Q-info: ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ

3059 views • 3 ปีที่แล้ว
School Info: การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียน

ระบบ Q-Info ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานของครูและบุคลากรด้านการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย “กระบวนการจัดเก็บข้อมูล” ในระบบสารสนเทศ Q-Info โดยผ่านการทดสอบกระบวนการที่สอดคล้องกับการทำงานประจำวัน (daily tasks) ของครูและโรงเรียน ซึ่งเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันและทันต่อการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 (Teacher School Quality Program : TSQP)

วิดีโอใกล้เคียง

Lesson Idea คุณอุษณีย์ ศรีคราม
03:14
Starfish Academy

Lesson Idea คุณอุษณีย์ ศรีคราม

Starfish Academy
167 views • 5 ปีที่แล้ว
Lesson Idea คุณอุษณีย์ ศรีคราม
"นวัตกรรมการศึกษาไทย"
05:18
Starfish Academy

"นวัตกรรมการศึกษาไทย"

Starfish Academy
194 views • 4 ปีที่แล้ว
"นวัตกรรมการศึกษาไทย"
"ครูผู้ไม่มีรางวัล"
05:10
Starfish Academy

"ครูผู้ไม่มีรางวัล"

Starfish Academy
1576 views • 4 ปีที่แล้ว
"ครูผู้ไม่มีรางวัล"
รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ "หัวใจของ Active Learning"
06:01
Starfish Academy

รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ "หัวใจของ Active Learning"

Starfish Academy
730 views • 4 ปีที่แล้ว
รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ "หัวใจของ Active Learning"

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

การบริหารสถานศึกษายุคใหม่
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)

เรียนรู้ผลกระทบของ Learning Loss ที่ส่งกระทบถึงผู้เรียน ในภาพรวมของประเทศเพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้ 5ม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)
Starfish Academy

การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)

Starfish Academy
3951 ผู้เรียน
การบริหารสถานศึกษายุคใหม่
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

ในการระบาดของโรคโควิด- 19 ทำให้ไม่สามารถเปิดเรียนแบบปกติได้จึงต้องมีการวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อช่วยฟื้นฟูการเรียน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ
Starfish Academy

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy
การบริหารสถานศึกษายุคใหม่
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์
basic
0:30 ชั่วโมง

School Transformation องค์ประกอบ 9 ด้าน แห่งการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ

School Transformation องค์ประกอบ 9 ด้าน แห่งการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ เป็นโมเดลในการบริหารจัดการโรงเรียน ที่ทา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
School Transformation องค์ประกอบ 9 ด้าน แห่งการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
Starfish Academy

School Transformation องค์ประกอบ 9 ด้าน แห่งการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy
การบริหารสถานศึกษายุคใหม่
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:30 ชั่วโมง

ผู้อำนวยการและความเป็นผู้นำด้านวิชาการ

ในยุคที่การศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้อำนวยการจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร เพื่อให้ก่อเกิดประสิทธิภ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ผู้อำนวยการและความเป็นผู้นำด้านวิชาการ
Starfish Academy

ผู้อำนวยการและความเป็นผู้นำด้านวิชาการ

Starfish Academy