การจัดการเรียนรู้เชิงรุก

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติจริง โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง

เรียนรู้เรื่อง Active Learning คืออะไร ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การเรียนเชิงรุก คือ การเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนการสอน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงและการลงมือปฏิบัติจริง โดยต้องคํานึงถึงความรู้เดิมและความต้องการของผู้เรียนเป็นสําคัญ ท้ังนี้ ผู้เรียนจะถูกเปล่ียนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้

Learning Outcomes

ความรู้ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

เข้าใจบทบาทของผู้เรียนและผู้สอน

สามารถวางแผนการจัดกิจกรรมเชิงรุก

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

การบริหารจัดการตนเอง

การบริหารจัดการตนเอง

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

Active Learning คืออะไร

Active Learning คืออะไร

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
Active Learning คืออะไร
บทบาทของผู้เรียนและผู้สอน

บทบาทของผู้เรียนและผู้สอน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
บทบาทของผู้เรียนและผู้สอน
แนวทางการจัดการเรียนรู้

แนวทางการจัดการเรียนรู้

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
แนวทางการจัดการเรียนรู้
ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน