Q-info: ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ

246 views • 1 ปีที่แล้ว

School Info: การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียน

ระบบ Q-Info ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานของครูและบุคลากรด้านการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย “กระบวนการจัดเก็บข้อมูล” ในระบบสารสนเทศ Q-Info โดยผ่านการทดสอบกระบวนการที่สอดคล้องกับการทำงานประจำวัน (daily tasks) ของครูและโรงเรียน ซึ่งเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันและทันต่อการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 (Teacher School Quality Program : TSQP)

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน