แนะนำ PBL ฉบับบ้านปลาดาว

แนะนำ PBL ฉบับบ้านปลาดาว

จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน (project) เป็นพื้นฐาน เป็นหนึ่งในการเรียนรู้ที่มีเด็กเป็นศูนย์กลางที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรง

รายละเอียดคอร์ส

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning ) เป็นการเรียนรู้ที่จัดประสบการณ์โดยลงมือปฏิบัติงานจริงอย่างมีระบบให้แก่ผู้เรียนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้นเพื่อนำความสนใจที่เกิดจากตัวผู้เรียนมาใช้ในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

Learning Outcomes

ความหมายและลักษณะสำคัญของการเรียนรู้แบบ PBL

ความหมายและลักษณะสำคัญของ Active Learning

ขั้นการจัดการเรียนรู้ PBL ตามรูปแบบ EDICRA

บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ PBL

4 บทเรียน

ความหมายและลักษณะสำคัญของการเรียนรู้แบบ PBL

ความหมายและลักษณะสำคัญของการเรียนรู้แบบ PBL

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ความหมายและลักษณะสำคัญของ Active Learning

ความหมายและลักษณะสำคัญของ Active Learning

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ขั้นการจัดการเรียนรู้ PBL ตามรูปแบบ EDICRA

ขั้นการจัดการเรียนรู้ PBL ตามรูปแบบ EDICRA

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ PBL

บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ PBL

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
29.09.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ