Q-info: ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ

772 views • 1 ปีที่แล้ว
School Info: การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียน

ระบบ Q-Info ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานของครูและบุคลากรด้านการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย “กระบวนการจัดเก็บข้อมูล” ในระบบสารสนเทศ Q-Info โดยผ่านการทดสอบกระบวนการที่สอดคล้องกับการทำงานประจำวัน (daily tasks) ของครูและโรงเรียน ซึ่งเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันและทันต่อการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 (Teacher School Quality Program : TSQP)

วิดีโอใกล้เคียง

โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดบ้านม้า | โรงเรียนบ้านแม่เมย
17:05
Starfish Academy

โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดบ้านม้า | โรงเรียนบ้านแม่เมย

Starfish Academy
18 views • 1 วันที่แล้ว
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดบ้านม้า | โรงเรียนบ้านแม่เมย
เราควรเลี้ยงลูกแบบไหน? แบบเพื่อน vs แบบพ่อแม่
30:00
Starfish Academy

เราควรเลี้ยงลูกแบบไหน? แบบเพื่อน vs แบบพ่อแม่

Starfish Academy
12 views • 3 วันที่แล้ว
เราควรเลี้ยงลูกแบบไหน? แบบเพื่อน vs แบบพ่อแม่
Makerspace Day #2
04:27
Starfish Academy

Makerspace Day #2

Starfish Academy
17 views • 3 วันที่แล้ว
Makerspace Day #2
.

.

0 views • 4 วันที่แล้ว
.

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน