การจัดการเรียนรู้เชิงรุก

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติจริง โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง

รายละเอียดคอร์ส

การเรียนเชิงรุก คือ การเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนการสอน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงและการลงมือปฏิบัติจริง โดยต้องคํานึงถึงความรู้เดิมและความต้องการของผู้เรียนเป็นสําคัญ ท้ังนี้ ผู้เรียนจะถูกเปล่ียนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้

Learning Outcomes

ความรู้ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

เข้าใจบทบาทของผู้เรียนและผู้สอน

สามารถวางแผนการจัดกิจกรรมเชิงรุก

4 บทเรียน

Active Learning คืออะไร

Active Learning คืออะไร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
บทบาทของผู้เรียนและผู้สอน

บทบาทของผู้เรียนและผู้สอน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
แนวทางการจัดการเรียนรู้

แนวทางการจัดการเรียนรู้

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง Active Learning คืออะไร
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 4676 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

282 courses

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
30.09.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ