Q-info: ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ

1532 views • 2 ปีที่แล้ว
School Info: การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียน

ระบบ Q-Info ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานของครูและบุคลากรด้านการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย “กระบวนการจัดเก็บข้อมูล” ในระบบสารสนเทศ Q-Info โดยผ่านการทดสอบกระบวนการที่สอดคล้องกับการทำงานประจำวัน (daily tasks) ของครูและโรงเรียน ซึ่งเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันและทันต่อการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 (Teacher School Quality Program : TSQP)

วิดีโอใกล้เคียง

Lesson Idea คุณอุษณีย์ ศรีคราม
03:14
Starfish Academy

Lesson Idea คุณอุษณีย์ ศรีคราม

Starfish Academy
162 views • 4 ปีที่แล้ว
Lesson Idea คุณอุษณีย์ ศรีคราม
"นวัตกรรมการศึกษาไทย"
05:18
Starfish Academy

"นวัตกรรมการศึกษาไทย"

Starfish Academy
189 views • 4 ปีที่แล้ว
"นวัตกรรมการศึกษาไทย"
"ครูผู้ไม่มีรางวัล"
05:10
Starfish Academy

"ครูผู้ไม่มีรางวัล"

Starfish Academy
1431 views • 4 ปีที่แล้ว
"ครูผู้ไม่มีรางวัล"
รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ "หัวใจของ Active Learning"
06:01
Starfish Academy

รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ "หัวใจของ Active Learning"

Starfish Academy
706 views • 4 ปีที่แล้ว
รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ "หัวใจของ Active Learning"

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

Education Recovery & Learning loss
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)

เรียนรู้ผลกระทบของ Learning Loss ที่ส่งกระทบถึงผู้เรียน ในภาพรวมของประเทศเพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้ 5ม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)
Starfish Academy

การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)

Starfish Academy
2965 ผู้เรียน
Education Recovery & Learning loss
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

ในการระบาดของโรคโควิด- 19 ทำให้ไม่สามารถเปิดเรียนแบบปกติได้จึงต้องมีการวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อช่วยฟื้นฟูการเรียน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ
Starfish Academy

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy