การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL

การจัดประสบการณ์แบบโครงงานจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นหาคำตอบจากคำถามที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน ผ่านการวางแผนสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมีคุณครูเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือในการทำโครงการ

รายละเอียดคอร์ส

ศึกษาแนวคิด “การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ” การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบโครงงาน องค์ประกอบสำคัญของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน กระบวนการที่ผู้เรียนใช้ในการสืบเสาะเพื่อแสวงหาความรู้เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

การบริหารจัดการตนเอง

การบริหารจัดการตนเอง

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

17.10.19

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง