลี่ยนแปลงของโลก

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic

คอลเลคชั่น Editor's Top Pick Collection

Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

การสร้างห้องเรียนตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม

การสร้างห้องเรียนตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม

การฟังเชิงรุกและการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในชั้นเรียน

การฟังเชิงรุกและการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในชั้นเรียน

“เธอ เขา เราฉัน” การสร้างกิจกรรมความเข้าอกเข้าใจ (Empathy)

“เธอ เขา เราฉัน” การสร้างกิจกรรมความเข้าอกเข้าใจ (Empathy)

“ข้ามเส้นตัดสินใจ” ทำอย่างไรเมื่อเราต้องอยู่ร่วมกัน

“ข้ามเส้นตัดสินใจ” ทำอย่างไรเมื่อเราต้องอยู่ร่วมกัน