แนะนำ PBL ฉบับบ้านปลาดาว

จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน (project) เป็นพื้นฐาน เป็นหนึ่งในการเรียนรู้ที่มีเด็กเป็นศูนย์กลางที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรง

เรียนรู้เรื่อง ความหมายและลักษณะสำคัญของการเรียนรู้แบบ PBL ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning ) เป็นการเรียนรู้ที่จัดประสบการณ์โดยลงมือปฏิบัติงานจริงอย่างมีระบบให้แก่ผู้เรียนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้นเพื่อนำความสนใจที่เกิดจากตัวผู้เรียนมาใช้ในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

Learning Outcomes

ความหมายและลักษณะสำคัญของการเรียนรู้แบบ PBL

ความหมายและลักษณะสำคัญของ Active Learning

ขั้นการจัดการเรียนรู้ PBL ตามรูปแบบ EDICRA

บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ PBL

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ความหมายและลักษณะสำคัญของการเรียนรู้แบบ PBL

ความหมายและลักษณะสำคัญของการเรียนรู้แบบ PBL

ความหมายและลักษณะสำคัญของ Active Learning

ความหมายและลักษณะสำคัญของ Active Learning

ขั้นการจัดการเรียนรู้ PBL ตามรูปแบบ EDICRA

ขั้นการจัดการเรียนรู้ PBL ตามรูปแบบ EDICRA

บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ PBL

บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ PBL